Home>Nyhet>Gjødselstøtte til jordbruksforetak
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, bygning Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Gjødselstøtte til jordbruksforetak

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i Sirdal kommune, foreslår overfor utvalg i teknikk, landbruk og miljø (TLM) gjødselstøtte med inntil 800.000 kroner til landbruksforetak. TLM skal behandle saken neste tirsdag, før den sendes videre til formannskap og kommunestyre.

I forslaget til vedtak heter det at kommunedirektøren gis mandat til å gå i dialog med landbruksorganisasjonene. Hensikten er å revidere kommunalt regelverk om støtte til landbruket, til også å gjelde høy kostnadsvekst som en engangsordning for 2022.

Utgangspunkt for ordningen

Pkt. 1. Etter søknad bevilges kommunalt tilskudd til jordbruksforetak i Sirdal kommune som kompensasjon for høy kostnadsvekst, etter følgene kriterier:

  1. Foretaket må ha driftssenter i Sirdal kommune.
  2. Tilskuddet skal være arealbasert og ta utgangspunkt i antall daa. fulldyrka mark i drift i foretaket sin søknad om produksjonstilskudd for 2021.
  3. Tilskudd bevilges både til økologisk og konvensjonelt drevet areal.
  4. Tilskuddet er kr. 100,- pr. daa. fulldyrka mark, begrenset oppad til avsatte budsjettmidler.

Bakgrunn

Kommunestyret debatterte gjødselstøtte til landbruksnæringen i møte 28. april 2022, etter forslag fra Senterpartiet. Der foreslo partiet 2 millioner kroner i støtte. Kommunedirektøren skulle komme tilbake med en sak.

Annonse

Flere viktige innsatsfaktorer i jordbruksdrift har hatt en svært stor kostnadsøkning i det siste; strøm, kunstgjødsel, kraftfor, diesel, rundballeplast m.m.

Antall foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket i Sirdal var 65 for 2021.