Home>Nyhet>Leie og drifte fotballhallen
Et bilde som inneholder tekst, person, stående, poserer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Sport

Leie og drifte fotballhallen

Tonstad Idrettslag skal leie og drifte den nye fotballhallen som skal stå ferdig i februar neste år. Formannskapet i Sirdal vedtok torsdag avtalene mellom kommunen og idrettslaget.

Kostnaden for hallen er budsjettert med 54 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. 31,8 millioner kroner er utbetalt. Når kommunen mottar tippemidler, cirka 7,9 millioner kroner, vil netto kostnader bli omkring 46 millioner kroner. Idrettslaget skal betale en leie på 250.000 kroner i året.

Leieperioden er ti år og leien vil bli indeksregulert. Den faktiske leieperioden er hele 40 år med forlengelsene som ligger i avtalen.

Kommunen skal sørge for snørydding rundt hallen. Når det gjelder driftsutgiftene skal kommunen forskuttere kostnader til strøm, renovasjon, vann/avløp og forsikringer. Idrettslaget har ansvar for vedlikehold av bygningen.

Appendix A

Årlige driftskostnader er estimert som følger:

Annonse

Drift/vedlikehold (inkl. renhold) ca. kr 600 000

Forsyning (strøm, renovasjon, vann/avløp) ca. kr 230 000

Forsikringer ca. kr 50.00O

Totalt: ca. kr 880 000

(Stipulert forsikringspremie er oppgitt av Waco Forsikringsmegling. Det legges videre til grunn

energiforbruk på 250 000 kwh til en pris av 0,75 kr/ kwh).

Leietaker disponerer fotballhallen i perioden

 • Mandag til fredag i tidsrommet 15:30 – 22:00
 • Lørdag og søndag i tidsrommet 07:00 – 22:00
 • Leietaker kan ved behov benytte hallen etter 22:00, men må avklare dette med Utleier.
 • Leietaker er kjent med at Utleier vil disponere øvrig halltid til bruk i kommunens skoler

og barnehager, samt til utleie til fylkeskommunen

Reklame- og fremleieinntekter går til idrettslaget. Leieinntekter fra videregående skole for bruk/leie av hallen, går til Tonstad IL. Det samme gjelder inntekter fra Tonstadli feriesenter og sponsorinntekter som laget klarer å skaffe til veie.

Foto: Egil Netland, formann, Thomas Aabø, daglig leder og Ole Erik Endrerud, fotballeder, skal drifte den nye fotballhallen.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, himmel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

Den nye fotballhallen begynner å ta form.

Følgende er lagt til grunn for søknad om spillemidler (spillemidler angitt i parentes):

 • Fotballhall, treningshall 50x70m spilleflate (kr. 6.500.000)
 • (2 garderobesett, lager for mål og idrettsmateriell utenfor sikkerhetssone)
 • 2 stk lager á 50 m2 (kr. 600.000)
 • Sosialt rom, 100 m2 (kr. 500.000)
 • Klubbrom, til idrettsbruk 50 m2 (kr. 300.000)
 • Til sammen kan kr. 7.900.000 utløses i spillemidler.
 • I tillegg inneholder hallen bl.a. vrimleområder/-hall, kioskområde samt tribune.

Kommunestyret vedtok i februar vedlagte vedtak, mot Morten Ovedal (Frp/Sirdalslisten) sin stemme.

 • Fotballhall på Tonstad bygges.
 • Med hensyn til plassering, utforming og planløsninger/funksjoner, legges styringsgruppens anbefalinger til grunn
 • Samlet brutto investeringsramme for prosjektet settes til 54 mill. kroner eks. mva.
 • Nødvendige budsjettreguleringer foretas for inneværende år og budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026.
 • Nødvendige budsjettreguleringer foretas for inneværende år.
 • Sirdal kommune oppfører fotballhallen, tilbakeholder deler av bruken som egen bruk, samt leier ut anlegget til hhv. fylkeskommunen og Tonstad IL. Sistnevnte fremleier til Tonstadli AS og andre.
 • Styringsgruppen får i oppdrag å fremforhandle en langsiktig leieavtale med Tonstad Idrettslag. Denne godkjennes av formannskapet.
 • Styringsgruppen får i ansvar å styre prosjektet frem til ferdigstillelse.
 • Prosjektleder engasjeres videre frem til ferdigstillelse.
 • Opsjon «etablering av skillevegger i hall» tas i bruk, kostnad 655.135 kroner eks. moms.

Skisse av den nye fotballhallen.