Home>Front>Biskopen med visitasforedrag
Front Kultur Nyhet

Biskopen med visitasforedrag

Omkring 100 personer var til stede i Tonstad Kyrkje søndag under avslutningen av bispevisitasen i Sirdal. Det var fantastisk sang av de forskjellige korene.

Kjetil Øygard Eidevik spilte orgel og piano og Tina Skeie trompet. Tonstad barnekor ledet av dirigent Ragnhild Maria Sandvik, vokalgruppe i Smok og Sirdal Blandakor deltok.

Christiane Krahner er sokneprest, og det var nattverd og takkoffer til kykjelyden.

Visitasforedraget leste biskop Stein Reinertsen i forlengelsen av gudstjenesten. Foredraget kommer i forlengelsen av denne artikkel.

En god del barn var med til «skattkisten» ble åpnet. Etterpå gikk de bort på bedehuset til barneopplegg. Inger Solveig Høyland fortalte at de skulle snakke om det som var i «skattkisten» på bedehuset, hvor det ble kirkekaffe med smørbrød og kaker etter gudstjenesten. Barna hadde pyntet lokalet til resten kom.

Nestleder Gunnlaug Seland ønsket velkommen og takket biskopen for inspirerende besøk. Biskop Stein Reinertesen takket kort til slutt for en flott visitas på alle måter.

Annonse

Foto: Sokneprest Christiane Krahner og biskop Stein Reinertsen på kirketrappen. Bilder: Yngve Bjørn Søyland.

Sirdal blandekor sang under gudstjenesten.

Kjære menighet!

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Det har vært en stor glede å være sammen med dere denne visitasuken. Vi har vært igjennom et innholdsrikt og spennende visitasprogram, og jeg har blitt bedre kjent med menighetsrådet, ansatte og frivillige og den flotte kommunen deres med alle kvalitetene Sirdal har. Det har vært en stor berikelse, og jeg ser tilbake på denne uken med takknemlighet. Takknemlighet for alt som skjer, for alle som finner sin plass i menigheten, for at dere har som mål å vekke og nære det kristelige liv i soknet!

Forberedelser

Det ligger mye planlegging bak en visitasuke. Denne gangen var det fungerende prost Geir Ola Tveit som ledet oppstart av prosessen sammen med ansatte og menighetsråd, før prost Geirulf Grødem overtok. Prost har gjennomført kontorvisitas, og rådgiver på bispedømmekontoret har utarbeidet en rapport om kirkebyggene. Menigheten har levert en fyldig visitasmelding før visitasen, og dere har laget et imponerende program som viser mye av bredden i menighetslivet og kontaktpunktene dere har ut i lokalsamfunnene.

Stab og menighetsråd

Selve visitasuken startet med møte med stab og nestleder av menighetsråd. Sammen gjennomgikk vi programmet for visitasen.

Dere har god grunn til å være fornøyde med den fine staben dere har i Sirdal! Det er dedikerte ansatte som gjør en god jobb, godt ledet av kirkeverge Yngve Bjørn Søyland Jeg håper dere i menigheten vet å sette pris på dem, og takke dem for det de gjør!

Det samme gjelder soknerådet som jeg fikk møte. Det er en ansvarsfull oppgave dere har sagt ja til, og det er flott at dere stiller opp og bruker fritid på menighetens arbeid på denne måten.

Da vi møttes, så snakket vi om det å være kirke både for de fastboende og for alt hyttefolket som Sirdal har så mange av. Jeg opplever at dere er flinke til å ha fokus på begge deler, og det setter jeg pris på.

Møte med kommune:

Jeg møter alltid ordfører, kommunedirektør og gjerne flere når jeg er på visitas. Ordfører Jonny Liland måtte i en begravelse, men vi rakk en liten prat med avtale om å treffes ved en senere anledning. Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og Glenn Oliver Josdal, leder av oppvekst- og levekårsutvalget, møtte meg til en fin samtale om kommune og kirke. Det er gode relasjoner mellom kommunen og kirken i Sirdal, og det er noe som gleder meg å se! Kommuneøkonomien i Sirdal er god, noe som også kommer kirken til del i form av blant annet godt vedlikeholdte kirkebygg og midler til stillinger. Ved forrige visitas i 2013 utfordret jeg dere til å få orden på tilfredsstillende lokaler for de ansatte, og det må igjen nevnes. Det er en sak som har pågått alt for lenge, og som det haster å få gjort noe med. Jeg regner med at kommunen ikke bruker for lang tid på å skaffe dere mer egnede lokaler for ansatte og frivillige.

