Home>Front>Sirdal må betale MILLIONERSTATNING
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Sirdal må betale MILLIONERSTATNING

Sirdal kommune må betale millionerstatning til Lars Enok Wang og samboer. Det var saken om hastevedtaket fra 15. mai 2020, om at en utenlandsk gravid statsborger skulle tvangsinnlegges for avrusning, som var oppe til behandling i kommunestyret. Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven, fastslo Statens Helsetilsyn. Etter det Sirdalmedia erfarer dreier erstatningen seg om et beløp mellom 2,5 – 3 millioner kroner.

Sirdal kommunestyre godkjente erstatningsavtalen torsdag i lukket møte for offentligheten. Formannskapet har drøftet saken i to møter og advokat Bjørn Stordrange har vært og gjennomgått saken med politikerne.

Partene, Sirdal kommune ved advokat Bjørn Stordrange og motparten ved advokat Monica Moan, skal komme med en pressemelding når beløpet er betalt innen 1. juli.

Samboerparet fikk i november 2020 en sønn og han er frisk og rask. Erstatningen vil bare dekke dokumenterte utgifter til advokat, leger og spesialister. I Norge får du ikke noe for tort og svie, som det heter.

De har hatt to tøffe år, etter at heksejakten startet. Lars Enok Wang vil ikke kommentere saken overfor Sirdalmedia før pressemeldingen kommer, og alt er formelt ordnet.

Vi gjengir nedenfor saksgangen av denne saken med å gjengi innledningene av sakene som Sirdalmedia har skrevet om siden 27. mai 2020.

Annonse

Arkivfoto: Lars Enok Wang med junior. Bilde ble tatt i september 2021.

27.05.2020:

Jakter gravid kvinne for tvangsinnleggelse

Kommunelege Siril Hermansen og enhetsleder Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune opprettholder hastevedtaket fra 15. Mai om at en utenlandsk gravid statsborger skal tvangsinnlegges for avrusning ved Borgestad klinikken i Skien. Flere blod- og urinprøver viser at det ikke er grunn til å mistenke henne for å være alkoholiker.

Begrunnelse for vedtaket:

Det er stor fare for fosterskade som følge av daglig alkoholinntak, noe som har vist seg vanskelig for pasienten å klare seg uten. Pasienten utsetter fosteret for fysisk helseskade ved omfattende og vedvarende misbruk.

Frivillige tiltak har vært prøvd som ikke har ført fram. Lege har prøvd å inngå avtale om frivillig urinprøvetaking/blodprøvetaking og hun fikk tilbud om frivillig innleggelse 12. mai 2020 som hun ikke ville være med på.

Kommunen vurderer at kvinnen ruser seg på en slik måte at det er overveldende sannsynlighet for at fosteret blir skadet.

Kommunen ønsker å skjerme kvinnen mot muligheten for ytterligere inntak av alkohol gjennom en innleggelse i institusjon etter hot § 10-3.

Brevet er undertegnet av Hompland sammen med Torill Tonstad, miljøterapeut rus.

Dårlig kommunikasjon

Den utenlandske statsborgeren er blitt samboer med en norsk statsborger som er bosatt og jobber i Sirdal.

Vedkommende oppsøkte kommunelegen på Tonstad 22. april for å få bekreftet eller avkreftet at hun var gravid. Forut for denne konsultasjon hadde hun vært ved legekontoret to ganger, 10. februar og 26. februar.

Kommunikasjonen mellom lege og pasient var problematisk i forhold til språklig forståelse. Dette gjaldt begge veier. Pasienten mener at gjengivelse i journalnotater den 22. april er feil. Under dette legebesøket ble det tatt en såkalt PEth-blodprøve, uten pasientens samtykke.

PEth-prøven viste et resultat på 0,04. Senere ble det tatt en ny prøve den 13. mai ved Forusakutten, den var negativ.

28.05.2020

Fylkesnemnda behandler saken

Fylkesnemnda i Agder vil likevel behandle klagen fra den gravide kvinnen som har gått i dekning fordi kommunelegen i Sirdal mener hun har alkoholproblemer. Nemnda har nå en uke på seg til å svare på klagen.

01.06.2020

Fylkesnemnda møtes 8. juni – dersom kommunen ikke trekker saken

Både Fylkesnemnda i Agder og Sirdal kommune har snudd i saken om den gravide kvinnen som helsetjenesten i Sirdal kommune ønsker å tvangsinnlegge for avrusning ved Borgestadklinikken i Skien, fordi de mener hun er avhengig av alkohol. Fylkesnemnda snudde fordi de måtte behandle saken. Sirdal fordi det midlertidige hastevedtak om tvangsinnleggelse er omgjort på grunn av ”pragmatiske grunner”.

