Home>Nyhet>En æra er over
Nyhet Nyhet forts.

En æra er over

Agder Energi ble under generalforsamlingen tirsdag besluttet å fusjonere med Glitre Energi. Ordfører Jonny Liland har kommentert saken på facebook.

Av ordfører Jonny Liland

Finså kraftverk i Sirdal. En kraftstasjon eid av Agder energi. Et konsern 25 Agder kommuner har kontrollert, og forvaltet, vårt arvesølv vannkraften i, inntil i går. Da besluttet generalforsamlingen fusjon med Glitre energi. En æra er over. Nå er Agderkommunene en mindretallsgruppering i et noe større selskap innen vannkraftproduksjon. Vi produserte ca. 9 Twh i Agder Energi, med masse verdifull regulerkraft. Glitre bidrar nå med omlag 2,5 Twh, utelukkende elvekraft. Nok om det, avgjørelsen er tatt og den må vi respektere.

Styreleder uttaler stadig, senest etter møte igår offentlig, at dette har vært en ryddige og grundig prosess. Au leder er like fornøyd. De er meget tilfreds med egen håndtering. Det er jeg dypt uenig i.

En prosess som presser eierne på tid, svekker muligheten til grundig selvstendig saksvurderinger i eierkommunene, og der viktige prosessuelle avgjørelser tas uten voteringer i eiermøte er uryddig. Selskapet arbeidet 2,5 år med fusjonen. Kommunene skulle få et par uker til kommunal behandling.

En prosess som leder til at representantene til 44 % av de kommunale eierandeler, som er mot fusjonen, på tvilsomt grunnlag, og under press om tvangssalg av sine eierandeler til rabattert pris, må stemme ja til fusjonen på generalforsamlingen, mot det egne kommune- og bestyrer har bedt dem om, oppleves slett ikke som en ryddig prosess.

Annonse

I denne ryddige og grundige prosessen fikk jeg også en ny erfaring. Jeg har ikke kunnet forestille meg at det var mulig å bli kneblet i 2022 til å ikke få tillatelse til å få vedlagt 8 eierkommuner sin stemmebegrunnelse til protokollen. Begrunnelsen for at vi på kommunenes vegne stemte ja, når våre kommunestyrer tydelig har sagt vi skal si nei. Ser man da ikke behovet for å dokumentere hva som er grunnen??

Jeg kan heller ikke forstå årsaken til slik hardhendt behandling av mindretallet. Ingen bestrider at det er flertall for fusjon! Om mindretallet hadde fått stemt det eierkommunene mener på generalforsamlingen, ville det ikke truet fusjonen i det hele tatt. Det setter en dårlig avslutning for 20 års felles eierskap i Agder energi- og kan gi en dårlig start på samarbeidet i det nye selskapet.

Jeg sa i går at jeg skulle hjem å riste av meg skuffelsen, og rette blikket fremover til det beste for Agder. Det skal jeg gjøre.

Men de uttaleser som har kommet i forbindelse med møtet gjorde det nødvendig å gi denne kommentar.

Foto: Ordfører Jonny Liland.

Finså kraftstasjon fra 1963.

Under gjengis den felles stemmeforklaring som 8 eierkommuner hadde, og som ble nektet vedlagt protokollen av generalforsamlingen.

————————————————————–

STEMMEFORKLARING

XXX, xxx, xxx kommune stemte nei til fusjon under prøveavstemningen utført på eiermøtet i Agder Energi den 05.09.2022, men respekterer flertallets ønske om fusjon mellom Agder Energi og Glitre. Det er ikke tvilsomt at stemmeopptellingen viser et flertall på 56,2 % av de kommunale aksjeandelene.

I eiermøtet kom det innspill på hvordan en kunne avklare de tolkningsspørsmål som har oppstått etter Samordningsavtalen. Innspillene kunne ført til en avklaring om hvordan avtalen skulle forståes, og en omforent løsning på situasjonen. Beklageligvis ble ikke innspillene tatt med videre. Arbeidsutvalget burde i større grad bidratt til avklaringer i prosessen og inn mot generalforsamlingen. Det gjelder også utsettelsesforslaget fra Lindesnes.

Under eiermøtet ble det gitt en muntlig redegjørelse for hvordan samarbeidsavtalen skulle forstås, og konsekvensene av mislighold av avtalen. Den skriftlige redegjørelsen, mottatt 09.09.2022, gjentar at votering fra mindretallet, som ikke er samsvarende med flertallets votering i eiermøte, vil kunne sanksjoneres i medhold av misligholdsbestemmelsen i Samordningsavtalens paragraf 10. Det er det ulikt syn på når det gjelder avtalen opp mot fusjonsspørsmål. Uten de nødvendige avklaringer, innebærer dette en risiko, som fører til at vi ikke ser annen utvei enn å stemme «ja» til fusjonen i generalforsamlingen.

Det understrekes at ingen kommuner har endret standpunkt. Mindretallet mot fusjon er like stort.

Mer detaljert er stemmegivningen altså begrunnet i behovet for å unngå ytterligere tap av interesser og verdier knyttet til fusjonen på våre innbyggeres vegne.

En anvendelse av paragraf 10, som det antydes at kan bli tatt i bruk i redegjørelse mottatt 09.09.2022, vil medføre at mindretallskommuner, som eventuelt stemmer «nei» på generalforsamlingen, risikerer å måtte overføre sine aksjer til andre eiere for betydelig mindre vederlag enn den reelle verdi.

Muligheten for å gjennomføre en slik reaksjon vil være et juridisk tolkningsspørsmål, og er ikke opplagt, men scenariet er adressert mindretallet forut for generalforsamlingen.

Da de økonomiske konsekvenser av en slik reaksjon er så store, ønsker ikke dette mindretallet å utsette sine kommuner, og innbyggere, for slik risiko, og stemmer derfor «ja» til fusjonen under generalforsamlingen. Dette er i tråd med fortolkningen av Samordningsavtalen som er redegjort for, om at alle skal følge flertallet fra prøveavstemning fra eiermøtet 05.09.2022, men i strid med egne kommune- og bystyrers vedtak i saken om fusjon.