Home>Front>Veisak er fortsatt uløst
Front Nyhet Nyhet forts.

Veisak er fortsatt uløst

Veistriden mellom Soleiknuten Hyttegrend og Boligpartner er fortsatt ikke løst. For at de 17 hytteeierne på Rubetødnan hyttefelt skal få passere bommen, må det inngås avtale med den enkelte eier for å få veirett. Tinglyst veirett foreligger ikke. En slik avtale skal blant annet inneholde forutsigbare utgifter for drift og vedlikehold av veien.

Agder Tingrett fastslår i dommen at bidrag til hytteeiernes veiutbygging er redusert fra 350.000 kroner til 190.000 kroner. Soleiknuten Hyttegrend må betale 100.000 kroner i saksomkostninger til Boligpartner. Retten kritiserer også Soleiknuten Hyttegrend for ikke å ha lagt fram dokumentasjon på faktiske kostnader for veiutbyggingen.

Boligpartner har solgt hyttene med veirett. Det kompliserer. Derfor var ikke hytteeierne part i denne saken. Soleiknuten Hyttegrend eier veien etter grunneieravtaler med naboer, Lise og Roy Kleiberg og Signe Lise Årsland. Veien fikk ferdigattest våren 2021.

Sirdalmedia har skrevet om denne uenigheten mange ganger. Siden partene ikke er kommet til enighet, verken om vederlagsspørsmålet eller veirettsspørsmålet, er veien stengt med bom.

Både Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett har forkastet Boligpartners midlertidige forføyning. Saken ble deretter flyttet til Farsund og Agder Tingrett grunnet habilitetsproblematikk.

Foto: Hytteeierne mangler avtale for å få kjøre gjennom bommen.

Annonse

Her ser vi den nye veien som er opparbeidet og den gamle «sommerveien» til høyre.

Tingrettsdommer, Ronny Christian Håkonsen, skriver i dommen blant annet:

Flere av kostnadspostene, som summerer seg til ca. 60 millioner kroner for veistrekningen opp til Rubetødnane hyttefelt, er åpenbart uten hjemmel i grunneieravtalen, og er heller ikke «dokumentert».

Bolig Partner har stipulert veikostnaden per tomt til kr 169 042,-

Soleiknuten Hyttegrend har anført at retten ikke kan ta stilling til spørsmålet fordi alle utgiftene ikke er klarlagt. Soleiknuten Hyttegrend er i rettslig tvist om sluttoppgjøret med entreprenøren Lindland Maskin AS. Slik retten har oppfattet tvisten, dreier det seg om 13 300 000,- kr eks. mva. Det er umulig for retten å ta stilling til hva som blir utfallet av tvisten. Retten har heller ikke grunnlag for å spå et sannsynlig utfall og pre judisielt av stilling til resultatet, fordi ingen av sakens dokumenter eller bilag har blitt dokumentert for retten.

Det vil medføre at retten fastsetter et resultat for veikostnad, samtidig som det vil kunne påløpe ytterlige utgifter til vegen for Soleiknuten Hyttegrend, som bruksnumrene 352-369 skulle betalt en andel av. Det er et argument for at retten ikke kan ta stilling til kravet.

Retten bemerker at det er Soleiknuten Hyttegrend som har plikt til å dokumentere utgiftene de har hatt til vegen. Det er Soleiknuten Hyttegrend som har bevisbyrden for kostnadene.

De totale utgiftene som Soleiknuten Hyttegrend har lagt til grunn som kostnad på vegen inkludert opparbeidelse av vegen, reguleringsarbeid, prosjektledelse, finanskostnad, administrasjon, kostnader til grunnavståelse mm, utgjør 59 847 614,- Av de totale utgiftene har Soleiknuten Hyttegrend lagt til grunn at kr 31 097 260,- isolert sett har gått med til vegentreprisen, jf. hjelpedokument fra adv. Helgø. Det medfører at hver hyttetomt skal betale kr 351 381,- Beløpet ble justert ned i prosedyren til 308 000,-

Opparbeidelse av skibro og skiløype er ikke en del av grunneieravtalene. Det er kostnader og utgiftsposter som Soleiknuten Hyttegrend skal betale.

Oppsummert

Retten har kommet til at veikostnaden som Soleiknuten Hyttegrend kan kreve som andel fra hver hytteeier i vegkostnad er kr 190 000,-

Regnestykket fremkommer slik:

7 179 298,00 – Grunneiervederlag, inkl. parkeringskostnader

2 626 271,10 – Plan- regulering, prosjektering, byggeledelse

17 622 017,38 – Byggekostnad vei

1 000 000,00 – 15% administrasjon

2 000 000,00 – finans

30 427 586,48 sum

Kr 30 427 586,- delt på 180 er 169 042,-

I tillegg har retten som nevnt lagt til grunn at det skal betales kr 18 894,- relatert til skiløype. Summert blir det kr 187 936,-

Fastsettelse av utgiftene til veg er basert på et skjønn, og noen poster er mer skjønnsmessig fastsatt enn andre. Retten finner det riktig basert på en konkret helhetlig vurdering å fastsette andel av veikostnaden til kr 190 000,- per eiendom for gnr. 9 bnr. 352-366 i Sirdal kommune.

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, vei, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Like rundt svingen treffer vi på skibrua.