Home>Front>Konkurranse om elever og trenere
Front Nyhet Nyhet forts.

Konkurranse om elever og trenere

Sirdal videregående skole er i stadig hardere konkurranse om elever. Det gjelder også å rekruttere og beholde gode trenere. For å kunne tiltrekke seg unge talenter, som ønsker å satse på idrett/kombinere idrett og utdanning, må man ha et fullverdig sportslig opplegg. Det er dette man har organisert gjennom Sirdal Ski skiskyting og Sirdal Ski langrenn, og som derfor er fundamentalt for rekruttering til skolen.

Sirdal kommune har i mange år hatt en samarbeidsavtale med økonomisk støtte til Sirdal Ski/Sirdal videregående skole fotball/breddeidrett. Avtalepartnere profilerer Sirdal kommune, samt Sirdal som merkevare.

Foto: Sportssjef Roger Grubben betyr mye for skiskyttermiljøet på skolen og Sirdal Ski.

Et bilde som inneholder person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Thor Jørgen Tjørhom (sp).

Da Sirdal kommunestyre torsdag behandlet avtalen, fikk Thor Jørgen Tjørhom (sp) medhold i at søknaden ble innvilget fullt ut. Det var en påplussing på 105.000 kroner i forhold til behandlingen i formannskapet. Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket fra kommunestyremøtet er:

Annonse

1. Sirdal kommune viderefører avtaler med Sirdal Ski og med Sirdal vgs. breddeidrett/multisport for nye fire år – fra høsten 2022 til høsten 2026.

2. Avtalen med Sirdal Ski har en årlig ramme på 1,1 mill. kroner som indeksreguleres.

3. Avtalen med Sirdal vgs. breddeidrett/multisport har en årlig ramme på 125.000 kroner

som indeksreguleres.

4. Kostnader i samarbeidsavtalen innarbeides i budsjett og økonomiplan.

5. Midlene dekkes over kraftfondets strategiske del.

I tillegg kommer støtten til prosjekt «Førstevalg Sirdal». Den er forlenget til 2024 og utgjør 436.000 kroner årlig.

Multisport/breddeidrett er skolens siste satsing for å ha et bredere tilbud enn tidligere. Dette

er et breddetilbud med fokus på opplevelser, ikke minst det å få prøve de mange tilbud innen idrett

og friluftsliv som finnes i Sirdal. Dette har gitt god søkning siste år, og har også bidratt til at

flere lokalungdommer velger Sirdal vgs.

Sirdal kommunes samlede støtte utgjør 1.661.000 kroner fra 2023.

I tillegg mottar elever i 1. klasse på Sirdal vgs. et kommunalt stipend. Elever fra Sirdal bor

gratis på elevheimen. Sirdal kommune drifter også Øyghedlar elevheim og støtter opp under

skianlegg. I tillegg bygges ny fotballhall.

Det er nå 60 elever ved skolen.

Elevtall skoleåret 22/23:

Følgende tall oppgis av skolen pr. 18. august:

Idrettsfag – 3 klasser – 60 elever totalt, fordeler seg slik:

  • VG 1 22 elever
  • VG 2 19 elever
  • VG 3 19 elever

Fordelt på:

  • Skiskyting 35 elever + 2 studenter
  • Langrenn 6 elever + 2 studenter
  • Bredde multisport/fotball 19 elever

(I VG 1 går 12 av 22 elever på multisport).

Kommunedirektøren skriver i sin vurdering blant annet:

Som beskrevet i søknaden har Sirdal videregående skole og Sirdal Ski mange positive ringvirkninger for Sirdal. Disse kompetansearbeidsplassene er viktig for kommunen. Man skal heller ikke underslå den markedsføringsmessige verdien samarbeidsavtalene har for merkevaren Sirdal – Kjente profiler som forbindes med merkevaren Sirdal og

«idrettsgymnaset» gjør oss stolte og setter Sirdal på kartet. Det har stor betydning for rekrutteringen til skolen.

Sirdal Ski gjør Sirdal kjent i hele skinorge. Til hver norgescup i langrenn og skiskyting reiser en betydelig gruppe deltakere, trenere, støtteapparat og foreldre, som profilerer Sirdal på en god måte. Det samme gjelder for junior-NM hvert år.

Kommunedirektøren mener det ville være alvorlig om Sirdal videregående skole ikke klarte å

bestå. Derfor er det viktig at kommunen er med å støtte opp under skolen og den sportslige satsing som forutsettes for å være attraktiv. Det har Sirdal kommune i høyeste grad gjort.

I saken fremgår blant annet hvor mye kommunen bidrar med. Dette er en strategisk viktig satsning

som bidrar til verdiskapning, betyr mye for lokalt næringsliv m.m.

Samarbeidsavtalene er avgjørende for Sirdal videregående skole og Sirdal Ski. Men man må

ikke glemme at samarbeidet og avtalene også er svært viktige for Sirdal kommune.

Som nevnt har avtalene et betydelig økonomisk omfang. Ut fra en samlet vurdering vil

kommunedirektøren tilrå at samarbeidsavtalene forlenges for fire nye år. Støttenivå som for

2022 videreføres og indeksreguleres årlig i avtaleperioden.

Elevene fra Sirdal bor gratis ved Øyghedlar elevheim.

I søknaden fra Sirdal videregående skole skriver skolen at midlene går til å støtte aktivitet utenom skoletidene som er nødvendig for at elever skal finne det interessant å flytte til Tonstad for å gå på videregående skole.

Pengene fra disse avtalene brukes som nevnt ikke til skoledriften, men til trening, samlinger og konkurranser utenom skoletiden. Det gjør Sirdal Ski i stand til å ansette trenere i deltidsstillinger, som kombinert med deltid ved skolen gjør det mulig å rekruttere trenere i fulle stillinger. En annen fordel er at elevene på skolen får samme trener i faget

toppidrett som de har når de skal på kveldstrening, samling eller konkurranse.

Agder Fylkeskommune betaler årlig en kvart million

kroner i leie for Feed Skiarena, noe som er viktig for driften av anlegget. Det siste året har Sirdal fått masse oppmerksomhet nasjonalt, regionalt og lokalt som følge av virksomheten i Sirdal Ski.

Mye av dette skyldes suksessen til tidligere elev Marte Olsbu Røiseland, og det faktum at

hun har nåværende sportssjef Roger Grubben som trener.

I tillegg har særlig skiskytterelever gjort seg bemerket med seire på nasjonalt nivå og en

juniorverdensmester i stafett i vinter.

Sirdal Ski gjør Sirdal kjent i hele skinorge. Til hver norgescup i langrenn og skiskyting

reiser det en betydelig gruppe deltakere, trenere, støtteapparat og foreldre, som profilerer

Sirdal på en god måte. Det samme gjelder junior-NM hvert år. Dette synes normalt ikke så

godt i media, men de som er til stede, og det er mange, vil bli minnet på at Sirdal er en

plass for idrett, skole og ski.

Finansiering av Sirdal Ski

Sirdal Ski Langrenn og Skiskyting finansieres for en stor del med egenandeler fra utøverne. Hver utøver bidrar med minimum 19.000 kroner pr. sesong i form av egenandel og klubbandel. En stor del av kostnadene er faste. Agder fylkeskommune bidrar med 200.000 kroner som skolen fordeler på toppidretten til aktivitet utenom skoledriften.

Rektor Johan Vesteraas ved Sirdal videregående skole.