Home>Front>Mange utfordringer for avdelingene
Front Nyhet Nyhet forts.

Mange utfordringer for avdelingene

Sirdal kommune har en solid økonomi og svært gode inntekter for tiden. Det går fram av kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr økonomiplan for 2023-2026 sammen med budsjettet for 2023. Men kommunen merker strømprisene, renteøkningen og prisveksten som alle oss andre. Tjenestenivået skal opprettholdes på samme nivå, men Sirdalstariffen for næringslivet foreslås øket med 25 øre til 50 øre pr kWh. Barnekullene minker og befolkningen blir eldre.

Personalkostnader inklusive pensjonsavsetninger utgjør den største kostnaden. I kommunen jobber 270 årsverk. Antall ansatte foreligger ikke i budsjettet. For neste år blir det 203,4 millioner kroner eller 55,4 prosent av driftskostnadene.

Budsjett 2023 blir lagt fram med et mindreforbruk på 20.175.000 kroner. Det er avsetninger til disposisjonsfondet. Så legges det opp til netto driftsresultat på 36.530 millioner kroner eller ti prosent.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Med ny organisasjonsplan og endring av virksomhetsområder, legges det opp til en sterk styring av økonomien. Økonomisjef Siv Ragnhild Bjerga foreslår ikke mer avvik enn 0.5 prosent for den enkelte enhets budsjett. – Det betyr at økonomien må styres med stålkontroll, sier Bjerga.

Foto: Barnekullet minker og befolkningen blir eldre i Sirdal.

Økonomisjef Siv Ragnhild Bjerga.

Annonse

Et viktig måltall for sikker og forutsigbar økonomistyring. Dette vil være en god indikator for den videre økonomioppfølgingen.

Kommunedirektøren legger ikke opp til noen økning av gebyrene for tjenestene kommunen tilbyr. Maksimal foreldrebetaling i barnehage foreslås redusert til 3.000 kroner. Gratis barnehageplass fra tredje barn i familien.

Sirdalselever som vil bo på elevheimen, opprettholder godene der med kostpenger og overnatting. Samme med stipend for videreutdanning inntil 28 år.

Brannvesen

«Ressursbehov i et 4-års perspektiv». I budsjett og

økonomiplanperioden legger en til grunn dagens driftsnivå. Dersom kommunestyret ønsker å endre

driftsnivå/dimensjonering av brannvesenet i Sirdal kommune eller legge inn større driftstiltak som får

konsekvenser for drift, anbefaler kommunedirektøren å vurdere samarbeid med andre brannvesen. Ny brannbil er ført opp med 1,5 millioner kroner i investeringsbudsjettet.

Næring/Sirdalsvekst

Ansvar som inngår i rammeområde:

  • Næringsutvikling kraftfond
  • Sirdalsvekst

Utfordringer

2023 vil fokus være å definere og utvikle næringsområdet i kommunen ihht. til politiske føringer ogkommunens behov. I 2023 må en vurdere hvor en skal legge fokuset, skal næringssjefen prioritere veiledning av bedrifter, ny etablering og grundere eller skal næringssjefen i Sirdal ha mer fokus på utvikling av næringsprosjekter eksempelvis Ertsmyra, E 39 m.m.

Utfordringer skole

Utvikle en helhetlig og tverrfaglig samarbeidskultur innenfor oppvekstområdet for å styrke

og oppnå mål om et samordnet tjenestetilbud

Utfordringer barnehager

Varierende barnetall i løpet av året på grunn av 2 opptak og opptak ved ledighet. Dette kan gi noen

utfordringer i forhold til bemanningsplan da kommunen bemanner utfra bemanningsnorm og pedagognorm. Det er vanskelig å få kvalifisert bemanning til pedagogisk leder vikariater.

Det er ønskelig å få god praksis på bruk av personalressurser på tvers av enhetene. Dette er

utfordrende da det er relativ stor avstand mellom barnehagene.

Barnekullene slik vi ser fremover er fortsatt minkende. Dersom det ikke kommer tilflyttere vil

barnetallet i barnehagene fortsette å gå ned.

