Home>Front>To saker anket til lagmannsretten
Front Nyhet

To saker anket til lagmannsretten

Hytteeierne i Ådneram Fjellgrend har anket to saker til Gulating lagmannsrett. Det gjelder saken angående krav om eiendomsrett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag. Den andre saken gjelder påstand om ulovlig innfestingsavgift.

62 medlemmer av hytteforeningen går til gruppesøksmål i den første saken, ved grupperepresentant Svein Henrik Vormedal. Favoritthytten og grunneier Aadne Ådneram ble frifunnet i Sør-Rogaland tingrett i oktober.

Hytteeierne ble dømt til å betale saksomkostningene til Favoritthytten med 645.825 kroner og kostnadene til Aadne Ådneram med 156.125 kroner.

Advokatene Cecilie Engebretsen og Per Trygve Sekse representerte hytteeierne i retten. Advokat John Heitmann representerte Aadne Ådneram, mens advokat Jørgen Christian Stabel representerte Favoritthytten.

Innfestingsavgift

65 medlemmer av hytteforeningen, har også anket «krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift.» Denne saken vil komme opp i Gulating lagmannsrett i begynnelsen av januar. Gruppesøksmålet er rettet mot Ånen og Aadne Ådneram. Gruppesøksmålet måtte betale saksomkostninger, 1.348.366 kroner til Ånens advokat, og 761.531 kroner Aadnes advokat.

Annonse

Fra tidligere har hytteeierne i gruppesøksmålet – som springer ut av Ådneram Fjellgrends Hytteforening – anket dommen til Gulating lagmannsrett. Grunneierne Ånen og Aadne Ådneram ble blankt frifunnet i Sør-Rogaland tingrett fra gruppemedlemmenes krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift med 300.000 kroner pr tomt.

I Ådneram Fjellgrend, som omhandler denne saken, er det bygget 125 hytter. Utbyggingen ble foretatt av Favoritthytten i årene 2005 og fremover. Fritidsboligene står på festet grunn.

I 2010 oppsto det spørsmål om eiendomsrett til etablert infrastruktur. Det ble videre reist spørsmål om hvorvidt utbetalinger til grunneierne, Aadne Ådneram og Ånen Ådneram, fra Favoritthytten, i realiteten var ulovlig innfestingsavgift.

Arkivfoto: Over 60 hyttedeltakere er med i søksmålet i disse to sakene i Ådneram Hyttefelt.

Arkivfoto: Det er knyttet stor spenning til utfallet av disse rettssakene i lagmannsretten.

Infrastruktur og eiendomsrett

Advokat Cecilie Engebretsen skriver i sin anke blant annet:

Saken gjelder krav om kostnadsfordeling når nye enheter tar i bruk interne tekniske anlegg som allerede er etablert og overtatt av deltakerne i hyttefellesskapet Ådneram Fjellgrend.

Stiftelsesgrunnlaget for kravet om kostnadsfordeling er det sett av avtaler som festerne inngikk da hyttefeltet ble utbygd og anleggsfellesskapet ble opprettet.

Det sentrale for vurderingen er at festerne i utbyggingsområdet, helt eller for det vesentlige, har finansiert anleggene og samtidig forpliktet seg til overtakelse av disse til videre drift- og vedlikehold. Nye brukere som kommer til må derfor bidra forholdsmessig, da de ikke kan forvente å få benytte anlegget som «gratispassasjerer».

Tingretten har i sine premisser lagt til grunn at kommuneplanen åpnet for flere hytter og leiligheter enn det som var regulert inn på delfelt 1 da avtalen med festerne ble inngått. Dette synspunktet var det etter denne sides syn ikke holdepunkter for i det bevismaterialet som ble dokumentert for tingretten.

Utbyggingsavtalen mellom grunneierne og Favoritthytten ga utbygger mulighet til å bygge ut et antall hytter, begrenset av dagjeldende, godkjent reguleringsplan. Reguleringsplanen godkjente til sammen 100 hytter og 25 leiligheter.

Utbyggingsretten var også tidsbegrenset til 10 år. Favoritthytten måtte følgelig ved gjennomføring av utbyggingsprosjektet, dekke inn kostnadene til opparbeidelse av infrastruktur innenfor avtalt volum og tidsramme.

Av pkt. 8 i festeavtalen fremgår det at festerne forpliktet seg til å delta i vedlikehold og drift av fellesanleggene. Av festekontraktens pkt. 7 forpliktet de seg også til å delta i hytteforeningen. Drift- og vedlikehold av anlegget ble opprinnelig organisert av hytteforeningen, som også overtok driftsansvaret for anlegget fra Favoritthytten i avtale inngått 29.10.09. Av avtalen fremgår det at spørsmålet om eierskap allerede på dette tidspunktet var omtvistet.

Lagmannsretten

Da er det bare å vente hvilke utfall rettsoppgjørene i lagmannsretten vil få for:

  • krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift

Gruppesøksmål, ved grupperepresentant Svein Henrik Vormedal, mot grunneierne Ånen og Aadne Ådneram

  • krav om eiendomsrett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag

Gruppesøksmål, ved grupperepresentant Svein Henrik Vormedal, mot Favoritthytten og grunneier Aadne Ådneram