Home>Front>Økte godtgjørelser til politikerne
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Økte godtgjørelser til politikerne

Ordfører Jonny Lilands godtgjøring/lønn foreslås økt fra 87 til 100 prosent av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse. Det utgjør 987.997 kroner per år. Kommunestyret i Sirdal skal torsdag behandle forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i kommunen.

Sirdal kommune må tilpasse seg ny kommunelov og dette medfører endringer for politikerne til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. Saken har vært ute til høring, og skal nå godkjennes.

Beløpet til en stortingsrepresentant har vært frosset siden 2019. Ordfører får fri mobiltelefon, som tjenestetelefon, og skattlegges etter skattemyndighetenes satser for fri mobiltelefon.

Ordfører tilstås godtgjørelse for å stille med egen bil på 24.000 kroner per år, alternativt stiller

kommunen tjenestebil til rådighet i forbindelse med reisevirksomhet. Bilgodtgjørelse er

skattepliktig.

Annonse

Folkevalgte som har tillitsverv som ordfører, har rett til pensjon i tråd med kommunens

pensjonsordning for folkevalgte. Ordfører har samme krav på sykepenger som ansatte i Sirdal kommune.

Under høringen har både Sirdal Næringsforening og Høyre foreslått å endre godtgjørelsen for heldagsmøter og halvdagsmøter. Høyre foreslår 3.000 kroner for heldagsmøter og 1.500 kroner for halvdagsmøter, mens Næringsforeningen foreslår henholdsvis 2.977 kroner og 1.191 kroner.

Møtegodtgjørelse for utvalgsmedlemmer har stått stille siden 2011 og Høyre foreslår 850 kroner pr møte og lederverv i andre utvalg foreslås hevet til 550 kroner.

Foto: Det foreslås nå nye satser for formannskapsmedlemmene.

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Godtgjørelse er knyttet til møter. Som møter regnes foruten faste møter for utvalg, styrer og

adhocutvalg også oppmøte etter innkalling og oppdrag fra utvalgsleder eller ordfører.

Utvalgslederes møter med administrasjonen, som forberedelse til utvalgsmøter, er inkludert i

godtgjørelse for ledervervet.

Godtgjørelse ytes også for andre møter hvor folkevalgte møter i regi av sitt verv, dersom man

er innkalt eller invitert av Sirdal kommune, fylkeskommune eller Statsforvalter. Det ytes

godtgjørelse for deltakelse ved befaring som medlemmene er innkalt til, og som ikke er i

tilknytning til honorerte møter.

Varamedlemmer som møter på grunn av inhabilitet i en eller flere saker, i ett møte, får utbetalt halv godtgjøring.

Møter med varighet under 2 timer godtgjøres med halv møtesats. Reisetid til møtene inkluderes ikke i møtetiden.

Det ytes ikke møtegodtgjørelse for mer enn ett møte pr. dag i samme utvalg.

Kommunalt ansatte arbeidstakere mottar ikke møtegodtgjørelse for verv de er valgt til når

vervet har direkte tilknytning til vedkommendes ordinære arbeidsområde/oppgaver.

Møtegodtgjørelse er innlagt i ordførers faste årlige godtgjørelse. Ordfører mottar ikke øvrig

godtgjørelse for deltakelse i kommunale organer eller andre gjøremål i tilknytning til vervet.

Beregningsgrunnlaget etter denne forskriften skal justeres som for stortingsrepresentantene,

vanligvis på høsten, hvert år. Hvis ikke annet blir bestemt etterbetales endringene fra 1. mai

det enkelte år.

Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold. Godtgjørelse er ikke å anse som lønn. Dette betyr

blant annet at det ikke ytes feriepenger av godtgjørelsen. Godtgjøring og utbetaling av tapt

arbeidsinntekt er likevel skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort.

Nye og økte godtgjørelser til politikerne i Sirdal.

Den som har et tillitsverv som folkevalgt i Sirdal kommune, har krav på:

a) skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser til faste møter, andre pålagte/avtalte

møter, kurs og konferanser, i forbindelse med vervet.

b) dekning av utgifter som følge av vervet, også utgifter til andre for å utføre nødvendige

arbeidsoppgaver, barnepass og andre omsorgsoppgaver man i forbindelse med utførelsen av vervet ikke selv kan utføre.

c) erstatning for tapt inntekt som følge av vervet, til faste møter, andre pålagte/avtalte møter,

kurs og konferanser, og for kommunestyret; planlagte studieturer.

Barnevakt dekkes med inntil kr. 160,- per time, inntil 7,5 timer per dag. Ordningen gjelder ikke den tiden barnet er i barnehage eller skolefritidsordning, men

for den tiden det eventuelt må betales ekstra for (kjøp ekstra timer/dag). Ordningen gjelder til

og med året barnet fyller 12 år. Bruk av ektefelle/samboer, egne barn eller foreldre til

stell/pass godtgjøres ikke.

Utgifter for hjelp med pleietrengende dekkes med kr. 160,- per time inntil 7,5 timer per dag. Den andre part må være i lønnet arbeid i møtetiden.