Utfordringer ambulanse

Ambulansetjenesten har mer kjøring i vinterhalvåret og i perioder er det en ekstra ambulanse

stasjonert i Øvre Sirdal i regi av PTSS. Det er et økende krav om at ambulansen skal brukes over

større deler av Agder, det styres av AMK-sentralen og svekker akuttberedskapen i Sirdal.

Skildring av dagens virksomhet helse

Kommunelegetjenesten har hatt utfordringer med rekruttering siste årene, men fra november 2022 er alle tre legene i en ny «Nordsjøturnus» på plass. Det vil gi mer stabilitet, skape forutsigbarhet og være viktig for arbeidsmiljøet og arbeidsbelastningen.

Tjenestenivået legger premisser for kostnadene knyttet til legetjenesten. Nordsjøordningen skal

evalueres våren 2022 slik at kommunestyret kan ta stiling til nivå på tjenesten i forbindelse med økonomirapport 1tertial.

Kommunen er med i Listersamarbeid knyttet til miljørettet helsevern og får bistand og rådgivning.

Fysio -og ergoterapi tjenesten

Dagens virksomhet:

Fysioterapi- og ergoterapitjenestene er viktige aktører innen habilitering/rehabilitering. Tjenestene

gir tilbud til voksne og eldre som er i risiko for, eller har vanskeligheter med å mestre, eller utføre

daglige aktiviteter pga. funksjonsnedsettelser, eller har behov for opptrening etter skade/operasjon.

Videre gis det tilbud til barn/unge og deres familier. Det ytes også forebyggende tjenester for å

forhindre utvikling av sykdom og skade.

Utfordringer:

Pasientene er dårligere og utskrives raskere fra sykehuset til kommunen enn tidligere. Dette

medfører behov for økt oppfølging og tilrettelegging, flere tjenester i hjemmet og dermed mer bruk

av tid i bil. Behovet for hverdagsrehabilitering vil sannsynligvis øke.

Kommunens folkehelseprofil viser at livsstilssykdommer er en utfordring. Frisklivssentral vil være et viktig tiltak i dette arbeidet.

Helsestasjonstjenesten

Dagens virksomhet:

Det gis tjenester innen Helsestasjon, skolehelsetjeneste og svangerskap- og barselomsorg.

Det er fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge for å møte de utfordringer som dagens samfunn

I 2022 og 2023 har kommunen fått tilskuddsmidler for styrking av skolehelsetjenesten noe som betyr

en ekstra ressurs på 40 % stilling.

Utfordringer:

Utfordringer i den psykisk helse til barn, unge og familier er mer synlige. Viser til Ung-data

undersøkelsen med mindre aktivitet blant barn og unge, samt mer ensomhet. Kartleggingen av ny barnevernsreform og konsekvenser for kommunale tjenester når det gjelder oppgaver, kompetanse, ressurser og tiltak som treffer er klare utfordringer.

Psykisk helse og rus

Dagens virksomhet:

Gir tjenester til barn, unge, voksne og familier med utfordringer innen psykisk helse -og/eller

rusutfordringer. Spesialisthelsetjenesten har bygd ned tilbudene, dermed overføres større ansvar til

kommunene.

Mer involvering av brukeren, slik at den er i stand til å leve et godt liv ved å involvere instanser og

andre mennesker i behandlings- og rehabiliteringsprosessen.

Utfordringer:

Kommunen har pr. nå ikke ansatt kommunepsykolog, men kjøper en nettbasert psykolog-tjeneste, som i tillegg til individuelle samtaler tilbyr veiledning og kurs. Dette er en lovpålagt tjeneste.

Opprettholde og videreutvikle det forebyggende arbeid og gjøre et godt arbeid for å redusere

utenforskap og ensomhet.

Tilbudet til denne brukergruppen skal ivaretas hele døgnet og et godt samarbeid mellom psykisk

helse/rus og hjemmebasert omsorg (herunder natt-tjenesten) er viktig.

