Home>Front>Overskridelser og merutgifter
Front Nyhet Nyhet forts.

Overskridelser og merutgifter

27,5 millioner kroner i netto merkostnader krever budsjettregulering for å balansere budsjettet for inneværende år for Sirdal kommune. Pengene foreslås tatt fra disposisjonsfondet.

  • Selv med gode økonomiske rammevilkår, må kommunens samlede økonomistyring bedres,

dette for å kunne følge opp og bedre gjennomføre politiske vedtak. Økonomirapporten viser at det er behov for endringer, og kommunedirektøren varsler at det vil bli endringer i kommunens virksomhets- og økonomistyring. Den nærmeste tiden vil det bli lagt ned betydelig innsats i arbeidet med kommunens budsjett- og økonomiplan for 2023-2026, med klarere involvering fra enhetsledere for å sikre god kjennskap og eierskap til eget budsjett, for å sikre et godt styringsdokument for årene som kommer for kommunen, skriver kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i dokumentene til politikerne som skal behandle det i formannskap og kommunestyre.

Økonomirapporten for 2. tertial synliggjør en prognose for merutgifter i forhold til

driftsbudsjettet samlet for Sirdal kommune. En prognose for merinntekter i rammetilskudd,

høyere renteinntekter, høyere konsesjonskraft, økning i utbytte og statstilskudd fra mottak av

flyktninger. På utgiftssiden ser vi lavere eiendomsskatt, økning i renteutgifter og økning i

Annonse

avdrag på lån. På rammeområdene i tjenesteproduksjonen er der en forventning fra

kommunedirektøren at budsjettrammer skal holdes.

  • Sirdal kommunes økonomi er god, fordi vi har store inntekter, lav/moderat gjeld og betydelige fondsmidler. Selv med gode økonomiske rammevilkår, må kommunens samlede økonomistyring bedres, mener kommunedirektøren.

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, person, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Enhetsleder for økonomi, Siv Ragnhild Bjerga.

Sirdalsgoder

Ungdom i Sirdal tilbys sommerjobb og utgiften finansieres over dette tjenesteområdet.

Sommerferiejobbene er nå avsluttet og det var ikke behov for hele det budsjetterte beløpet i 2022,

slik at budsjettet reduseres med 675 000 kroner.

I 2021 og 2022 er det vedtatt strømstøtte til innbyggere i kommunen. Vedtaket om strømstøtte

senhøsten i 2021 ble kun delvis utbetalt i 2021 og det er utbetalt om lag 4,3 millioner kroner i 2022.

Det gjør at budsjettet i 2022 må økes.

Kommunedirektøren har også innarbeidet ytterligere strømstøtte til kommunens

innbyggere i 2022. Ny strømstøtte er beregnet å koste 9 millioner kroner, og beløpet forutsettes utbetalt i år og budsjettet må økes. Finansieringen gjøres ved bruk av disposisjonsfond med 9 millioner kroner i 2022.

Enhet skole

I første tertial rapporten ble det redegjort for utfordringer med høy vikarbruk, men budsjettet ble

ikke endret – det må gjøres nå per andre tertial. Prognosen for lønn medfører at budsjettet må økes

med 1,26 millioner kroner. Justeringen skyldes i hovedsak vikarbruk, men knyttes også til økte faste

lønnskostnader på SFO der det frem til august var en halv stilling mer enn budsjettert. Videre økes

prognosen for kjøp av varer og tjenester med 0,44 millioner kroner knyttet til merforbruk på

skoleskyss, kjøp av skolemateriell, lisenser og kontingenter.

Enhet helse

Forbruket i enheten er betydelig større enn vedtatt budsjett for2022. Merforbruk, 11.7 millioner kroner, er i hovedsak knyttet til vikarbruk i kommunelegetjenesten, men også overtid og

utbetalinger knyttet til erstatnings- og personalsaker er viktige årsaker til endret prognose og

budsjettendringer.

I rapporten for første tertial ble det redegjort for utfordringer med høy vikarbruk, ekstrakostnader

knyttet til samfunnsberedskap og ekstra lønnskostnader knyttet til Covid-19. Som nevnt i

kommunedirektørens innledning ble likevel ikke budsjettet endret per første tertial, og derfor

anbefales det at budsjettet endres nå per andre tertial.

Prognosen for netto lønn medfører at budsjettet må økes med 3,8 millioner kroner. Justeringen

skyldes i hovedsak overtid og kompensasjoner knyttet til personalsak. Merforbruk på overtid utgjør

1,9 millioner kroner fordelt på kommunelege og bo- og avlastningstjenester med henholdsvis 1,1 og

0,8 millioner kroner. Oppgjør personalsak relatert til lønn utgjør 1,9 millioner kroner, dette

inkluderer lønn og kompensasjon for honorarer i oppsigelsestiden.

Innføring av «nordsjøturnusløsning» for leger forventes ikke å øke lønnskostnadene fremover

i forhold til budsjettnivå på fast ansatte som følge av at vaktgodtgjørelse er inkludert i lønnen.

For kjøp av varer og tjenester tilsier prognosen en økning av budsjettet på 4,8 millioner kroner.

Dette er i hovedsak relatert til vikar og vikarbyråtjenester for å dekke manglende besatte stillinger i kommunelegetjenesten.

Prognosen for overføringer medfører at budsjettet økes med 3 millioner kroner, noe som i hovedsak

henger sammen med utbetaling i erstatningssaken.

