Home>Front>Ikke ubetjent øl og tobakk
Front Nyhet Nyhet forts.

Ikke ubetjent øl og tobakk

Nærbutikken i Omlid vil få avslag på søknaden om salg av alkoholholdig drikke fra ubetjent butikk hvis Sirdal kommunestyre følger kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr forslag til vedtak. Sirdal kommune har heller ikke avgjørelsesmyndighet når det gjelder søknader i henhold til tobakkskadeloven og forskriften om salg mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

Videre heter det i forslag til vedtak:

Med bakgrunn i Helsedirektoratets vurdering i lignende saker, og direktoratets tolkning av

alkoholloven, gis det avslag på søknad om salg av alkoholholdig drikk fra ubetjent butikk.

Sirdal kommune mener at denne type salgsbevilling ville vært i strid med alkohollovens

bestemmelser.

Annonse

Salg av alkoholgruppe 1 for ubetjent/selvbetjent butikk kan kun innvilges for tidsrom hvor

butikken er fysisk bemannet og hvor alkoholloven og alkoholforskriften for øvrig anses som

oppfylte.

Det bes om at utsalgstedet tar kontakt med Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk for

å avklare om tillatelser kan gis.

Lørdag 2. juli tok nærbutikken i Omlid i bruk ny og moderne teknologi. Det betyr at man kan handle der døgnet rundt. Når det passer deg, uten betjening. Litt mer bryderi når du er alene, med kode for å komme inn og strekkode fra handlelappen for å komme ut.

Når du kommer til låst dør, etter stengetid, må du bruke bankkort og kode på utsiden av døren for å komme deg inn. På utsiden er det god informasjon, både på norsk, engelsk og tysk.

Så finner man de varene som er ønsket og legger i handlekurven.

Foto: Gunn Siri Ousdal får ikke åpne skapene for tobakk og legemidler uten betjening i butikken. Samme gjelder for alkoholholdig drikk.

Et bilde som inneholder tekst, gul Automatisk generert beskrivelse

Vurdering

Kort om MERKUR programmet

Merkur- programmet ble etablert i 1995 som utviklingsprogram for butikker i distrikts-

Norge. Programmet er eid av Kommunaldepartementet, og er i dag en del av

Distriktssenteret.

Merkur- programmet har gjennomført et pilotprosjekt hvor åtte nærbutikker fra ulike kjeder

og ulike regioner har prøvd ut ny teknologi som har gjort det mulig å tilby delvis selvbetjening og fleksible åpningstider eller døgnåpen drift. Pilotprosjektet begynte i 2019 og

målsetningen med prosjektet har vært å hente ut erfaring og lærdom som kan overføres til

andre Merkur- butikker. To av butikkene trakk seg fra pilotprogrammet da de fikk ikke

nødvendige tillatelser til å selge alkoholholdig drikk fra ubetjent butikk.

Bakgrunnen for prosjektet er utfordringsbildet for mange av de minste nærbutikkene med lav

lønnsomhet, lange arbeidsdager, krevende konkurranse med større butikker i sentrale strøk

som har lenger åpningstid, utfordringer med å tilpasse seg til nye handlemønster og nye

kundegrupper og utfordringer med å opprettholde butikkens funksjon som servicesenter og møteplass.

Sirdal kommune sin vurdering – salg av alkoholholdig drikk fra ubetjent butikk

Sirdal kommune er medlem av fagrådet for salg og skjenking av alkohol. Saken ble drøftet

med fagrådet i møte 24. juni. Sirdal kommune fikk da beskjed om at to av fagrådets

medlemmer var i et møte i Bodø der Helsedirektoratet informerte om utfordringer knyttet til selvbetjente/ døgnåpne butikker.

Helsedirektoratet var tydelig på at denne type salgsbevilling krever endringer i regelverket, og fastslo at ubemannede tekniske løsninger i kassene i

butikkene er alene ikke nok for å ivareta alkoholloven. Fagrådet konkluderte at salg av

alkohol uten ansattes fysiske tilstedeværelse er i strid med alkohollovens bestemmelser, og

kan ikke tillates.

Sirdal kommune har vært i kontakt med Åseral kommune der salgsbevilling for delvis

ubemannet butikk ble innvilget t. o.m. 30.09.2024.

Sirdal kommune har også vært i kontakt med Tinn kommune der kommunestyret i første

omgang innvilget salgsbevilling for ubemannet butikk. Etter at vedtaket ble gjort, har

kommunen mottatt et brev fra Helsedirektoratet hvor de kommer med klargjøring i forhold til

tolkning av alkohollovens §8-11. Saken ble tatt opp til politisk behandling på nytt, og kommunestyret vedtok at det kun kan selges alkohol i ubetjent/ selvbetjent butikk i den perioden det er fysisk betjening til stede.

