Home>Front>Aldring og pendling
Front Nyhet

Aldring og pendling

  • Aldringen er sterkere i Sirdal enn snittet for Agder.
  • Fra 2017 til 2022 falt folketallet i Sirdal med 26 personer (-1,4%).
  • Høyeste sysselsettingsandel i fylket, og betydelig høyere en snittet for landet.
  • Mest utpendling er det til Rogalandskommuner (10,8 %).

Dette er noen av hovedpunktene for Sirdal kommune, som analyseavdelingen i Agder fylkeskommune, har oppdatert. Avdelingen har utarbeidet Agdertall for hver kommune, hvor de presenterer statistikk og fakta om Agder.

Det er svært interessant å lese nesten alle fakta (oppdatert) omkring kommunen. Der tar en for seg blant annet areal, folk, befolkning og demografi, befolkningsutvikling, næringsutvikling, levekår og likestilling og klima og miljø.

Etter sammenslåingen mellom Aust-Agder, Vest-Agder og deler av Statens veivesen i 2020, har Agder fylkeskommune etablert en egen avdeling for analyse. Denne avdelingen jobber med å tilgjengeliggjøre statistikk for bruk i mange forbindelser. Avdelingen jobber med befolkning, areal, natur, klima, utdanning og arbeidsliv.

Her vil det variere med vanlig tekst og kopi av noen presentasjoner

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

SSB spår befolkningsøkning frem til 2025 og deretter en liten befolkningsnedgang i Sirdal.

Dersom SSB’s framskriving slår til, vil aldersbæreevnen synke fra dagens 3,2 til 2,1 i 2040. Aldringen er sterkere i Sirdal enn snittet for Agder.

Annonse

Fra 2017 til 2022 falt folketallet i Sirdal med 26 personer (-1,4%).

Grunnkretsene som vokste mest i perioden var Fintland (21) og Sinnes (14). Tonstad falt imidlertid med 44 personer, slik at kommunesenteret samlet sett hadde befolkningsnedgang.

I perioden 2016-2021 ble det igangsatt ca. 9 boliger i året, hvorav ca. 76 % av disse var eneboliger.

Det er 1.157 boliger i kommunen (bebodde og ubebodde).

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

På grunn av at bo- og arbeidsmarkedsregioner etter metodikken ikke kan krysse fylkesgrenser, er Sirdal sin egen BA-region. På grunn av lav sentralitet, jobber hele 81,6 % av de sysselsatte i Sirdal i egen kommune. Mest utpendling er det til Rogalandskommuner (10,8 %), eller 107 personer. Så er det innpendling fra Rogalandskommuner med 121 personer. Det skyldes hovedsakelig hyttebyggingen.

Det er vanlig å bruke husholdninger med lavinntekt som indikator for fattigdom. Vedvarende lavinntekt er et mål på andelen av befolkningen som lever i husholdninger hvor samlet husholdningsinntekt gjennom tre år er lavere enn 60 pst. av medianinntekten. Utviklingen innad i Norge de siste tiår viser at stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Siden årtusenskiftet har andelen blitt tredoblet. Andelen øker mer i Agder en landsgjennomsnittet. Flertallet av lavinntektsfamiliene i Agder er av etnisk norske opprinnelse, i motsetning til landet for øvrig hvor gruppen domineres av familier med innvandrerbakgrunn.

Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Fritidsboligenheter i kommunen er betydelig og til nå er det omkring 4.650 fritidsboligenheter bygget. Ifølge kommuneplanen er det godkjent 1.500 enheter til. Denne statistikken er det Statistisk Sentralbyrå som utarbeider.