Fylkesnemnda snudde onsdag kveld 27. mai. Klokka 21.17 mottok advokat Monica Moan, kvinnens advokat, melding fra nemnda. Saken kommer nå opp til behandling i møte mandag 8. juni. Feil lovforståelse av klageadgangen var bakgrunnen for at Fylkesnemnda snudde.

Sirdal kommune bekreftet onsdag 27. mai klokka 16.56 i epost til Moan at de opprettholdt midlertidig tvangsvedtak og ikke ville trekke hastevedtaket.

02.06.2020

Rådmannen informert fredag

Hvem informerte hvem og når i saken om den gravide kvinnen som hadde et midlertidig tvangsvedtak hengende over seg fra 15. mai. Kvinnen holder seg i skjul etter at konstituert kommuneoverlege Siril Hermansen i Sirdal kommune anklager den gravide kvinnen for rusmisbruk med alkohol.

Hermansen ville ha kvinnen innlagt på institusjon, frivillig eller med tvang. En prøve viser moderat bruk av alkohol og viser derfor at hun befinner seg i nederste sjikt av moderat, på grensen til avhold i ukene før graviditet ble bekreftet.

Til formannskapsmøtet torsdag hadde Thor Jørgen Tjørhom (sp) anmeldt en sak under eventuelt hvor han ville spørre om denne saken.

Rådmann Inge H. Stangeland i Sirdal kommune ble ikke informert om at tvangsvedtaket var opphevet torsdag morgen. Derfor kunne han heller ikke informere formannskapet i et møte som startet tre timer etter vedtaket.

03.06.2020

Helsetilsynet: Fylkeslegen og ARA benekter tvangsvedtak

Sirdalmedia har fått kopi av Statens helsetilsyns brev til Sirdal kommune. Der mener Helsetilsynet at konstituert kommuneoverlege Siril Hermansen og Sirdal kommune kan ha brutt loven på flere punkter i behandlingen av den gravide kvinnen.

I hastevedtaket om tvang 15. mai skriver Sirdal kommune, ved enhetsleder Ruth Lillian Hompland, at saken er drøftet med fylkeslegen og ARA i Kristiansand – rusavdelingen ved Sørlandet sykehus – og at begge har anbefalt kommunen å fatte hastevedtaket.

Overfor Helsetilsynet benekter både fylkeslegen og ARA dette.

Nå skal Fylkesmannen vurdere om det skal opprettes tilsyn.

05.06.2020

Fire ukers heksejakt over – kan få konsekvenser for kommunen

Vi er svært slitne etter fire ukers heksejakt fra Sirdal kommunes side. Å spille sjakk med livene våre, har ikke vært noen behagelig opplevelse, sier kvinnens kjæreste til Sirdalmedia.
  • Denne saken kommer til å få konsekvenser for Sirdal kommune. Paret er svært slitne, men svært glad for at Sirdal kommune omsider gjorde det eneste riktige ved å trekke saken for behandling i Fylkesnemnda, sier parets advokat Monica Moan.
    • Hva gjelder kommunens såkalte beklagelse, reageres det kraftig på at kommunen igjen forsøker å skyve ansvaret for kommunens grove feil og feilvurderinger over på kvinnen. Dette er ikke en kommune eller rådmann verdig, fortsetter Moan.

09.06.2020

Fylkesmannen oppretter tilsyn

Fylkesmannen i Agder varsler tilsyn med kommunelege og Sirdal kommune i saken med den gravide kvinnen som ble anklaget for alkoholmisbruk, skriver Stavanger Aftenblad.

Sirdal kommune fattet et hastevedtak om tvangsinnleggelse av en gravid, utenlandsk statsborger i Sirdal 15. mai. Vedtaket var basert på konklusjonen til kommunelege Siril Hermansen om at kvinnen misbrukte alkohol, og at dette kunne gjøre alvorlig skade på fosteret. 18. mai ble det i tillegg sendt en ordinær begjæring til fylkesnemnda om det samme.

28. mai opphevet kommunen hastevedtaket og 5. juni ble begjæringen om tvang trukket.

10.06.2020

Søksmål mot kommunen

Paret søker søksmål mot Sirdal kommune ved ordfører Jonny Liland. De er av den oppfatning at ansatte i kommunen har opptrått erstatningsbetingede. Det nærmere innhold av et søksmål vil en måtte komme tilbake til, opplyser parets advokat, Monica Moan til Sirdalmedia.
  • Paret ønsker i den forbindelsen først en dialog med kommunen ved ordføreren for å se om det er mulig å oppnå enighet uten at rettslige skritt er nødvendige.

