Home>Nyhet>Økende press for kommunen
Et bilde som inneholder person, utendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Økende press for kommunen

Små kommuner er under økende press som følge av endring i befolkning, færre barn, og flere eldre, reduserte overføringer gjennom inntakssystemet, usikkerhet rundt framtidig inntaksgrunnlag, nye oppgaver og økt detaljstyring, sterkere rettighetslovgivning og økte krav til kommunen, skriver kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i en budsjettkommentar.

  • Fortsetter utviklingen vil Sirdal kommune ha utfordring med å fylle rollen som generalist kommune, også Sirdølen må ruste seg for krevende valg framover.
  • Dette vil innebære endring og omstillinger både for ansatte og innbyggerne. En stor del av omstillingen handler ikke bare om bærekraftig økonomi. Den handler om at vi prioriterer mellom de ulike formålene, og ikke minst at vi omstiller for å skape bedre innrettede tjenester for innbyggerne våre.

I 2023 vil kommunedirektøren legge vekt på å videreutvikle Sirdal kommune til en moderne og

utviklingsorientert organisasjon.

Føringer for dette utviklingsarbeidet er:

• Innbyggerne skal stå i sentrum for det vi gjør

• Bidra aktivt med å bygge en kultur fra «meg og mitt til vi og vårt»

Annonse

• Helhetlig styring – følge opp og omsette politiske vedtak

• Effektiv ledelse

o Effektiv ledelse skal gi merverdi for organisasjonen, merverdi for ledergruppa og

merverdi for det enkelte medlem

• Arbeide med felles forståelse av kommunens rolle og oppdrag

• Legge til rette for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten, innbyggere og

brukere i forbedringsprosesser.

Følgende tiltak ønsker kommunedirektøren å prioritere i budsjett 23 og økonomiplan perioden:

  • Organisasjon og lederutvikling: Utviklingsprogram for ledelse i Sirdal så en kan utvikleeffektive ledergruppe som skaper gode resultater og blir en viktig bidragsyter i organisasjonens verdiskapning.
  • Virksomhetsstyring: digitalt verktøy som bygger opp om virksomhetsstyring i organisasjonen eks Framsikt
  • Brukerundersøkelse: I utviklingsarbeidet definere Kommunestyret hvilke brukerundersøkelser som gjennomføres hver høst. Administrasjonen effektuerer. Resultat fra undersøkelsene inngår i årsmelding og bidrar med videre utvikling av kommunen.

Utfordringer:

Lite miljø og rekrutering av kompetanse innenfor IKT/digitalisering gjør det utfordrende å bistå i den

tjenesteutvikling som er ønsket. Kommunen har selv et ansvar for å være proaktiv med å tilrettelegge

for og etablere digitale tjenester og verktøy.

På kort sikt ønsker kommunedirektøren å bruke 2023 til å konsolidere tjenestenivået i Sirdal, dvs.

hvor må en legge tjenestenivået for å sikre et forutsigbart tjenestenivå i årene fremover.

Dette innebærer endring og omstillinger både for ansatte og innbyggerne. En stor del av omstillingen

handler ikke bare om bærekraftig økonomi. Den handler om at en prioriterer mellom de ulike

formålene, og ikke minst at en omstiller for å skape bedre innrettede tjenester for innbyggerne.

  • Vi skal ivareta rollen som samfunnutvikler, og være en viktig aktør i vår region. Gjennom felles innsatsområder som areal og transport, klima og miljø samt næringsutvikling og digitalisering skal visammen vi jobbe for en attraktiv stedsutvikling og videreutvikle tjenestetilbudet, skriver kommunedirektøren.

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr.

Vannkraft betyr mye for kommunen. Foto: Sira-Kvina Kraftselskap.

Økonomisk utvikling

Den økonomiplanen som nå legges frem viser et økonomisk bilde hvor inntekter fra konsesjonskraft,

eiendomsskatt fra vindkraft og vannkraft og aksjeutbytte fra Agder Energi gir noen ekstraordinære inntekter i økonomiplanperioden, som følge av høye priser på kraft. Det som er viktig er å forvalte inntektene på en bærekraftig måte, at det tenkes langsiktig og systematisk. Avsetning av

merinntektene til fond, for senere bruk, vil være hensiktsmessig for senere å ha gode reserver for

bruk.

En viktig oppgave for kommunene nå er å ta styringen over den fornyelsen kommunal sektor er midt oppi med tanke på digitalisering og automatisering. Den digitale transformasjonen og det taktskifte som nå skjer har hver enkelt kommune ansvaret for å lykkes med og det er en unik situasjon som hver enkelt kommune er i, ved at kommunen selv får ansvar for å forme og fornye sin egen

organisasjon, akkurat slik det er best basert på lokal kjennskap. Det er en forutsetning for å kunne

opprettholde forventet tjenestetilbud til forventet kvalitet i tiden fremover at kommunen er en del

av den samfunnsutviklingen som ellers skjer.

Vekst i kostnadene på grunn av større andel eldre i befolkningen – økning i helsekostnader og

pensjonskostnader for samfunnet generelt er en utfordring som også møter Sirdal. Den generelle

prisøkningen som har vært på varer og tjenester merkes også, i tillegg til økningen i kapitalkostnader.

Taksonomi – den samfunnsøkonomiske bærekraften blir viktigere og viktigere i tiden som kommer.

Kommunene må ruste seg å være kommuneøkonomisk bærekraftige. Tjenester må i større gradinnrette seg mot at innbyggeren i større grad baserer sin kontakt med kommunen digitalt og at kommunens ressurser i større grad brukes mot pleie- og omsorg i stedet for tradisjonell

saksbehandling.

Utvikling i økonomiplanperioden 2023-2026

Den økonomiske situasjon for Sirdal kommune i kommende økonomiplanperiode ser positiv ut,

særlig om en ser på utviklingen i inntekter. Flere faktorer spiller inn, faktorer som kommunen ikke

rår over, og særlig knyttet til inntekter fra kraft. Sirdal har vanligvis en stabil god økonomi, med et

solid disposisjonsfond, og den situasjonen kommunen nå ser, gjør at økonomien er styrket

ytterligere. Det er videre viktig å ha en god økonomisk styring med kostnadene i

tjenesteproduksjonen og kontroll med kostnadene i driftsnivået, det kan være krevende å ta ned

driftsnivået om inntektene går tilbake til et lavere nivå, men heller bygge opp disposisjonsfond til fri

bruk ved senere anledninger.

Der er også usikkerhet i tiden fremover til store betydelige inntekter som eiendomsskatt og utbytte

fra Agder Energi. Grunnen er den varslede endringen i grunnrenteskatten med risiko for at disse

inntektene da blir nedjustert i årene som kommer. Dette vil ikke ha innvirkning på 2023, men kan

komme allerede i 2024. Resultatet av behandling av inntektssystemutvalgets rapport vil i verste konsekvens få innvirkning på blant annet konsesjonskraftsinntektene til kommunen.

Et siste element er hvordan utviklingen i energiprisene og da strømprisene vil bli da dette isolert sett har stor innvirkning på inntektene som nevnt, og disse inntektene er betydelige for Sirdal kommune.

Å holde avvik fra budsjett under 0,5 % på enhetene er et viktig måltall for sikker og forutsigbar

økonomistyring. Dette vil være en god indikator for den videre økonomioppfølgingen.