Home>Front>755.000 kr for Knausane-tomt
Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport, gravemaskin Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

755.000 kr for Knausane-tomt

Administrasjonen i Sirdal kommunen foreslår at boligtomtene i Knausane boligfelt skal selges for 755.000 kroner pr tomt. Politikerne skal behandle forslaget i formannskapet fredag og kommunestyret 2. februar.

Sirdal kommune kjøpte i februar 2021 det 134 dekar store området for 10 millioner kroner. Da var det regulert inn 90 boligtomter. Ideen om en fotballhall i dette området førte til en omregulering, og da ble kommunen sittende igjen med 69 boligtomter.

Byggetrinn 1 med 16 boligtomter, skal ferdigstilles til 1. april. Feltet skulle vært ferdig 1. november, men ble forsinket på grunn av flere forhold. Først var det størst fokus å få ferdig tomta til fotballhallen til 1. juli. Det klarte de. Den neste var flytting av høyspentlinje og å fjerne mastene for å legge i kabel. Dette medførte forsinkelser.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Så oppstod noe forunderlig. Fjellet, der boligtomtene skal være, var et lagdelt fjell. Dette har en ikke opplevd på Tonstad tidligere. Dermed var det løst fjell og fjellsikring måtte iverksettes. Tomtene måtte dermed fundamenteres, støpes og sikres. Vann, avløp og veier går etter planen.

Vurdering

Knausane boligfelt er regulert med 69 boligtomter med størrelse fra ca. 600 kvadratmeter – 1100 kvadratmeter. Opparbeidelsen av byggetrinn 1 er i sluttfasen og blir ferdigstilt våren 2023. Det er pr dato ikke gjort vedtak om opparbeidelse av byggetrinn 2.

Annonse

Tomtene i byggetrinn 1 grovplaneres som følge av utfordrende topografi som gjør at det i praksis ikke ville vært gjennomførbart å anlegge murer og fyllinger så lenge tomtene selges enkeltvis. Det ville også vært forbundet med stor risiko å utføre sprengning, muring og fylling på tomtene like ovenfor adkomstvei og fotballhall etter at de er ferdige og tatt i bruk. Dersom en hadde valgt å ikke utføre dette arbeidet nå, vurderes det til er det stor sannsynlighet for at tomtene ikke ville blitt solgt.

I grunnlaget for beregning av tomtepris legges det til grunn alle relevante kostnader for byggetrinn 1 og 2, og at tomtene i Knausane boligfelt skal selges til selvkost. Kostnadene for byggetrinn 1 er kjente. Disse legges til grunn for å kalkulere utbyggingskostnader for byggetrinn 2. I byggetrinn 2 legges det kun inn kostander til veg og teknisk infrastruktur, da de fleste tomtene i dette området er relativt enklere å opparbeide. Det legges til grunn at kalkulerte kostnader for tomter i byggetrinn 2 må justeres for

prisstigning fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2 for å få selvkostpris på disse tomtene når disse i fremtiden skal legges ut for salg.

Alle kostnader til vann og avløp føres på eget selvkostregnskap og er ikke med i grunnlaget for beregning av tomtepriser.

I beregningen av tomtepris legges 67 tomter til grunn. En tomt utgår i byggetrinn 1 og en tomt innenfor byggetrinn 2 er bebygd med hytte.

Beregning av tomtepriser kan gjøres etter størrelse, beliggenhet mm, eller som pris pr tomt uavhengig av størrelse og beliggenhet. Det er på Knausane variasjon i både størrelse på tomtene og beliggenhet. Hvordan dette skal vektes er utfordrende da forskjellige kvaliteter vektlegges på forskjellige måter. Man vil heller ikke vite eksakt størrelse på tomtene før de er

målt opp. Det legges derfor til grunn stykkpris pr tomt i beregning av tomtepris på Knausane boligfelt.

Ut fra gitte forutsetninger fremkommer følgende grunnlag for beregning av tomtepris i Knausane boligfelt.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Kostnader til vann- og avløp kommer i tillegg og føres i eget selvkostregnskap for vann og avløp som dekkes inn av kommunale avgifter. Utgifter til opparbeidelse av vann og avløp belastes selvkostregnskapet og finansieres av påkoblingsavgifter og årsavgifter.