Skolebesøk:

Avtaler med skolene er på plass, og jeg er veldig glad for å se den gode relasjonen det er mellom kirke og skole i Sirdal.

Besøk på Sinnes: Hele skolen, rektor møtte meg i døra og ønsket velkommen. Jeg fikk møte i 5. og 6.klasse og oppleve trosopplærer Inger Solveig Høyland ha «Veien gjennom Bibelen». Det var også tid til en liten prat med ansatte på lærerværelset før jeg møtte 1. – 7.klasse og fikk snakke om hva en biskop er. Bispekåpa fikk de se, og jeg fortalte om at Gud ikke ville miste den siste av de 100 sauene. 8. – 10.klasse hadde forberedt og stilte meg gode spørsmål om alt fra homofili og abort til om jeg liker ananas på pizza.

På Tonstad ungdomsskule ble jeg også ønsket velkommen av rektor, og også her ble jeg grillet av elevene i 9. og 10.klasse.

De spørsmålene som ungdommene kommer med er utrolig gode! Jeg skulle ønske at dere voksne hadde fått høre dem, for de viser hvordan ungdommene tenker – og de tenker og reflekterer mye og dypt.

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Nestleder Gunnlaug Seland fra Soknerådet og biskop Stein Reinertsen.

Diakoni:

Det er ikke egen diakon i Sirdal, men dere driver likevel et godt diakonalt arbeid innenfor de ressursene dere har gjennom ansatte og frivillige. Jeg fikk besøke Tjørhom helsehus. Det ble en hyggelig samling med sang og andakt og god tid til prat med brukerne. Jeg beundrer de flotte håndarbeidene som blir produsert der, og håper mange slutter opp om neste års basar. Kvaliteten på gevinstene er det i alle fall ikke noe i veien med.

Sirdalsheimen var vi også på besøk, med en fin andakt av sokneprest Christiane Krahner, som både der og andre steder viste at hun er en god prest for menigheten med sin trygge, rolige væremåte og godt forberedte andakter.

Misjon:

Jeg er glad for at alle menighetene i bispedømmet har misjonsprosjekt, og i Sirdal har dere to: Ett for NMS i Spania, og ett for Misjonsalliansen i Ecuador. Det er imponerende, og jeg oppfordrer dere til å fortsette med det gode fokuset dere har på misjon.

Givertjeneste:

Da jeg var her på forrige visitas så var dere selv opptatt av å sette givertjeneste på dagsorden. Jeg vil igjen oppfordre dere til å fortsette å jobbe med givertjeneste på ulike måter, og dere må gjerne kontakte Tore Gullaksen på bispedømmekontoret som har stor kompetanse på frivillighet og givertjeneste.

Gudstjenesteliv og kirkebygg:

Kirkens medlemsundersøkelse viser at et stort flertall av våre medlemmer fremhever kirkebyggenes sentrale betydning. De er viktige signalbygg for langt flere enn dem som går ofte på gudstjeneste.

I løpet av en visitas vil jeg gjerne visitere alle kirkebyggene, og jeg er veldig glad for at det var mulig å få til her. Det er flott å registrere at alle kirkene er i bruk.

Jeg fikk blant annet en interessant og engasjerende innføring i historien til Haughom kapell ved klokker Sven- Egil Tesdal.

Jeg registrerer at dere er flinke til å ivareta både fastboende og alle turistene når det gjelder gudstjenester rundt de store høytidene, og at dere har gjort dere noen gode erfaringer når det gjelder hvilke kirker som fungerer best på hvilken måte.

Samarbeid mellom bispedømmene Rogaland og Agder og Telemark ser ut til å fungere godt, ved at Rogaland stiller med påskeprest, mens Agder og Telemark betaler for ordningen.

Under Sirdalsdagene gjorde dere også en god erfaring med at ved å bruke hagen til aktivitet lørdag, genererte det enda flere folk på søndagens gudstjeneste. Det er bra!

Ikke alle kirkene er optimale med tanke på trosopplæring, så det er gledelig at dere samarbeider med bedehuset og får bruke deres lokaler til søndagsskole – og som i dag etter gudstjenesten: Kirkekaffe!