11.06.2020

Søkt ekstern juridisk rådgivning

Sirdal kommunes ordfører Jonny Liland, opplyste i torsdagens formannskapsmøte at han har søkt om ekstern juridisk rådgivning for å ivareta rollen som kommunens rettslige representant i ”gravid-saken” på en ryddig måte. Sirdal kommune fattet et hastevedtak 15. mai om tvangsinnleggelse på en avrusningsinstitusjon av en gravid kvinne, på grunn av mistanke om alkoholmisbruk.
14.06.2020

Om tvangsinnlegging i Sirdal

Av Magnar Undheim

Nå har eg site på gjerdet lenge nok. Observert og svara alle dei utanbygds, flest rogalendingar, som har spurt: Kva er det som skjer i Sirdal? Senda elevar frå Ådneram til Tonstad! Tvangsavrusa personar som mest ikkje drikk! Naturlegvis har eg måtta seia at det er heilt uforståeleg, at eg skjems, at eg er skuffa og sint.

For det første er det uforståeleg at helsevesenet kan gå til så drastiske steg utan å vera 100% sikre på at det er rett det dei gjer. Eit minstemål er sjølvsagt at lover og reglar vert etterlevd. Det har ikkje skjedd.

Frå vondt til verre at rådmann og ordførar i så stor grad fråskriv seg ansvar, ikkje bed om orsaking for det som er gjort (berre for at ho har det vondt), mistenkeleggjer den gravide kvinna. Det er rett at den kommunale leiinga ikkje skal få helseinformasjon av privat karakter. Den sida av saka kan dei ikkje uttala seg om. Men då bør dei halda munn og ikkje skapa grobotn for rykte ved å seia at det kan liggja noko meir bak vedtaket om tvang enn det som er kome fram (dette er rådmannen sitert på fleire gonger utan at han har korrigert det). Dette er stygt!

Sjølv om rådmann og ordførar ikkje kjenner detaljar i saka, er det deira plikt å passa på at lover og reglar vert fulgt. Spesielt i saker som er så dramatisk inngripande. Dette handlar om eit par som ventar sitt første barn. La det siga inn!

11.07.2020

Tilsynssaken blir prioritert

    • Vi kommer til å prioritere tilsynssaken som Fylkesmannen har opprettet angående den gravide kvinnen som ble anklaget for alkoholmisbruk av Sirdal kommune 15. mai, sier Kristin Aarsland, assisterende avdelingsdirektør hos Fylkesmannens helse- og sosialavdeling i Agder.

Aarsland kan bekrefte at de har mottatt all informasjon fra de berørte parter i saken, en måned forsinket. Hovedsaksbehandler vil ha prioritet på denne saken når vedkommende er tilbake fra sommerferien.

20.09.2021

Kommunen og legen brøt loven

Både Sirdal kommune og kommunelegen brøt loven på flere punkter da en gravid kvinne ble forsøkt tvangsinnlagt for påstått alkoholisme, fastslår Statens helsetilsyn. Legen får advarsel, og kommunen blir satt under videre tilsyn, skriver Stavanger Aftenblad.

16 måneder etter at Statens helsetilsyn ble varslet om saken, er konklusjonen klar: Sirdal kommune har brutt helse- og omsorgstjenesteloven på fire punkter. Kommunelege Siril Hermansen har brutt helsepersonelloven på to punkter.

    • Vi er veldig fornøyd med konklusjonen fra Helsetilsynet. Vi har visst fra dag en at dette bare var tull, og at vi ikke hadde gjort noe galt. Men det har vært ekstremt tungt å vente så lenge på å få bevis på at vi hadde rett hele tiden, sier Lars Enok Wang til avisen, samboeren til kvinnen og far til barnet, som ble født 30. november i fjor. Kvinnen, som er fra Skottland, ønsker fortsatt å være anonym.

Nå har altså Helsetilsynet konkludert i to rapporter, en for legen og en for kommunen. Tilsynet har hentet inn dokumentasjon og uttalelser fra alle involverte, deriblant Statsforvalteren i Agder og Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (Ara) ved Sørlandet sykehus. Legen hevdet at hun hadde støtte fra dem i sin vurdering.

Alvorlig sak for kommunen

Dette er en svært alvorlig rapport fra Statens Helsetilsyn og en alvorlig sak for Sirdal kommune. De fire lovbruddene som kommunen har gjort, må vi få «lukket» snarest mulig. Det er mitt ansvar, sier John Birkeland, konstituert rådmann i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.