Home>Front>Solhytten ble frifunnet
Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, skiheis Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Solhytten ble frifunnet

Solhytten Eiendom ble frifunnet i en sak hvor advokat David Særsten Brambani hadde anlagt sak om prisavslag og/eller erstatning som følge av at det ved saksøkers hyttekjøp på Brendehei ikke ble fortalt om planer for utvikling av restaurant/serveringssted på Slottet.

Brambani må også betale Solhytten sine saksomkostninger med 40.000 kroner pluss merverdiavgift. Samt reiseutgifter på 1.477 kroner.

Dommen ble avsagt ved Sør-Rogaland tingrett. Rune Høgberg var tingrettsdommer i saken.

Brambani inngikk 2. oktober 2017 avtale med Solhytten om kjøp av hytte på Brendeheia på Sinnes. Hytten ble overlevert 7. juli 2018.

Av detaljreguleringen for «Hoppmannsknuten av 20. oktober 2014», fremgår det at Slottet er regulert inn med «Bevertning/Varmestue». Sommeren 2019 fikk Brambani opplyst fra hyttenaboer at det var planlagt «After Ski» på Slottet.

I juni 2020 ble det sendt nabovarsel til omkringliggende hytteeiendommer om restaurantbygg/varmestue på Slottet. Brambani inngav merknader til nabovarselet over 9 sider den 7. juni 2020.Den 8. juni inngav Brambani og 39 andre hytteeiere i Brendeheia/Brendelie merknader til nabovarselet ved brev fra advokat Kamilla Silseth, hvor en begjærte søknaden avvist. Sirdal kommune traff den 20. juni 2020 vedtak hvorved søknaden om endring av reguleringsplanen ble godkjent. Dette vedtaket ble ikke påklaget.

Annonse

Foto: Denne illustrasjonen viser Brambanis hytte i forhold til Slottets plassering.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, himmel, natur

Automatisk generert beskrivelse

Hytta i forhold til Slottet. Der er det en luftlinje på 150 meter.

30. august 2020 tok Brambani ut forliksklage mot Solhytten med krav om prisavslag/erstatning, noe som ble begrunnet både med anført brudd på opplysningsplikt/feil opplysninger i forbindelse med byggeplanene på Slottet. I tillegg diverse bygningsmessige forhold ved hytten.

Slottet ble ferdig høsten 2021 og Brambani tok ut stevning mot Solhytten 29. desember 2021, med krav om tilkjennelse av et beløp oppad begrenset til 200.000 kroner.

Etter tvist om prosessform, besluttet retten ved kjennelse 7. februar at saken skulle behandles som en småkravsak. Rettsmøtet ble holdt 9. mai og gjennomført med befaringer av hytte og av Slottet. Rettsmøtet ble for øvrig gjennomført på Tjørhom Grendehus.

Rettens vurdering

Selv om retten ser at en kunne ha opplyst om de aktuelle planene, og eventuelt fremhevet usikkerheten ved disse, kan retten ikke se at dette er opplysninger som Brambani etter en objektiv vurdering «hadde grunn til å rekne med å få», og at det derfor ikke vil innebære en mangel ved salget at opplysningene ikke ble gitt.

Retten viser herunder til at Slottet ligger 150 meter i luftlinje fra Brambanis hytteeiendom, med en kløft imellom, og at Slottet ikke tar utsikt eller sol fra hytteeiendommen. Videre viser en til at hytteeiendommen er plassert i et hyttefelt, med flere andre tilgrensende hytteeiendommer i umiddelbar nærhet. Hyttene er forholdsvis store og det er kjørevei frem til alle hytter. Selv om det ikke er foretatt noen støymålinger, har det etter rettens mening formodningen for seg at det vil være mer støy og innsyn fra de tilgrensende hytteeiendommer enn fra Slottet.

Selv om en kan se Brambanis hytte og terrasse fra Slottet, er store deler av Brambanis uteområde ute av syne fra Slottet, og belastningen med innsyn, lyd og lys vil etter rettens mening uansett være begrenset. Fra Slottet fremstår Brambanis hytte som en av mange hytter, og det er ingen forhold som tilsier at akkurat denne hytten vil bli gjenstand for særlig oppmerksomhet ved filming eller lignende fra gjester på stedet.

Retten finner etter dette at det ikke foreligger et slikt brudd på selgers opplysningsplikt ved salget til Brambani at det foreligger en mangel etter bustadoppføringsloven § 26.