Home>Arkiv>HMS-risiko med gamle biler
Arkiv

HMS-risiko med gamle biler

Årsbudsjettet for 2023 skal behandles torsdag i administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre. Det har nå vært ute til høring sammen med økonomiplanen og vi gjengir under en del uttalelser som er kommet inn. Mest fokus er det på brann- og redningsvesenet. Pluss kirkekontoret som har uverdige arbeidsforhold. Forebyggende arbeid for sirdølene fremheves også. Tre hoftebrudd koster kommunen 825.000 kroner i året.

Brannvesenets ressursbehov

Det er beklagelig at brannvesenets ressursbehov ikke kommer klarere fram i kommunedirektørens oppsummering av de ulike enhetene. Vi oppfordrer politikerne til å lese dokumentet det blir referert til, i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan.

Dokumentet «Ressursbehov i et 4-års-perspektiv» er utarbeidet av en arbeidsgruppe med brannsjefen, tillitsvalgt i brannvesenet, hovedverneombud og assisterende kommunedirektør og beskriver i våre øyne på en god måte dagens virksomhet og utfordringer i enheten. I dokumentet får man blant annet en god oversikt over risikoer forbundet med brann og ulykkesberedskapen i Sirdal og en oversikt over nødvendige investeringer for de kommende årene.

Dette har vært etterlyst flere ganger tidligere i forbindelse med vurdering av innkjøp til brannvesenet, og foreligger nå i denne godt gjennomarbeidede rapporten. Dette er større investeringer som må gjøres for å kunne opprettholde dagens driftsnivå, slik kommunedirektøren legger til grunn.

To biler er utgått på dato, utgjør en stor HMS-risiko for de ansatte og gir et redusert tjenestetilbud for kommunen, da det er lagt inn restriksjoner i bruken. En tredje bil blir også vurdert som moden for utskiftning i løpet av perioden. Man kan også se at ren/skitten sone på Tonstad brannstasjon er en sak som har vært aktuell lenge, men som fortsatt ikke er tilfredsstillende løst.

Annonse

I budsjettet for 2023 er det lagt inn midler til kjøp av en mindre bil. Det er også nødvendig å legge inn videre investeringer i økonomiplanen for de kommende årene (24-26), dersom man skal kunne opprettholde driftsnivået man har i dag. Alternativet vil være å fortsatt gå på akkord med de ansattes HMS og/eller tjenestetilbudet Sirdal brann- og redning kan gi til innbyggerne.

 • Vi foreslår at investeringsplanen fra «Ressursbehov i et 4-års-perspektiv» blir tatt inn i «Økonomiplan 2023-2026» for å hente inn etterslepet på ressurser vi nå opplever i enheten, og gi en forutsigbarhet og handlingsrom for administrasjonen med tanke på investering i kjøretøy som har lang bestillingstid.
 • Vi anmoder også kommunen om å endelig lukke avviket på Tonstad brannstasjon angående ren/skitten sone, en arbeidsmiljøsak som har vedvart alt for lenge.

Mot strømøkning og hotell

Svein Sturla Tonstad, som driver Tonstad Bakeri er mot økning av næringsstrømmen og mot kommunens kjøp av hotell.

Kommunedirektøren seier: «Vi må ruste oss for å gjere dei riktige vala» i budsjett-dokumentet. Tonstad skriver:

1. Strømpriseno pp til 50øre/kWh: Å drive næring i Sirdal er marginalt for mange i utgangspunktet. Fleire driv næring retta mot turisme eller sesong, og heile året går i berg- og dalbane for omsetjing og besøk. Ei auke i straumprisane kan bli vanskeleg.

Per i dag, og slik me har hatt det i Sirdal lengre no, har det vore mogleg å drive marginalt på grunn av ein lågare straumpris, på tross av at marknaden går opp og ned.

Kommunedirektøren må tenkje seg om kva arbeidsplassar, møtepunkt, tilbod og

service ein ynskjer skal vere i Sirdal, som vil kunne halde fram tross høgare utgifter.

2. Kraftsenter med hotell.: Eg meiner kommunen på sjå på alternativet å byggje vitensenter utan hotell. Det er ei dyr investering i ei tid som dette, i tillegg skal anlegg og hotellstandard haldast ved like, ikkje berre i denne generasjon, men dei neste. K va

byrde legg me på barn og barnebarn? K va tenester i kommunen som burde ha vore styrkja, går på bekostning av dette? Kraftsenter med treningssenter er positivt, men Sirdal Kommune må tenkje seg om på kva som er vetug agjere akkurat no.

Kritikkverdige kontorforhold

Verneombud Inger Solveig Høyland ved kirken.

