Home>Arkiv>Hovedavtalen ikke fulgt
Arkiv

Hovedavtalen ikke fulgt

Budsjettet for 2023 i Sirdal kommunen har nå vært ute til høring. Arbeidstakerorganisasjonene i kommunen er kritisk til en del punkter og påpeker at hovedavtalens bestemmelser ikke er fulgt. Vi gjengir her brevet:

Innledningsvis beklager organisasjonene at hovedavtalens bestemmelser ikke er fulgt i budsjettprosessen. Det har ikke vært avholdt drøftingsmøte. Det skal foreligge referat fra drøftingsmøte som skal følge dokumentene i budsjettbehandlingen.

Som arbeidstakerorganisasjoner skal vi blant annet ivareta de ansattes arbeidsforhold. Budsjettet som er lagt fram er på et overordnet nivå, og det er vanskelig å lese detaljer og satsingsområder. Siden budsjett ikke er gjennomgått med tillitsvalgte er det vanskelig å komme med uttalelser som ivaretar forhold knyttet til ansatte. Budsjettet er lite konkret med detaljer som gjør det vanskelig å uttale seg.

I følge kommunens hjemmeside er handlings- og økonomiplan lagt ut til offentlig ettersyn. Vi kan ikke se at handlingsplanen inneholder konkrete tiltak. En handlingsplan er et skriftlig dokument der man setter opp en plan for å gjennomføre et mål og konkretiserer tiltak. I forslag til budsjett er det beskrevet utfordringer, men ingen forslag til handling for å løse dem .

Et bilde som inneholder person, vegg, kvinne, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

Arbeidstakerorganisasjonene mener kommune-direktør, Aud Sunniva Fuhr, ikke har fulgt hovedavtalen.

Sirdal kommune er i en prosess med omorganisering. Dette vil bety endringer for ansatte. Vi observerer at hjemlene som er brukt til kommunalsjefstillingene er ledige hjemler i organisasjonen. Slik områdene er organisert vil det bety at kommunalsjefene vil få et stort ansvarsområde og vi er opptatt av at når det hentes ressurser fra et lavere nivå, må disse nivåene få tilført ressurser slik at tjenestene kan utføres tilfredsstillende. Det er ikke slik at arbeidsoppgavene nødvendigvis forsvinner fordi en omorganiserer.

Annonse

Organisasjonene skal tilse at blant annet HMS følges opp. Vi kan ikke ut fra budsjett se at det er avsatt midler for lukking av avvik på brannstasjon Tonstad. Det er satt av 1,5 millioner til utstyr [bil til brannvesen. Dette er ikke tilfredsstillende for å ivareta brannmannskapet på Tjørhom. Det bør sikres ved at det kan kjøpes inn biler som tilfredsstiller krav til en utrykningsbil og ikke minst at det er plass til brannkonstabler som møter opp for å gjøre en innsats.

For å holde sykefraværet på et så lavt nivå som mulig er det viktig at det satses på forebygging. Dette gjelder ikke bare ansatte i kommunen men hele Sirdals befolkning. Det er slik vi oppfatter det ikke avsatt midler til frisklivssentralen. Det er utarbeidet og vedtatt gode planverktøy på forebygging, men det må også følge midler ved budsjettbehandlingen.

Det ble lagt opp til en prioritering til økte ressurser for folkehelsekoordinatoren i fjorårets budsjett men det ble ikke vedtatt. Organisasjonene støttet prioriteringen. Stillingen står ubesatt på grunn av manglende utlysning, en stilling som er viktig for forebyggende arbeid.

Folkehelsekoordinator bidrar til at flere sirdøler opplever å ha god helse. Forebyggende arbeid i kommunen er noe av det viktigste vi gjør, det er samfunnsnyttig og økonomibesparende i lengden.

Med bakgrunn i folkehelseprofil ser en at Sirdal har en høyere andel muskel- og skjelettlidelser og tykk- og endetarmskreft enn landet for øvrig. Dette vil påvirke tjenestene som skal ytes innenfor hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen på Sirdalsheimen.

Realiteten er og at det nå er en større andel yngre pasienter i alderen 67-79 år som får bistand hjemme og er innlagt på korttidsavdelingen.

Kommunen har vedtatt en strategiplan for helse — og omsorg hvor det satses på forebygging, men ingen midler er avsatt. Folkehelseprofilen vår legger vekt på psykisk helse og rus, kreft og muskel/skjelettplager, men det snakkes kun om de eldre. Vi har mange unge demente i kommunen, som trenger oppfølging. Det er viktig at en rigger organisasjonen og legger til rette for å kunne takle alle utfordringene, slik at ansatte kan yte gode tjenester kontinuerlig.

Vi er fornøyde med at det ikke legges opp til oppsigelse og eventuelle reduksjoner av stillingshjemler. Vi savner imidlertid en oversikt over stillingshjemler for hver enhet i budsjettet, det har vært vist i tidligere årsbudsjett.

Vedtaket i budsjettsaken inneholder en rekke henvisninger til paragrafer i lov og forskrift. Vi ønsker å påpeke at det er vanlig i offentlig forvaltning å vise til hvilke lover og forskrifter som omtales, ikke bare en henvisning til selve paragrafene.

Kommunestyre skal gi rammer og fullmakt for å kunne drifte en organisasjon. Det er kommunedirektørens oppgave å bruke ressursene på en hensiktsmessig måte som gir gode offentlige tjenester, samtidig som en ivaretar at lovpålagte tjenester blir utført forsvarlig.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse