Home>Front>Lav politiberedskap
Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Lav politiberedskap

Politikontaktens klare inntrykk er dessverre at meldinger fra Sirdal, som kommer inn til politiets operasjonssentral, stadig oftere blir avsluttet uten at det sendes ressurser fra politiet pga. for lang responstid. Så terskelen for å få politihjelp i Sirdal flyttes høyere, opplyser Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal. Uttalelsene kom i forbindelse med tilbakemeldinger om bedre lokale polititjenester.

Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, samt komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet. Sirdal formannskap vedtok torsdag en tilbakemelding og svar på de fem spørsmålene som var stilt om «Bedre lokale polititjenester»

Politidekningen/bemanning/beredskap i Sirdal er basert på innbyggertall, dvs. faste innbyggere. Deltidsinnbyggere tas ikke i stor/noen grad med i vurderingen for Sør-Vest politidistrikt.

Kommunen må til forskjell dimensjonere sine tjenester ut fra et årsinnbyggertall som er ca. 8- 10 ganger høyere enn innbyggertallet pga. alle fritidseiendommer.

Sirdal har som turistkommune tydelig prioritert beredskap. Spesielt i høysesongene der eksempelvis ambulanseberedskapen med tilhørende legedekning dobles. I tillegg kommer de mange supplerende frivillige organisasjoner med sine transportambulanser og et betydelig antall førstehjelpere. Kommunen prioriterer også god brannberedskap. I hele vinterferien/påsken 2022 var det vaktordning som sikret at det møtte både røykdykker og sjåfør på både Tonstad og på Tjørhom, samt en egen utrykningsleder Brann. Kort oppsummert så bemanner de andre blålysetatene kraftig opp for å sikre at beredskapen blir ivaretatt.

  • Dessverre følger ikke politiet samme mal;

For hele vinterferien for Rogaland var det ingen politipatruljer som var fristilt til å dekke Sirdal til tross for at behovet/ønsket ble spilt inn. Dette lot seg ikke gjøre på grunn av lav grunnbemanning og en sykemelding, opplyser Uleberg.

Annonse

Foto: Politikontakt Jon Uleberg er bekymret for lav beredskap i Sirdal.

Et bilde som inneholder tekst, bil, parkert, politi

Automatisk generert beskrivelse

Lang responstid til Sirdal ved utrykninger.

I hele påsken, dvs fra og med palmehelgen til og med 2. påskedag var det totalt 2 vaktsett fristilt til å dekke Sirdal. Dvs totalt i underkant av 20 timer i løpet av hele påskeuka. Den resterende tiden er det ingen egen beredskap for Sirdal, med dertil tilfeldig respons/utrykningstid fra enten Dalane/Sandnes/Jæren/Stavanger.

Politiet i Agder har på bakgrunn av deltidsinnbyggerne som besøker Setesdal (totalt ca 30.000 innbyggere) prioritert å ha en lokal politiberedskap. Setesdal har derfor 18 fulltids politiansatte som utgjør en egen beredskap med egen vaktordning året rundt. Setesdal er langstrakt og nok ikke direkte sammenlignbart med Sirdal.

I Sirdal har kommunen selv dokumentert simkortregistreringer som viser at kommunen gjester opp mot 45.000 mennesker i samme høysesong/helger. I Sirdal er det 1 politiansatt uten en egen beredskap eller vaktordning.

Manglende lokal beredskap fra politiet vil over tid føre til større bruk av brannvesen/ambulanse i initialfasen i akutte og farlige situasjoner, der de andre nødetatene blir tvunget til å utføre oppgaver de ikke er trent på.

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Ordfører Jonny Liland er ikke fornøyd med politiets tilstedeværelse.

Sammendrag

Det er utarbeidet et sett spørsmål som kommunene er bedt om å besvare.

Sirdal kommune har samarbeidet med Sokndal kommune og Lund kommune om svar på

spørsmålene.

Vedlagt følger tilbakemelding fra Sirdal kommune.