Helsedirektoratets vurdering – salg av tobakksvarer fra ubetjent kasse

Sirdal kommune har vært i kontakt med Helsedirektoratet angående salg av tobakksvarer fra

ubetjent kasse. Det fremgår av Helsedirektoratet sin e-post av 10. august 2022 at:

«Vi finner at løsningen for tobakkssalg som er skissert under vil være i strid med regelverket.

Det er et forbud mot selvbetjening etter tobakksskadeloven § 18. Skapet med tobakksvarer er i dette tilfellet kun mulig å åpne ved bruk av fingeravtrykk og det er derfor ikke tilgjengelig

for alle kunder. Det er likevel slik at det kun er gjort unntak fra forbudet mot selvbetjening

for de tilfeller hvor «kunden henter ut varer fra automat med forhåndsbetalt automatkort (vår

kursiv)», jf. tobakksskadeloven § 19. I dette tilfellet er skapet plassert inne i butikken og etter

å ha åpnet skapet ved bruk av fingeravtrykk kan kunden fritt velge produkter og plukke disse

selv, før tobakksvarene er betalt. Dette skiller seg fra de typiske vensafe-maskinene, hvor det

er betalt for tobakksvaren på forhånd og det er kun det antall som det er forhåndsbetalt for

som kommer ut av maskinen. For øvrig finner vi også at et åpent skap inne i butikken øker

faren for tyveri og svinn, da tobakksvarene er lettere tilgjengelig etter at det har blitt åpnet

ved bruk av fingeravtrykk.

Helsedirektoratet er klar over at det har kommet og vil komme stadig nye innretninger for

tobakkssalg. Vi vil derfor se nærmere på regelverket for å se hvordan det best kan tilpasses

den teknologiske utviklingen. Slik regelverket er utformet i dag er det imidlertid ikke åpnet

for en slik løsning som dere skisserer under.»

Sirdal kommune sin vurdering – salg av tobakksvarer fra ubetjent butikk

Sirdal kommune er ikke kjent med at andre kommuner som innvilget ordningen har vært i

kontakt med Helsedirektoratet og avklart problemstillingen.

Omlidbutikken har vært i kontakt med Sirdal kommune like før sommerferien og ba om

tillatelse til å selge tobakksvarer og reseptfrie legemidler fra ubetjent kasse i perioden til og

med 1. 9. 2022. Tillatelse ble innvilget som en prøveordning i påvente av svar fra

Helsedirektoratet.

For å kunne selge tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker må utsalgsstedet være registrert hos Helsedirektoratet. Kommunene skal føre tilsyn med registrerte detaljister.

Det å kunne selge tobakksvarer er ikke søknadspliktig til kommunen, og kommunen har ikke avgjørelsesmyndighet i denne type saker.

Salg av reseptfrie legemidlene fra ubetjent butikk

Ifølge forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler §10

«Legemidler som i henhold til §1 kan omsettes etter denne forskriften, skal oppbevares bak

disk, i avlåst skap eller på annen måte fysisk utilgjengelig for utsalgsstedets kunder.

Legemidlene skal bare selges etter forespørsel fra kunden og utleveres av utsalgsstedets

betjening. Automatisert utlevering og annen utlevering etter at kunden har levert et substitutt

for legemidlet til betjeningen, sidestilles med utlevering fra betjeningen i den grad de

sammen kontrolloppgavene ivaretas tilfredsstillende.»

For at utsalgsstedet skal kunne ivareta overholdelse av aldersgrenser og begrensninger i

mengde som kan utleveres, er det stilt krav til at legemidlene skal utleveres av betjeningen.

Følgende gjelder derfor:

Bruk av automat for utlevering av legemidler er kun tillat dersom kunden først kjøper

et produktkort fra utsalgsstedets personale

Salg via selvbetjeningskasser, der kunden ikke først må henvende seg til utsalgsstedets personale, er ikke tillat.

Det er ikke tillat å selge reseptfrie legemidler i butikker uten betjening hvis ikke de

har et system for autentisering av kunde under kjøpsprosessen. Det må også være et

system som sikrer at det bare selges en pakke per kunde.

Sirdal kommune har vært i kontakt både med Mattilsynet og Statens legemiddelverket, men

har ikke fått avklart problemstillingen da dette kreves interne møter hos Statens

legemiddelverk. Sirdal kommune fikk beskjed om at svaret kommer 24.08.2022.

Salg av reseptfrie legemidler er ikke søknadspliktig til kommunen. Det er Statens legemiddelverket og Mattilsynet som fører tilsyn med omsetning av legemidler etter forskriften om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. Det er kun virksomheter som er registrerte hos Mattilsynet som kan selge reseptfrie legemidler utenom

apotek. Kommunen har ikke avgjørelsesmyndighet i denne type saker.