Trosopplæring:

Jeg tror aldri jeg har opplevd så mye trosopplæring på en visitas noen gang, og jeg har satt stor pris på akkurat det. Dere er velsignet med flotte trosopplærere som er dedikert i sitt arbeid. I Kvævemoen kapell fikk jeg være med på Sprell Levende fint ledet av Birgitta Tjørhom, der både barn og voksne så ut til å trives godt.

Musikk:

Den første kvelden under visitasen ble avsluttet med musikalsk kveldsbønn i Lunde kyrkje, der kantor Kjetil Øygard Eidevik i fint samspill med trompetist Tina Skeie lot oss få en god inngang til natten.

Dere har en plan for kirkemusikk fra 2010 som er veldig god, men som muligens bør sees på med tanke på om det har skjedd noen endringer siden den ble laget.

Dere har kor for store og små, og det var fint å oppleve begge deler i gudstjenesten i dag – det viser noe av det rike musikklivet dere har her i Sirdal.

Frivillighet:

2022 er frivillighetsåret, og kirken er selvsagt med på å sette fokus på alt det gode frivillige arbeidet som skjer. Det var derfor veldig flott å få oppleve frivillighetsfest på selveste Slottet, der nesten 80 personer i alle generasjoner var samlet – det er omtrent fire prosent av Sirdals befolkning. Imponerende! Det var folk som på ulike måter er frivillige i tjeneste for kirka eller andre av Sirdals kristne organisasjoner. Så flott å stå sammen om vårt viktige oppdrag.

Kvelden ble stødig ledet av Gunnlaug Seland, og Simon Nesset fortalte om bakgrunnen for Slottet. Så var det nydelig servering, og jeg anbefaler dere som ikke har vært på Slottet til å ta en tur!

Utfordringer og veien videre:

En visitas er ikke over når jeg drar, på en måte er det nå det begynner. Alt forarbeidet, møtene og samtalene peker ut en retning for veien videre. En retning for arbeidet med å vekke og nære det kristne liv menigheten. Jeg har derfor behov både for å bekrefte alt dere får til og oppmuntre til videre arbeid:

Generelt om arbeidet kirken driver i Sirdal er det dette å si: Dere driver godt!

Dere får til mye, dere har gode relasjoner, og mange gode planer for de ulike arbeidsområdene.

Jeg har allerede nevnt at jeg vil utfordre dere til å jobbe med frivillighet, og i dette ligger også å arbeide med givertjeneste. Her tror jeg det finnes muligheter som kan utnyttes. Vi må ha større ambisjoner enn det de statlige og kommunale bevilgningene gir rom for. En givertjeneste bør være en naturlig del av menighetens arbeid. Rådgivere ved mitt kontor kan bidra med hjelp til hvordan dere kan få dette til.

Det ingen tvil om at dere trenger bedre kontorlokaler for de ansatte og frivillige enn det som finnes nå. Lokalene tilfredsstiller på ingen måte dagens krav til kontorlokaler, og de er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne som har ønske om å treffe ansatte.

Kommunens ledelse er godt kjent med disse utfordringene. Jeg forventer at de snarlig finner en tilfredsstillende løsning.

Dere har vært tydelige overfor meg at dere ønsker at presten i Sirdal skal bruke hele sin stilling i kommunen. Jeg forstår utfordringene, og tar signalene inn når ressursene skal fordeles i hele prostiet og bispedømmet.

Ved forrige visitas utfordret jeg dere til å jobbe med visjons- og strategiarbeid: Hva drømmer dere om i kirkens arbeid, og hvordan vil dere jobbe for å få til dette? Sett dere noen må for hva dere vil være og hvor dere ønsker å komme. Se på hvilke muligheter som finnes hos dere og hva dere kan gjøre med disse.

Det finnes et verktøy laget av Kirkerådet som heter Helhetlig menighetsplan, som jeg tro vil være til stor hjelp for menighetene fremover i planarbeidet. Bruk gjerne de ansatte på mitt kontor til å hjelpe dere med å se hvordan dette verktøyet kan implementeres.

Jeg drar fra visitasen i Sirdal sokn fylt med takk, og jeg hilser dere med Paulus sine ord til menigheten i Tessaloniki: Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.

Agder og Telemark bispestol 11.09.22

Stein Reinertsen, biskop