1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene forebygging,

beredskap og sivile tjenester de neste årene?

a. De globale utfordringene blir stadig mer krevende, økt internasjonalisering, endret

kriminalitet bla og trusselbilde bla. med krig i Europa mm. Dette må politiet ta høyde

for.

b. Klimaet er i endring og beredskapsmessig må en forvente mer av ulike

naturhendelser. Dette stiller krav til politistedværelse, kompetanse, kapasitet og

samarbeid med andre blålysetater og frivillige beredskapsorganisasjoner også i rurale

strøk.

c. Det er oppleves som det er mindre tid til forebygging, som vi ser på som en svært

viktig oppgave. Dette også i form av tilstedeværelse i helger og kvelder. Forebygging

blir ofte «salderingsposten», til tross for viktighetsgraden av denne oppgaven.

d. Politiets krav til responstid. Responstid må tilpasses kommuner med stor andel

fritidsboliger og stor variasjon i «innbyggerantall» og potensielle interessekonflikter.

e. Henvendelser fra innbyggerne blir ofte ikke prioritert (ikke tilgjengelige ressurser

lokalt, manglende kapasitet.)

f. Sivile tjenester – pass, tvangssaker, namssaker. Mer komplisert for innbyggerne,

tilgang, logistikk osv.

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedsstruktur og

tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene?

a. Sirdal kommunen ønsker å opprettholde dagens tjenestested i egen kommune og

nabokummene Lund og Sokndal men er bekymret for bemanningsutviklingen lokalt

og regionalt.

b. De uniformerte ressursene bør kunne bruke sin arbeidsressurs og arbeide lokalt.

c. Kommunen ser et mulig effektivitetstap hvis det blir slik at politiansatte i rurale strøk

skal ha fysisk oppmøtested i en annen kommune. Med store avstander vil en stor

tidsressurs i så få fall gå tapt i logistikk.

d. Selv om Sirdal kommune har lokalt tjenestested med lokal politikontakt, blir

ressursene sentralisert spesielt i helger og kvelder når ressursene også trengs lokalt.

e. Kommunen ser det som vært viktig at det lokale politiet også i fremtiden har tilgang

til og disponerer de kjøretøyressurser som det er behov for når det er behov for det.

I distriktet der det er store avstander, er det absolutt nødvendig med gode logistikk

løsninger.

f. Tiden politiet har til rådighet er i utgangspunktet langt på vei allerede disponert. De

har lite handlingsrom, ut fra et lokalt perspektiv.

g. De politiansatte har pr i dag stor lokalkunnskap. Denne er svært viktig i forhold til

både forebygging, «internkontroll» og sakshandling ellers.

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og gode tjenester.

Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom kommunen, politiet og ev. andre lokale

aktører som nabokommuner og fylket videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre

innbyggernes trygghet?

a. Kommunen/samarbeidende kommuner (Sirdal, Sokndal og Lund) ønsker seg faste

årlige møter med regional politiledelse.

b. Et samarbeid mellom politikontaktene i samarbeidende kommuner bør

forsterkes/utnyttes bedre med tanke på å oppnå bedre tilstedeværelse.

c. Kommunen er positiv til å videreutvikle samarbeidet gjennom samarbeidsavtalen

mellom kommune og politidistriktet.

d. I samarbeidet mellom politi og kommune vil kommunen bidra med ulik kompetanse i

tillegg til å være en pådriver i samarbeidet med frivilligheten.

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester? Via et

tjenestested i politiet? Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? Via fysisk

oppmøte? Via telefon? Via internett?

a. Sirdal kommunen ønsker et fast tjenestested og at det er en fleksibel tilgang på

bemanning ut ifra et varierende beredskapsbehov.

b. Kommunen ser det som nødvendig at lokal politi disponerer eget uniformert

kjøretøy.

c. Ved spesielle anledninger, større arrangementer, kritiske hendelser gjerne også

tilstedeværelse f.eks. mobil enhet for å tilstrekkelig nærhet og tilstedeværelse.

d. Fysisk oppmøte er å foretrekke, men henvendelser via telefon, nett kan være reelle

og gode alternativer/supplementer.

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby lokaler, for

eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?

a. Kommunen har et sterkt ønske om at tjenestestedet i Sirdal opprettholdes med

dagens lokasjon. Kommunen er positiv til å se samlokalisert med andre kommunale

tjenester.