Home>Front>Enstemmig budsjettvedtak
Front Nyhet Nyhet forts.

Enstemmig budsjettvedtak

Under budsjettdebatten i Sirdal kommunestyre torsdag var det en usedvanlig gode tone da budsjettet for 2023 og økonomiplanen for de neste fire årene ble vedtatt. Ordfører Jonny Liland (ap) som hadde «sydd» sammen et bredt dokument der de fleste partier hadde fått medhold for en del forslag de hadde kommet med. Økt næringsstrøm med dobling til 50 øre pr kWh, ble vedtatt. Det betyr 2,5 millioner kroner mer til kommunekassen.

 • Me e veldig heldige. Det e godt å vokse opp og bu i Sirdal. Alt er ikke perfekt, men det er et godt utgangspunkt. Vi holder en bra kurs, sa ordfører Jonny Liland da han innledet og ramset opp alle endringsforslagene innenfor drift og investeringer som ble fremmet:
 • «Heimesommar» tilføres 500.000 kroner, et konsept som har vært en suksess.
 • Utvalg for opplæring og levekår gis ytterligere 500.000 kroner til utvikling av forbedringstiltak.
 • Ny kommunal stilling hos ASVO med 250.000 kroner. Kommer som egen sak.
 • Avsetning på 300.000 kroner til ENØK-tiltak.
 • 500.000 kroner til forskning/undersøkelse hvorfor så mange innbyggere blir rammet av kreft.
 • 100.000 kroner til ferdigstilling av boligfelt på Kvæven.
 • Økning næringsstrøm til 50 øre pr kWh.
 • ENØK-tiltak for kommunale bygg og Sirdal sokn.
 • Litt mindre til Sirdalsvekst 1,5 millioner kroner.
 • 50 flyktninger mottas for 2022/2023.
 • Kommunevåpen med skilt og profilering i nord og sør i kommunen.
 • Forskjønning kapell Sirdalsheimen.
 • Revmatisetilbudet med varme bad opprettholdes.
 • Toalettforholdene mellom GP-rundkjøringen til Ådneram skal en se på.
 • Egen sak om frivillighetssentralen.

Investeringer foreslås:

 • Fellespost for utvalg for oppvekst og levekår 4 millioner kroner totalt.
 • Formannskapet følger opp kraftvitensenter, flomsaken i elva Sira, nytt lagerbygg.
 • 1 millioner kroner til nye kontorer for kirkens medarbeidere.
 • Samlet økning investeringsbudsjett 1.875.000 kroner.
 • Kommunestyret vil ha oversikt over alle åpne avvik som må lukkes.

Foto:

Rolig og avslappet tone i kommunestyresalen torsdag.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) var fornøyd med endringsforslaget.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) var glad for den prosessen ordføreren hadde lagt til grunn. Forsiktig og nøkternt med et driftsoverskudd på 36 millioner kroner. H an ville dele bekymringer om å ha noe i reserve. Tjørhom var glad for tiltak om ENØK, helsekoordinator, bevilning til kirkekontor og ferdigstillelse av boligfelt på Kvæven.

Annonse

Rolf Marthon Hompland (krf) som også er i opposisjon, uttrykte glede over tiltakene som ordføreren foreslo. Han imøteser også etterslepet innen brannvesenet blir ordnet opp i.

Isak Liland (h) var redd for at inntektsanslaget var for høyt. Liland frykter også angrep på kraftbeskatningen. Han advarte også om å bygge opp for mye gjeld. Investeringer for 2023 er ført opp med 72 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Reduserer vi ytterligere med midler fra kraftvitensenteret og spillemidler, er kommunen nede i 20 millioner kroner i netto investeringer.

Liland var også bekymret for den aldrende befolkningen. I 1940 er det ikke nok yngre innbyggere til å ta vare på de eldre. For å bedre rekrutteringen ville Liland ha møteplasser som kraftvitensenteret og fotballhall. På Sinnes skule må det kunne benyttes til grendahus.

 • Nøktern drift og bedre budsjettdisiplin gleder meg, sa Liland og manet til å dra lasset sammen. Det har ikke vi vært så gode på.

Fra venstre Isak Liland (h), ordfører Jonny Liland (ap), kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr og Elena Grude.