Home>Front>Sak ankes til lagmannsretten
Front Nyhet

Sak ankes til lagmannsretten

Gruppesøksmålet – som springer ut av Ådneram Fjellgrends Hytteforening – anker dommen til Gulating lagmannsrett etter at grunneierne Ånen og Aadne Ådneram i Sør-Rogaland tingrett ble blankt frifunnet i tingretten fra gruppemedlemmenes krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift med 300.000 kroner pr tomt.

Styreleder, Svein Erik Vormedal, har gått til gruppesøksmål på vegne av cirka 70 hytteeiere. De anker hele dommen, det vil si også saksomkostningsavgjørelsen, der de ble dømt til å betale over 2,1 millioner kroner i sakskostnader til grunneierne. Egne og idømte sakskostnader så langt ligger på snaut 4,2 millioner kroner.

I dommen fra Sør-Rogaland tingrett ble det konkludert med at det ikke var grunnlag for kravet fra saksøkerne. Tingrettsdommer, Hege Merete Oftedal, var ikke i tvil og påla også gruppemedlemmene å betale alle saksomkostningene for alle retter, herunder den såkalte deldomprosessen som ble avgjort av Høyesterett våren 2021.

Etter at advokat Cecilie Engebretsen hos advokatfirmaet Sekse anket dommen fra Sør-Rogaland tingrett den 19. juli, der hyttemedlemmene som nevnt tapte søksmålet, må de to andre advokatene komme med anketilsvar. Disse skal være inngitt innen den 6. september.

Advokat John Heitmann representerer grunneier Aadne Ådneram, mens advokat Yngve Andersen i advokatfirmaet Wigemyr & Co DA, Kristiansand, representerer grunneier Ånen Ådneram.

Salær til Celine Engebretsen hos Sekse utgjør 2.037.364 kroner, mens Heitmann og Andersens regning er på 2.139.897 kroner til sammen.

Annonse

Saken vil sannsynligvis ikke komme opp i Gulating lagmannsrett før til våren 2023.

Saken har nå vært oppe i fire rettsinstanser; Dalane tingrett, Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Høyesterett. Saksomkostningene gjelder for alle fire rettsakene.

Nettmøte med medlemmene

Ved henvendelse til styreleder, Svein Henrik Vormedal, som er gruppesøksmålets representant, fikk vi opplyst at medlemmene er blitt kontaktet via nettmøte. Der har en kunnet stille spørsmål og komme med uttalelser.

Medlemmer kan fortsatt trekke seg fra videre søksmål, men da er de ansvarlig for sin del av saksomkostningene så langt i prosessen.

  • Vi synes det er riktig å anke saken, siden vi vant deldomprosessen i Høyesterett. Motparten vant klart i tingretten, sier Vormedal.

Han håper imidlertid at de kan finne en løsning, hvor alle parter kan bli enige. Nå venter medlemmene i spenning på hvilke anketilsvar advokatene Heitmann og Andersen vil komme med til 6. september.

Ådneram Fjellgrends hytteforening har også gått til sak mot Favoritthytten, hvor prinsippet om hvem som eier infrastrukturen skal opp til doms i tingretten. Vormedal sier medlemmene har kjøpt bruksrett og vil gjerne ha anleggsbidrag ved ny påkobling og utvidelser. Hver eier i Fjellgrenden har betalt 1.050.000 kroner i infrastruktur.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, hus, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Saken er nå anket til Gulating lagmannsrett.

Saken dreier seg om at grunneierne har mottatt 300.000 kroner for hver utbygd hyttetomt, og disse beløpene mener gruppesøksmålet er ulovlig innfestingsavgift. Dette bestrider grunneierne.

Mellom Favoritthytten og festerne er det benyttet to ulike avtaler. Den ene er avtale om festetomt med ferdigoppført hytte. Den andre er avtale om festetomt. I sistnevnte avtale er nedfelt passus om fellesanlegg (infrastruktur), som er priset til 1.050.000 kroner.

I 2010 oppsto det spørsmål om eiendomsrett til etablert infrastruktur. Det ble videre reist spørsmål om hvorvidt utbetalingene til grunneierne fra Favoritthytten i realiteten var ulovlig innfestingsavgift. Det ble inngått en avtale («asfaltavtalen») mellom Favoritthytten og Ådneram Fjellgrend Hytteforening hvor foreningen frafalt krav og anførsler knyttet til spørsmålet om ulovlig innfestingsavgift og frafalt krav om eierskap til etablert infrastruktur mot at spesifiserte veier i området ble asfaltert. Det er på det rene at avtalen ikke fullt ut er oppfylt fra Favoritthyttens side.

I oktober 2018 ble det tatt ut søksmål hvor eiere av hytter i Ådneram Fjellgrend var angitt som saksøkere. Søksmålet var rettet mot Favoritthytten og de to grunneierne. Søksmålet ble fremmet som gruppesøksmål i medhold til tvistelovens kapittel 35.

Der fremmet saksøkerne krav om at eiendomsrett til infrastruktur tilligger festerne av hyttetomter og at festerne har rett til å kreve anleggsbidrag ved ny påkobling. Videre ble det fremmet krav om at hver enkelt fester kan kreve motregning av innbetalt beløp til grunneier med 300.000 kroner. Det er nå kun den sistnevnte tvisten som er avgjort av tingretten.