Home>Nyhet>Rassikring gir sikrere Fv 42
Et bilde som inneholder utendørs, person, tre, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Samferdsel

Rassikring gir sikrere Fv 42

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig utbedring og ny tunnel på fylkesvei 42. Dermed sikres utbedring av Gåsehellertunnelen og ny tunnel forbi Valevika. Fylkestinget i Agder godkjente tidligere i uken intensjonsavtalen om rassikring av denne delen av fylkesveien.

500 millioner kroner, inkludert mva, er foreløpige beregninger av kostnadene knyttet til prosjektet. I intensjonsavtalen med Sirdal kommune legges til grunn at fylkeskommunen vil få kompensert kostnadsøkningen som har vært på tunneloppgraderingen fra starten og at disse midlene tillegges prosjektet.

Det pågår nå en utredning om alternative løsninger for prosjektet. Løsningene må godkjennes av Veidirektoratet. Løsningen som en ønsker gjennomført er å gjenbruke mest mulig av dagens Gåsehellertunnel og koble denne til en ny tunnel forbi Valevika. Prosjektet skal ivareta kravene til tunnelsikkerhetsforskriften.

Ferdigstillelse 2026

Fylkeskommunen vil i kommende budsjett og økonomiplan for 2023-26 fullfinansiere prosjektet snarest med oppstart og ferdigstillelse i 2026. Fylkeskommunen har kostnadsrisikoen i prosjektet. Tilskudd eller andre former for eksterne bidrag til prosjektet tilfaller fylkeskommunen.

Sirdal kommune skal bidra med 35 millioner kroner til prosjektet Politikerne var så fornøyde med vedtaket, at det ble feiret med marsipankake i kommunestyret.

Annonse

Store utbedringer

Fylkesvei 42 langs Sirdalsvatnet har behov for store utbedringer for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Dagens situasjon er at det på deler av strekningen er store utfordringer med ras. Gåsehellertunnelen har krav til oppgradering for å ivareta kravene som er satt i tunnelsikkerhetsforskriften. Ved å kun foreta oppgradering av Gåsehellertunnelen vil en ikke løse rasutfordringene som er i Valevika.

Ved å se prosjektene i sammenheng vil en kunne få til en effektiv og kostnadsbesparende gjennomføring. Partene har felles interesse av at hele strekningen utbedres. Det vil sikre en fremtidsrettet veistandard med god forutsigbarhet og trafikksikkerhet for trafikantene.

Foto: Fylkesordfører Arne Thomassen og ordfører Jonny Liland kan få muligheten til å klippe snoren i 2026, etter utbedringer og sikring av fylkesvei 42.

Valevika må sikres bedre. Foto: Simon Haughom.

Gåsehellertunnelen ble bygget i 1989, og må oppgraderes i tråd med EU sitt

tunnelsikringsdirektiv. Dette arbeidet vil bli svært kostbart, og er foreløpig prissatt til i

overkant av 100 mill. kroner. Erfaringer fra andre prosjekt tilsier at det må forventes

prisstigning som medfører vesentlig høyere kostnader.

Ettersom kostnaden for å utbedre tunnelen i tråd med tunnelsikringsdirektivet blir så høy, er

det ønskelig å bruke denne kostnaden som delfinansiering av et permanent

rassikringsprosjekt i området, fremfor å gjøre omfattende tiltak på en tunnel som ikke løser

denne utfordringen.

Flere alternativer for ny tunnel vurderes:

  • en 2,7 km lang tunnel som starter like nord for den nylig etablerte Bjørkåstunnelen,
  • en 3,3 km lang tunnel som direkte forlengelse av

Bjørkåstunnelen,

  • en 2 km lang tunnel som forlengelse av Bjørkåstunnelen, og som kobles på den eksisterende Gåsehellertunnelen er de mest aktuelle alternativene.

Når ny tunnel er etablert vil alle de høyest rangerte skredsikringspunktene som er pekt ut i

regional skredsikringsplan for region sør fra 2019, være utbedret. Samtlige av de høyest

rangerte punktene ligger i Sirdal, og tiltakene vil samlet ha svært stor betydning for

trafikksikkerheten og forutsigbar fremkommelighet i regionen.

Fremkommelighet og sikring av fv. 42 er et høyt prioritert tiltak i regionplan Agder. Veien

binder sammen indre Agder, og er sentral for transporten i dette området. I tillegg er dette

den eneste helårsåpne veien fra Agder til Sirdal, som har akseptabel kvalitet og fremkommelighet for alle kjøretøy. Det er viktig å sikre forutsigbar og trygg

fremkommelighet internt i Agder. Sirdalsområdet har omfattende skredutfordringer, og

fylkeskommunen har de siste årene lagt ned en stor innsats for å utbedre de mest kjente

skredpunktene.