Home>Nyhet>Ikke vedtaksdyktige
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, bygning Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Ikke vedtaksdyktige

 

Verken formannskapet eller utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) var vedtaksdyktige da Sirdal kommune skulle behandle saken om ekstraordinær gjødselsstøtte til jordbruksforetak. Så får vi se om kommunestyret klarer å bli vedtaksdyktige når saken kommer opp 16.juni. Mange varamedlemmer må på «banen» den kvelden.

Årsaken til at ingen utvalg var vedtaksdyktige, skyldes så mange inhabile medlemmer at det ikke var lovlig å fatte noen vedtak.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i Sirdal kommune, hadde foreslått overfor utvalg i teknikk, landbruk og miljø (TLM) gjødselstøtte med inntil 800.000 kroner til landbruksforetak.

I forslaget til vedtak heter det at kommunedirektøren gis mandat til å gå i dialog med landbruksorganisasjonene. Hensikten er å revidere kommunalt regelverk om støtte til landbruket, til også å gjelde høy kostnadsvekst som en engangsordning for 2022.

Utgangspunkt for ordningen

Pkt. 1. Etter søknad bevilges kommunalt tilskudd til jordbruksforetak i Sirdal kommune som kompensasjon for høy kostnadsvekst, etter følgene kriterier:

Annonse

  1. Foretaket må ha driftssenter i Sirdal kommune.
  2. Tilskuddet skal være arealbasert og ta utgangspunkt i antall daa. fulldyrka mark i drift i foretaket sin søknad om produksjonstilskudd for 2021.
  3. Tilskudd bevilges både til økologisk og konvensjonelt drevet areal.
  4. Tilskuddet er kr. 100,- pr. daa. fulldyrka mark, begrenset oppad til avsatte budsjettmidler.

Bakgrunn

Kommunestyret debatterte gjødselstøtte til landbruksnæringen i møte 28. april 2022, etter forslag fra Senterpartiet. Der foreslo partiet 2 millioner kroner i støtte. Kommunedirektøren skulle komme tilbake med en sak.

Flere viktige innsatsfaktorer i jordbruksdrift har hatt en svært stor kostnadsøkning i det siste; strøm, kunstgjødsel, kraftfor, diesel, rundballeplast m.m.

Antall foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket i Sirdal var 65 for 2021.