Bo- og avlastningstjenesten

Dagens virksomhet:

Gir tilpassede tjenester til personer med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser. Fra mai

startet avdelingen opp med langvakter i helgen i tillegg til et økt dagsenter tilbud.

Utfordringer:

Opprettholde og videreutvikle det forebyggende arbeidet. Fysisk tilrettelegging for alle

brukergrupper samt tilrettelegging/integrering i samfunnet.

Pleie og omsorg

Ansvar som inngår i rammeområde:

  • Administrasjon omsorgsavdelinga
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Somatisk avdeling
  • Demensavdeling
  • Kjøkken

Skildring av dagens virksomhet

Demensområdet består av demensavdeling 14 langtidsplasser, dagtilbud lovpålagt aktivitetssenter

for personer med demens og demensteam.

Somatisk langtidsavdeling har 17 langtidsplasser,

Hjemmebasert inneholder korttidsavdeling, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Inneholder og

ambulerende vaktmester, frokostvert og avdelingssykepleier for hele området. Det disponeres 9 rom og avdelingen svinger mye i totalt innleggende pasienter.

Avdeling for kjøkken og renhold inneholder, rengjøring av hele sykehjemmet og produksjon av mat til beboere og bygda. Det er kafé to dager i uka, men middag kan bestilles hver dag. Vi har eget vaskeri.

Vi har hatt Livsgledeassistenter på helger gjennom året, dekket av prosjektmidler første del og

prioritert i eget budsjett siste del.

Utfordringer samferdsel

Kommunen opplever i år spesielt utfordringer knyttet til svært stor prisøkning på innleide brøytetjenester. Dette medfører at en har blitt nødt til å foreslå en betydelig økning av brøytebudsjettet.

Kommunen har leid lagerplass hos Norhard, men har nå blitt oppsagt fra sommeren 2023. Dette medfører at en må finne en ny plass, og en foreslår at det bygges et nytt lager for å slippe leieutgifter.

Kommunen har i år oppgradert mange veier fra 6 til 8 tonn aksellast, men det er flere veier som bør økes

aksellast på og det ønskes ideelt sett opp til 10 tonn spesielt der det forekommer tømmertransport.

Rostølvegen er såpass dårlig at den må enten oppgraderes betydelig eller vurderes stengt, i alle fall

vinterstid.

Nesetveien er dårlig asfalt og bør asfalteres, men dette har vært avventet i påvente av oppgradering

av veien med tanke på møteplasser.

Avdelingene i rådhuset har mange utfordringer.

VA-virksomhet

• Drift og vedlikehold av tre kloakkrenseanlegg fordelt på Tonstad, Handeland og Øksendal

• Drift og vedlikehold av 7 kommunale vannverk fordelt på Haughom, Øksendal, Tonstad,

Lunde, Ousdal, Sinnes og Suleskard

• Drift og vedlikehold av ca .100 pumpestasjoner og ca. 170 km kommunalt vann ogavløpsnett

• Bistand ved nybygging av kommunale og private VA- anlegg.

• Jobbing med utbygging av mobil, fiber/bredbånd blant annet i samarbeidprosjekter med DDA

• Kommunen har totalt 3325 hytter/hus tilknyttet kommunale kloakkrenseanlegg og 3048

hytter/hus tilknyttet kommunale vannverk.

Det er et stort og omfattende ledningsnett som knytter abonnentene sammen, og det er lagt stor

vekt på at utslippet i Øvre Sirdal samles til et egnet sted like oppstrøms Sira Kvinas inntak til

kraftstasjonen på Handeland. Det er gjort store investeringer

I Tonstad området har vi det eldste ledningsanlegget og det har de siste årene blitt gjort en betydelig

oppgradering av de eldste anleggene her.

Utfordringer

Hovedplan VA legger opp til mange prosjekter og avdelingen har hatt litt utfordringer med kapasiteten til å håndtere ønsket fremdrift da enheten i tillegg til VA prosjektene også er involvert andre prosjekter i

kommunen.

