Home>Front>Vakt-ordningen for dyrleger uholdbar
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Vakt-ordningen for dyrleger uholdbar

Sirdalsbøndene er misfornøyd med den manglende vaktordningen for dyrlegene, hvor flere helger står uten beredskap. Dessuten er de opptatt av brannberedskap, «grendekontakter», sikringsradioer og gode arbeids- og levekår for bransjen slik at unge vil satse på landbruksnæringen. Dette kom fram under årsmøtet og samarbeidsmøtet med kommunen.

Veterinær- og vaktordningen for Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord fungerer ikke utenom kontortid. Sirdal og Kvinesdal har hver sin veterinær ansatt, men Flekkefjord står uten.

  • Det er ikke greit. De to veterinærene klarer ikke å tilby tjenester døgnet rundt. Flekkefjord må anskaffe en dyrlege, slik at det er tre til å dele på vaktordningen, sier Andreas Liland og Tor Arne Liland, henholdsvis leder og nestleder i Bondelaget.
  • Nå er det manglende beredskap. Helger kan stå uten dyrlegevakt og det kan være kritisk. På dagtid kan det være for få oppgaver, men kvelder, netter og helger er det et stort distrikt bare en veterinær skal ha ansvar for alene.

Foto: Må få orden på vaktordningen for veterinærer, sier Tor Arne Liland.

Andreas Liland fortsetter som leder av Bondelaget.

Under lemmesesongen på våren er det innleide veterinærer slik at det kan tilbys tjenester. Tor Arne Liland var selv utsatt for ikke å få tak i dyrlegen under kalving i september. Da fikk han hjelp fra Bjerkreim ved 01-tiden på natten.

  • Uten hjelp fra dyrlegen hadde både ku og kalv død og det hadde resultert i et økonomisk tap på cirka 30.000 kroner. Nå overlevde begge etter profesjonell hjelp, sier Tor Arne.

Høstkalving er normalt i Sirdal med cirka 500 kalver i året. Dermed står bøndene overfor stor psykisk og mental belastning med den usikkert som følger av om dyrlege er tilgjengelig eller ikke, 24/7.

Annonse

Kommunene har en lovpålagt oppgave om å sørge for dyrehelsepersonell, på lik linje med legevaktordning for innbyggerne og besøkende i kommunen. Ordningen støttes med tilskudd fra staten. Kommunene har en plikt til å løse dette selv om det ikke er bestemt noe sted at tilskuddene skal dekke utgiftene 100 prosent. Kommunene må trø til med kommunale midler for statens tilskudd er ikke nok til å dekke behovet for veterinærer på dagtid.

I Sirdal og Kvinesdal er det ansatt veterinærer. Disse får en grunnlønn fra kommunen for å kunne praktisere i et område hvor faktureringsgrunnlaget er for lavt til å kunne ha en selvstendig praksis på dagtid. Den kliniske veterinærvakten på kvelder, netter og helger er et stort problem å løse. Foreløpig er det ingen avklaring eller fasit på den utfordringen.

Sirdal leverer 100 tonn sauekjøtt til slakting.

Bondelaget bevilget for to år siden 250.000 kroner til brannberedskap. Det gjelder å ha ordninger på plass hvis det oppstår brann. Hvordan kan man komme til elver, bekker eller vann for å få tilgang til vann til brannslokking. Dette må kartlegges og brannsjef Roger Egeli er på «ballen» nå.

Likedan vil de innføre sikringsradio ved krisesituasjoner. Senderne på Hilleknuten, Liland og Tonstad må tas i bruk igjen. Mobildekningen er svært ujevn i det ulendte terrenget og da kan en sikringsradio for skogsarbeidere, sauesankere eller de som er på jakt, være god å ha.

Ser en på statistikken over dyr og gårdsbruk i kommunen, var det i 1995 144 bruk, mot 64 nå. 130 gårdsbruk hadde sauebruk, nå er det 48. I 1995 drev 40 bruk med melkekyr, nå er det bare 12. Dagens 4.500 vinterfora sauer leverer omkring 100 tonn sauekjøtt på markedet.

På årsmøtet ble Andreas Liland leder, Tor Arne Liland nestleder, Anita Haugen kasserer, Anniken Birkeland sekretær, Inghild Harestad styremedlem og Åse Bente Sinnes 1.varamedlem til styret.

Styret er ellers opptatt av at landbruket lokalt har enorm betydning og ringvirkninger for annen næring, sysselsetting og bosetting. Kostnadsgaloppen har ført til nesten uhåndterlige utgifter for flere. Dert gjelder spesielt til gjødsel, diesel, ensileringsmiddel, plast og alle innleide tjenester.

I tillegg møtes næringen av stadig strengere krav og dokumentasjon fra myndighetene med hensyn til dyrehold, bygningsutforminger og miljø. Dette betyr enten avvikling eller satsing på nye driftsbygninger.