Home>Front>Rassikker Fv 42 ferdig i 2027
Et bilde som inneholder fjell, utendørs, gress, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Rassikker Fv 42 ferdig i 2027

Ny og rassikker fylkesvei 42 forbi Valevika, skal ferdigstilles og være klar til bruk våren 2027, sier Geir Norum, konstituert seksjonsleder i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

  • Det jobbes nå med fire alternativer, hvilke alternativ som vil være det beste og rimeligste. Kostnader for gjennomføring av prosjektet kommer til å spille en avgjørende rolle. Prisstigningen har vært enorm den siste tiden. Betong, stål og diesel for å nevne noen varer.

Både kommunestyret i Sirdal og fylkestinget i Agder har godkjent utbedringen og sikringen av fylkesvei 42.

Ifølge tidsplanen vil en dette året konsentrere seg om å velge det riktige alternativet. Deretter må det gjennomføres og godkjennes en reguleringsplan for det aktuelle området. Kontraktsinngåelse med en totalentreprenør er ventet å skje i august 2024. 500 millioner kroner inklusive merverdiavgift er foreløpige beregninger av kostnadene.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Norum forteller at det jobbes med fire alternativer. Nå skal disse utredes nærmere. Da vil kostnadene bli hovedelementet. Så kommer trafikksikkerhet som et viktig element. Trafikkavvikling under selve prosessen vil også bli svært avgjørende. Det er ganske stor trafikk her daglig.

De fire alternativene vises her, tegninger og forklaringer:

Det pågår nå en utredning om alternative løsninger for prosjektet. Løsningene må godkjennes av Veidirektoratet. Løsningen som en ønsker gjennomført er å gjenbruke mest mulig av dagens Gåsehellertunnel og koble denne til en ny tunnel forbi Valevika. Prosjektet skal ivareta kravene til tunnelsikkerhetsforskriften.

Annonse

Fylkeskommunen vil i kommende budsjett og økonomiplan for 2023-26 fullfinansiere prosjektet snarest med oppstart og ferdigstillelse i 2027. Fylkeskommunen har kostnadsrisikoen i prosjektet. Tilskudd eller andre former for eksterne bidrag til prosjektet tilfaller fylkeskommunen.

Sirdal kommune skal bidra med 35 millioner kroner til prosjektet.

Fylkesvei 42 langs Sirdalsvatnet har behov for store utbedringer for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Dagens situasjon er at det på deler av strekningen er store utfordringer med ras. Gåsehellertunnelen har krav til oppgradering for å ivareta kravene som er satt i tunnelsikkerhetsforskriften. Ved å kun foreta oppgradering av Gåsehellertunnelen vil en ikke løse rasutfordringene som er i Valevika.

Ved å se prosjektene i sammenheng vil en kunne få til en effektiv og kostnadsbesparende gjennomføring. Partene har felles interesse av at hele strekningen utbedres. Det vil sikre en fremtidsrettet veistandard med god forutsigbarhet og trafikksikkerhet for trafikantene.

Gåsehellertunnelen ble bygget i 1989, og må oppgraderes i tråd med EUs tunnelsikringsdirektiv. Dette arbeidet vil bli svært kostbart, og er foreløpig prissatt til i overkant av 100 mill. kroner. Erfaringer fra andre prosjekt tilsier at det må forventes

prisstigning som medfører vesentlig høyere kostnader.

Ettersom kostnaden for å utbedre tunnelen i tråd med tunnelsikringsdirektivet blir så høy, er det ønskelig å bruke denne kostnaden som delfinansiering av et permanent rassikringsprosjekt i området, fremfor å gjøre omfattende tiltak på en tunnel som ikke løser denne utfordringen.

Fremkommelighet og sikring av fv. 42 er et høyt prioritert tiltak i regionplan Agder. Veien binder sammen indre Agder, og er sentral for transporten i dette området. I tillegg er dette den eneste helårsåpne veien fra Agder til Sirdal, som har akseptabel kvalitet og fremkommelighet for alle kjøretøy. Det er viktig å sikre forutsigbar og trygg fremkommelighet internt i Agder. Sirdalsområdet har omfattende skredutfordringer, og fylkeskommunen har de siste årene lagt ned en stor innsats for å utbedre de mest kjente skredpunktene.