På driftssiden haren stadig større mengde anlegg som skal driftes og vedlikeholdes. Veldig stor andel

av anleggene i øvre Sirdal er bygd fra år 2000 og utover. Disse begynner nå å kreve mer

vedlikehold enn de første årene etter etablering.

Når det gjelder økonomi så påvirker rentene gebyrnivået i betydelig grad. Vi har likevel et gebyrnivå som ligger under landsgjennomsnittet selv om vi har en relativt sårbar resipient og komplisert utbygging.

Enhet kultur

Dagens virksomhet

Sirdal kulturskole (SMOK) har i dag 108 elever. Tilbudet retter seg først og fremst mot barn og unge.

og undervisningen er lagt til ettermiddagstid og starter rett etter skoletid.

De siste årene har kulturkontoret vært sterkt involvert i Heimesommar sammen med Tonstadbadet.

Heimesommer er i budsjettet for 2023 videreført med samme økonomiske rammer som i opprinnelig

budsjett for 2022.

Sirdal folkebibliotek består av biblioteket på Tonstad og filialen ved Sinnes Skule.

Sirdal kommunale kino har faste visninger på onsdager og søndager i kinosalen på kulturhuset.

Drift og formidling av bygdetunet er en viktig del av oppgavene ved Fjellmuseet. I tillegg har

kommunen en stor samling av gjenstander som skal registreres og tas vare på.

I dag bruker SSA (Sirdal Safari and Adventures) flere av de gamle bygningene i sitt reiselivskonsept. I

tillegg har de ansvar for drift av kafe i infobygget. Turistinformasjonen har også base på Kvæven.

Utfordringer

Det er til tider utfordrende å få lærere til de ulike tilbudene. Det er mange små «smale» stillinger, og

de ansatte kombinerer ofte stillingen på kulturskolen med andre stillinger i kommunen, eller andre arbeidsgivere.

Det er et sterkt ønske fra enhet for kultur å få på plass en løsning med «Meråpent bibliotek» på

Tonstad. Dette vil gjøre tjenesten mer tilgjengelig for publikum, og forhåpentligvis føre til at enda

flere vil benytte seg av tjenesten.

En annen utfordring de aller fleste kinoene i landet sliter med, er å få like mange folk som før til å gå

på kino. Særlig etter pandemien har besøket gått noe ned på kino og andre kulturelle arrangement.

Nåværende museumsarbeider slutter i stillingen rundt 20. november og kommunenhar ikke fått

ansatt ny museumsleder til å følge opp drift av museet, samarbeidet med SSA og etablering av

Villreinutstilling. Tre faste leietakere flytter ut av infobygget fra nyttårsskiftet. Dette betyr reduserte

leieinntekter for enheten.

Enhet bygg og eiendom

Utfordring

Profesjonalisere og effektivisere eiendomsmassen, tilpasse denne til kommunens behov med tanke

på kvalitet og kvantitet.

Enhet arealforvaltning

Skildring av dagens virksomhet

Det dreier seg om samfunnsutvikling på flere nivåer og innenfor flere fagområder. Alt henger

sammen med alt. Enheten håndterer forvaltningsoppgaver innen plan- og byggesak, kart og oppmåling, landbruk og skogbruk, miljø- og naturvern, vilt og fisk samt energi.

Det er jevnt over stor etterspørsel etter tjenestene enheten representerer. Enhetens personell

håndterer hovedtyngden av forvaltningsoppgavene selv. I tillegg kjøpes det tjenester fra private

aktører. Selvkostprinsippet legges til grunn for saker i medhold av plan- og bygningsloven.

Aktuelle digitale løsninger vurderes jevnlig, med mål om å ha et godt og fremtidsrettet tjenestetilbud.

Utfordringer

Det er utfordrende å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Videre; veterinærordningen i

Flekkefjord vaktdistrikt, tidsfrister og sårbarhet, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, naturpåkjenninger,

sykefravær, kompetanse, kapasitet, herunder også til deltakelse i Lister plan- og næringsnettverk.