Totalkostnad for personal- og erstatningssaker utgjør totalt om lag 5,5 millioner kroner fordelt på

erstatning, forlik, juridiske kostnader og kompensasjon i oppsigelsestiden.

Rådhuset på Tonstad.

Pleie og omsorg

Driftsaktiviteten i enheten er betydelig større enn vedtatt budsjett for 2022. Hovedårsaken til endret prognose og budsjettendring henger sammen med

tiltakene knyttet til Covid-19 og da primært mye overtid som har blitt betalt med høyere rater

basert på nasjonale og lokale avtaler.

I rapporten fra første tertial ble det redegjort for konsekvensene, men budsjettet ble ikke endret –

det anbefales at dette gjøres nå per andre tertial. Prognosen for lønn medfører at budsjettet må

økes med 6,8 millioner kroner. Årsaken skyldes i all hovedsak bruk av ekstrahjelp, overtid og

vikarbruk i tjenestene.

Bygg og eiendom

Enheten forventer et merforbruk på 4,7 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak økt

energikostnader som følge av økte strømpriser. Prognosen for justering på energikostnaden baserer

seg på forventet forbruk inn mot årsslutt samt prisforventninger fått fra kraftleverandøren.

Utover dette er det også forventet 0,8 millioner kroner mer i innkjøpskostnader, dette henger blant annet sammen med svært høy prisvekst på bygningsrelaterte varer andre prisjusteringer. Nedjustering av husleie for omsorgsboliger, med virkning fra 1. september, gjør utslag i mindreinntekter på om lag 300 000 kroner.

Selvkost vann, avløp og areal

Området omfatter vannforsyning og avløpstjenesten. Kommunedirektøren foreslår at det gjøres

endringer i budsjettoppsettet, slik at det skal bli enklere og vise at de to selvkostområdene vann- og

avløpstjenestene finansieres ved gebyrinntekter og at årets mer eller mindre forbruk reguleres mot

bruk eller avsetning til vann- eller avløpsfondene.

Slik det opprinnelige budsjettet for 2022 er vedtatt, kan det se ut som selvkostområdene finansierer

kommunens øvrige tjenester. Tjenesteområdet viser ikke avskrivninger, kalkulatoriske renter,

avsetninger til og bruk av fond på tjenesteområdet. Dette er kostander som er tatt med i

tjenesteområde Skatt, rammetilskudd med mer. Intuitivt er det mer «ryddig» å vise alle

relevante kostnader til selvkostområdene på det budsjettansvaret kostnadene faktisk tilhører.

Regnskapet pr august viser behov for å endre årsbudsjettet innenfor avløpsområdet. Utgiftene til

kjøp av varer og tjenester må økes med 2,8 millioner kroner grunnet økt strømpris (2 millioner

kroner), økte vedlikeholdsutgifter (0,4 millioner kroner) og ekstern bistand (0,5 millioner kroner).

Inntektene blir også lavere enn budsjettert og må reduseres med 1,6 millioner kroner.

Budsjettendringene innenfor finansutgifter og fondsavsetninger og avskrivinger/motpost

avskrivninger er kun en korrigering/flytting av budsjettposter fra hhv justering mot

avskrivninger og enhet Skatt, rammetilskudd, kraft, eiendomsskatt, finans, generelle fond.

I sum vil utgiftsøkninger og inntektsreduksjoner avregnes med økt bruk av bundet driftsfond for

vannforsyning, slik at netto effekten er null for kommunens drift.

Renseanlegget for avløp på Handeland.

Generelle inntekter og utgifter

Renter og avdrag.

Renteutgifter og gebyrer er beregnet å bli om lag 1,9 millioner kroner høyere i 2022 enn

budsjettert. Årsaken skyldes en betydelig renteøkning på kommunens lån. Sirdal kommune har ikke rentebinding lån. Avdragene for 2022 er i det opprinnelige budsjettet beregnet for lavt.

Låneavtalene viser at vi i 2022 skal betale 17,3 millioner i avdrag og budsjettet må økes i forhold til

gjeldende nedbetalingsplaner for lån.

Frie inntekter

Når det gjelder samlede frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskudd, konsesjonsavgift og

naturressursskatt) viser KS siste prognosemodell (mai 2022) at de samlede frie inntektene kan økes

med 3,2 millioner kroner og er i tabellen synliggjort som rammetilskudd.

Prognosen for statstilskudd øker med 5,7 millioner kroner til 6 millioner i 2022, og henger sammen

med mottak av flyktninger.

Eiendomsskatt

I det opprinnelige budsjettet er inntektene fra eiendomsskatt satt for høyt. Kommunen fakturerer

eiendomsskatten to ganger pr år og inntekten pr august er 48,2 millioner kroner. Inntekten må i

2022 reduseres med 11,4 millioner til 96,56 millioner kroner.

Posten tilskudd fra andre knytter seg til salg av konsesjonskraft. Prognosen pr august tilsier at

inntekten i 2022 øker med 5,2 millioner til 9,7 millioner kroner (salg gjennom KIKS).

Kapitalinntekter

Et generelt høyere rentenivå og god likviditet medfører økte renteinntekter i 2022. Pr nå vurderes

inntekten å øke med 1,2 millioner til 3,1 million kroner i 2022.

Sirdal kommune har en rekke aksjer og verdipapirer som gir utbytte. Basert på mottatte utbytter fra

Agder Energi og en rekke grunnfondsbevis i norske sparebanker, øker inntekten i år med 9,36

millioner til 16,36 millioner kroner.