Som verneombud for dei ansatte i kyrkja i Sirdal vil eg påpeika at det ikkje er satt av nokre midlar til kontorlokaler for dei ansatte i kyrkja i budsjettet for neste år. Eg meiner at forholda på kyrkjekontoret no er kritikkverdige, og ikkje legg til rette for eit godt fysisk arbeidsmiljø, skriver verneombud Inger Solveig Høyland.

Då eg vart ansatt som kyrkjelydsarbeidar i 2011 vart det sagt at nye kontorlokaler var på trappene. Allereie då var det påpekt at inneklimaet var dårlig, tilgjengeligheten for dårleg og kontora for lytte.

Kyrkjesenteret er utforma som eit bolighus , og egner seg dårleg som kontorlokale. Det har eit trongt og uhensiktsmessig inngangsparti som gjer det lite tilgjengeleg. Det betyr at me ikkje kan ansette nokon med ei fysisk funksjonshemming.

Det er eit offentleg kontor som handterer saker omkring graver, gravferder, bryllup, dåp, mm, og Sirdal kommune burde kunne tilby innbyggjarane sine eit kyrkjekontor som er universelt utforma og tilgjengeleg for alle. No kan ein ikkje kome inn med rullestol eller barnevogn.

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering står det i paragraf 17 at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner.

I tillegg er huset lytt og prestens kontor egner seg ikkje til private samtalar. Det er dermed vanskeleg å overhalde taushetsplikt for slike samtaler. No skal det straks lysast ut etter ny prest i Sirdal. Me skulle ønske me hadde betre kontorforhold å tilby ein ny prest.

Me er fem ansatte som har kontor på kyrkjesenteret og kantor sitt kontor er i kjellaren. Trappa ned er som ei kjellertrapp var på 60-talet. Kjellaren brukast og som lager, og det er ikkje ei trygg trapp å bere utstyr opp og ned. Me inviterer alle som vil til å koma og sjå forholda slik dei er.

Som verneombud for ansatte ber eg om at det settes av pengar til ei god og rask løysning for å betre kontorforholda. Det kan finnast ulike løysninger; nye lokaler på same tomt, eller at me får flytta inn i andre lokaler.

Tre hoftebrudd kostar 825.000 kroner

Eldrerådet har følgjande forslag til vidare budsjettarbeid ut frå vedteken helse og omsorgsplan og vedteken trafikksikkerhetsplan:

Auka folkehelsekoordinatorstillinga og vektlegg førebyggande arbeid for gruppa eldre som bur heime gjennom tilbod om:

 • Revmatikkarbading med fysioterapeut kvar veke i bassenga både nord og sør.
 • aktivitet på resept
 •  gruppetrening innandørs i vintermånadene.
 • Fallførebyggande arbeid og brannførebyggande arbeid i heimen.
 • Koordinator i kommunal regi for frivillighetsoppgåver i heile kommunen.

Betra trafikksituasjonen i krysset mot Solheim og innkjørsel til dagsenteret. Planleggia og koma i gong med gang/sykkelsti mellom krysset og Grendehuset på Tjørhom.

Sjå vedlegg angåande kostnader ved fall.

Tre hoftebrudd koster kommunen 825.000 kroner årlig.

Rehabilitering er dyrt

Fallforebygging er billig

Hva gjør kommunen for å forebygge fall?

Hilsen skadeforebyggende avdeling

Folkehelse

I Folkehelseloven står det blant annet at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Kommunen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer og iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Folkehelsekoordinator har en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Den er pådriver, deltar i planarbeid og skaffer nødvendige oversikter. I strategiplanen som snart skal vedtas er det også lagt opp til et samarbeid mellom folkehelse og frivillighet.

SP: Mer forebyggende arbeid

Senterpartiet har kommet med en kommentar til årsbudsjettet og økonomiplanen. De er godt fornøyde med kraftinntektene og tjenestetilbudet til sirdølene. De foreslår blant annet:

 • Økning av folkehelsekoordinator-stillingen.
 • Etablere en frivillighetssentral for å bedre tilbudene.
 • Viktig å opprettholde revmatismebading.
 • Kirkekontorets lokaler må prioriteres, er ikke i samsvar med lovverket.
 • Investeringer til framskutt enhet for brannetaten med ny bil.
 • Vil ha opparbeiding av nytt boligområde på Kvæven. Trenges byggeklare tomter i hele kommunen.
 • Ubrukte røntapparat bør selges.
 • Feil prioritering å bruke 25 millioner kroner til ny bru over Sira ved kraftvitensenteret.
 • For tusitene ønsker de rasteplasser og store informasjonsskjermer.
 • I tillegg ønsker klimabudsjett. Mer fokus på enøk-tiltak, gjerne en ekstern ekspert til å se på kommunens bygningsmasse.