Home>Front>Signal på fiberkabelen til våren
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Signal på fiberkabelen til våren

Fiberkabelen som legges ned fra Green Mountains datasenter på Rennesøy til et datasenter i Oslo forventes å få signaler på kabelen til våren 2023, opplyser prosjektleder Stian Kvalen i Lyse Fiber til Sirdalmedia.

Hensikten er å forsterke stamnettet og dermed øke den digitale robustheten. Ifølge Lyse kreves flere sterke fiberstamnett, både i og ut av Norge, for å kunne frakte de store og økende datamengdene rundt mellom datasentrene.

  • Hvor kraftig er fiberen og hvor stor trafikk tåler den ?
  • Vi legger rør hvor det er plass til å blåse flere hundre fibre. I praksis betyr det at strekningen har enorm kapasitet og at vi også har gode muligheter til å utvide kapasiteten dersom det skulle bli behov for det, svarer Kvalen.

Lyse forventer økt trafikk med dette nye nettet. Med stadig økende digitalisering, er det ventet en økning i den totale datatrafikken i samfunnet. Dette prosjektet er et av mange Lyse er involvert i for å håndtere den store trafikkveksten som kommer fremover.

Foto: Leonard Høyland i firmaet Torbjørn Reime fra Bjerkreim sveiser rør som skal legges frem til Fidjelandsvatnet.

Et bilde som inneholder person, utendørs, tre, mann

Automatisk generert beskrivelse

Leonard Høyland klargjør rør for legging.

Traséen som det graves og legges ned fiber i er på omkring 470.000 meter eller 47 mil. Prosjektet er delt opp i 20 mindre delstrekk som er tildelt sju entreprenører. Fra Dirdal til Dalen følges fylkesvei 450.

Annonse

Fiberkabelen skal legges i Valevatnet som en sjøkabel. Ved Lortabu er det boret to hull og mandag skal det samme gjøres i andre enden av vannet ved Degevassdammen. Så skal kabelen legges i synkerør over Hunnevatnet, Fidjelandsvatnet og Ortevatnet.

  • Har dere møtt på uventede problemer under veis i gravearbeidet ?
  • Det vil alltid være utfordringer i et så stort prosjekt. Det som er spesielt på disse strekningene er trafikkavviklingen på trafikkerte og smale veier, samt at store deler av traséene inneholder fjell og store steinmasser. I tillegg er det kort gravesesong på enkelte fjelloverganger. Om det er noen som kan klare dette så er det Lyse med sine datterselskaper som har holdt på med utbygging av fiberinfrastruktur siden 2002. Utfordringene løses med god dialog med grunneiere, veieiere og andre offentlige etater for å ivareta deres og våre interesser, sier Kvalen.

Om nettene legges det fiberkabel langs Suleskardveien. I bakgrunnen ses Vestre Flogvatnet.

Gravingen og leggingen av kabelen fra Suleskard til Brokke skal være ferdig til 15. oktober. Lyse har møtt på en del utfordringer, men Kvalen sier de skal bli ferdig innenfor fristene som er satt.

På Suleskardveien er det mer eller mindre dødt for mobildekning. Da er det mange som har spurt om det er mulig å gjøre noe med dette samtidig som det legges fiberkabel langs hele veien. Det vil i tilfelle øke sikkerheten, sommer som vinterstid.

  • Det er noe som kan bli aktuelt med tiden, men det foreligger ikke konkrete planer om dette nå, opplyser prosjektlederen.

Lyse gjennomfører dette prosjektet alene, med bruk av underentreprenører. Det er ingen offentlig støtte til prosjektet og Lyse dekker kostnadene alene. Lyse vil imidlertid ikke opplyse hva kostnadene er for dette kjempeprosjektet.

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR) har med hjemmel i naturmangfoldloven gitt Lyse Fiber løyve til å legge bredbånd i landskapsvernområdet.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Fiberkabelen legges langs veien fra Suleskard til Brokke.

Agder Fylkeskommune har godkjent prosjektet og skriver blant annet i begrunnelsen:

Agder fylkeskommune ønsker ringstrukturer og bedre robusthet i fibernettet i regionen. Det er i dag ingen tverrgående fiberkabler i Setesdal mot andre dalfører. Fiberkabler som forsyner Øvre Sirdal inngår heller ikke som en del av en ringstruktur og det bør derfor kobles til bedre redundante løsninger. I fjor initierte derfor DDA (Det Digitale Agder) til et møte mellom relevante fiberaktører og resultatet er nå at det planlegges et felles kommersielt prosjekt over Brokke til Suleskard. Lyse fiber har fått prosjektansvaret av øvrige fiberselskaper. 

Torbjørn Reime startet med legging av fiberkabel i Dirdal.