Home>Front>80 sengeplasser og 8 fritidsboligenheter
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

80 sengeplasser og 8 fritidsboligenheter

Reguleringsplanen for Solheimsdalen ferie- og turistsenter er nå lagt ut til ny 1. gangs behandling igjen. Ny høring og ettersyn av den gamle Øglænd-hytta. Den er planlagt revet og skal erstattes med nytt bygg med 80 sengeplasser. I tillegg inneholder planen åtte fritidsboligenheter.

Karttjenester AS på Tonstad utarbeider reguleringsplanen for grunneier og forslagsstiller Kapasitet AS. Kapasitet eies 100% av Brunstad Christian Church (BCC), Stavanger.

Foto: Dagens Øglændhytte.

Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse

Planområdet for Øglænd-eiendommen i Solheimsdalen som er på 14,2 dekar.

Sirdal kommune har behandlet denne saken over flere år. Første høring og offentlig ettersyn av planforslaget var lagt ut i perioden 1. februar til 15. mars 2021. Det kom inn en rekke uttalelser og merknader til planen. Alle merknader og uttalelser ble oversendt Karttjenester, Kapasitet og BK-bygg 14. juli 2021, for bearbeiding. Oppsummert var det følgende merknader som kom inn til saken:

 • Dobling av antall sengeplasser vil medføre trafikkøkning av biler og busser, samt tilsvarende større antall mennesker som ferdes i området. Mener at foreslått løsning for atkomst og parkering ikke er tilfredsstillende. Viser til at det i dag er problemer med trafikken her og at biler/busser ikke er utstyrt for å kjøre glatte og bratte veier. Viser også til at eksisterende atkomst ligger på andre sine eiendommer.
 • Utnyttelsesgraden på eiendommen 8/35 sett i forhold til andre utbyggingsområder.
 • Mener at dagens Øglændshytte ikke er godkjent for 60 personer.
 • Viser til at Solheimsdalen er preget av frittliggende hytter, med unntak av Øglændshytta, utbygging som foreslått vil virke dominerende og være et utilpasset element.
 • Påfører slitasje på naboeiendommer – løyper, bruer, forsøpling mv.
 • Uheldig for naturmangfoldet.
 • Behov for gang- og sykkelveg langs fylkesveien mot Flesebekk.
 • Parkering og tråkk i området. Viser til at det i dag er utfordring med at gjester i Øglændhytta tar seg til rette på andres eiendommer. Dette gjelder bruk av parkeringsplass for Solheim hyttefelt mv., tråkk og aking tett innpå hyttene eller på veien opp til Øglændshytta. De viser til at økningen som er foreslått i reguleringsplanen vil medføre at disse utfordringene vil øke.
 • Tur/skitrase/tilkomstløype – viser til at det ikke er funnet noen god/akseptabel løsning. Foreslått trase for tilkomstløype ligger innenfor areal avsatt til framtidig fritidsboligutbygging. Ikke inngått privatrettslige avtaler for tilkomstløype.
 • ROS- analyse – branntekniske forhold på eksisterende hytte og krav til slokkevann.
 • Landskapsvirkninger av foreslått utbygging
 • Konkluderer med at utbygging av 4 fritidsboligenheter kan aksepteres om veiløsningen blir bedre. Det bør ikke tillates økt overnattingskapasitet ut over 60 sengeplasser for stor hytte.
 • Grunneiere viser til at økt belastning på naboeiendommer er uakseptabelt.
 • Det vises også til at det ikke er inngått privatrettslige avtaler som sikrer atkomst og etablering av tilkomstløype over andre eiendommer.

Da kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord var ute til høring og korrigering sist, hev Brunstad Kristelige Menighet, Stavanger seg på karusellen og ønsket å få frigjort Øglænd-eiendommen i Solheimsdalen fra LNF-klausulen. Det lyktes de med. Politikerne godtok endringen.

Annonse

Dermed har de satt i gang en langsiktig prosess. Nå skal det utarbeides en ny reguleringsplan for den 14,2 mål store tomten. Arealet benyttes i dag til ferie- og rekreasjonssenter, det skal det fortsatt være. Målsettingen er å gjøre bygningsmassen mer fremtidsrettet og større.

Menigheten kjøpte eiendommen i 2001 av Øglænd Feriehjem. Da måtte en betale 4,5 millioner kroner for eiendommen, som hadde et bygg med en grunnflate på 450 kvadratmeter, og cirka 640 kvadratmeter bruksareal.

I de framtidige reguleringsplanene åpnes det opp til et nybygg på cirka 2.000 kvadratmeter. Privat fritidsformål er viktig å opprettholde, men bygget må tilpasses dagens krav og normer, for at det skal bli et driftssikkert bygg.

For å tilfredsstille alle krav, er planområdet utvidet.

Det er tilrettelagt for gangatkomst fra Solheimsdalen ferie- og turistsenter til fylkesveien. Dette er gjort for å avlaste bruken av Øglændsveien (kjøreatkomsten til området) for gående og redusere konflikter/ulykkesrisiko langs atkomstveien.

Det er regulert inn parkering for buss, med tilhørende manøvreringsareal ved fylkesveien.

Det er regulert inn parkeringsareal for biler pga behov for å ivaretas behov for parkering for eksisterende fritidsboliger i området samt

reserveparkering for nye fritidsboliger.

Det er inngått avtale om ny løsning for atkomst

(tilkomstløype/mateløype) fra planområdet frem til hovedløypenettet.

Byggeområdet for fritids- og turistformål (FT) samt område for lek (f_Lek1) er noe justert.

Planforslaget inneholder nå åtte fritidsboligenheter. En eksisterende fritidsbolig. Dessuten en ny som kan vertikaldeles. I tillegg 80 sengeplasser innenfor fritids- og turistformål.

Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse

Her vises tilkomstvei fra planområdet til hovedløype.

Nederst i tilkomstveien kommer det parkering og sikten må bedres.

Endret reguleringsplan med 8 fritidsboligenheter, 80 sengeplasser i nybygg og utvidet parkering nederst på tilkomstvei.