Home>Front>Filmopptak og 124 Heli-turer til Kjerag
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, helikopter, luftfartøy Automatisk generert beskrivelse
Front

Filmopptak og 124 Heli-turer til Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har enstemmig vedtatt et forslag fra Sandnes-ordfører Stanley Wirak om dispensasjon til helikoptertransport i forbindelse med filmopptak på Kjerag.

Det startet med avslag på helikoptertransporten på juni-møtet i verneområdestyret. Så ble forslaget bearbeidet og i august-møtet ble et revidert forslag vedtatt, der transporten skjer morgen og sen ettermiddag, når det er lite fotturister i området. Forvalterne i SVR er fortsatt negative til forslaget og hadde innstilling på avslag.

Film in Norway har leid et område i Lysebotn for denne filminnspillingen. Etter det Sirdalmedia kjenner til, gjelder det den populære TV-serien «Succession».

Film in Norway skal gjøre filmopptak. Nå får de dispensasjon til å gjøre 124 turer/landinger i tidsrommet 15. – 30. september, fra Lysebotn til Kjerag. Landingene med helikopter skal skje før klokka 10.00 om morgenen og etter klokka 18.00 om ettermiddagen.

Dispensasjonen gjelder bruk av helikopter til frakt av mannskap og utstyr i forbindelse med filmopptak på Kjerag. Dispensasjonen gjelder også for bruk av drone i tre dager innenfor løyveperioden. Dronen kan brukest inntil en time hver av disse tre dagene.
Landingene med helikopter skal skje på landingsplassen slik det er vist på kartet i vedtaket, og det skal brukes flyruter hvor helikopteret kommer inn fra Lysefjorden.

Foto: Dette illustrasjonsfoto med helikopter er tatt under Blink-festivalen.

Annonse

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Dette kartet viser landingsplass i forhold til Kjeragbolten hvor selve filminnspillingene skal foregå.

Dispensasjonen blir begrunnet med at helikopterlandingene skjer på et tidspunkt da det er svært få besøkende på Kjerag, slik at forstyrringen for fotturister blir svært avgrenset. Landingene skjer også på god avstand av Kjeragbolten og Nesatind, som er de mest besøkte stedene. På grunn av tiden på året og det lave artsmangfoldet på Kjerag, vil ikke helikopterlandingene har særlig innvirkning på naturmangfoldet på plassen. Det blir også lagt vekt på at denne filminnspillingen har en helt unik karakter slik at presedensverknadene blir avgrenset.

Forvalters innstilling

ST 37/22 Revidert søknad om dispensasjon til helikoptertransport i samband med filmopptak på Kjerag i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 221/1, Sandnes kommune – Film in Norway

Med heimel i §2 og §3, punkt 5.1 i Føreskrift om vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får Film in Norway avslag på sin søknad om dispensasjon til inntil 124 helikopterlandingar til frakt av mannskap og utstyr i samband med filmopptak på Kjerag i tidsrommet 15-30.09.2022.

Når talet på landingar er så høgt som 124 og aktiviteten strekk seg over ein periode på ti dagar, vil ein dispensasjon gå langt ut over rammene for denne type aktivitet som er sett i forvaltningsplanen. Ein dispensasjon vil derfor kunne gje presedensverknadar ved at ein legg seg på ein ny forvaltningspraksis kor det opnast for lengre og større filminnspelingar og såleis meir motorferdsel i verneområdet. Ein dispensasjon til 124 landingar med helikopter vil og medføre ein sterk auke i den totale motorferdsla i Frafjordheiane. Ved å gi ein så omfattande dispensasjon, kan det og bli vanskelegare å oppretthalde ein streng forvaltningspraksis der alle søknadar blir nøye vurdert for å halde talet på helikopterlandingar i verneområda så lågt som mogleg. Motorferdsla det er søkt om blir derfor vurdert til å være i strid med verneføremålet. Det er såleis heller ikkje grunnlag for å gje dispensasjon etter §48 i naturmangfaldlova, første ledd.

Det er forventet stor aktivitet ved Kjeragbolten under filminnspillingene.