Home>Front>Ånen og Aadne vant i lagmannsretten
Front Nyhet Nyhet forts.

Ånen og Aadne vant i lagmannsretten

Gruppesøksmålet fra hytteeierne i Ådneram Fjellgrend vant ikke fram med sin anke i Gulating Lagmannsrett. Grunneierne, Ånen og Aadne Ådneram, vant dermed på ny påstanden om ulovlig innfestingsavgift. Dom ble avsagt fredag, forhandlingene i lagmannsretten pågikk 10. og 11. januar.

Flertallet (to lagdommere) i lagmannsretten konkluderer med at anken skal forkastes. Mindretallet (en lagdommer) har kommet til at festerne har betalt innfestingsavgift i strid med tomtefesteloven paragraf 6, andre ledd.

I Sør-Rogaland tingrett ble grunneierne Ånen og Aadne Ådneram ble blankt frifunnet fra gruppemedlemmenes krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift med 300.000 kroner pr tomt.

Fra lagmannrettens vurdering viser vi til deler av mindretallets oppfatning av saken.

Slik mindretalet ser det, er det ikkje avgjerande at kravet om vederlag for sals- og utbyggingsretten med vidare er retta mot Favoritthytten. Ein må sjå utbyggingsavtalene, hyttekjøpsavtalane og tomtefesteavtalane i samanheng. Elles ville forbodet i tomtefestelova § 6 vera lett å omgå i tilfelle som i saka her, der ein entreprenør står for utbygging av hyttefelt på festetomter. Spørsmålet er om Favoritthytten reelt har betalt for noko kvalitativt anna enn det grunneigarane kunne krevja at festarane betalte for.

Mindretalet meiner for det første at bortfestarane ikkje kunne kravd vederlag frå festarane for «r_e_t_t_e_n_ _t_i_l_ _å _a_n_l_e_g_g_e_ _v_e_g_e_r_,_ _s_t_i_e_r_,_ _p_a_r_k_e_r_i_n_g_s_p_l_a_s_s_e_r_,_ _v_a_n_n_f_o_r_s_y_n_i_n_g_s_a_n_l_e_g_g_ _e_t_c_».

Annonse

Et bilde som inneholder person, mann

Automatisk generert beskrivelse

Grunneier Aadne Ådneram vant i lagmannsretten.

Festeretten omfattar slike bruksrettar, jf. tomtefestelova § 1. Lova gjeld både feste av grunn til hus og bruksrettar utanom sjølve festetomta, til dømes vegrett over eigedommen til bortfestaren eller over framand eigedom, jf. Thor Falkanger, Tomtefestelova. Lovkommentar, § 6. Avtale om lån og tilskott, Juridika note 15. Mindretalet legg difor til grunn at grunneigaren for slike rettar berre kan krevja vederlag i form av årleg festeavgift. Ingen av partane har inngått avtale om at bortfestarane skal opparbeida vegar, stiar, parkeringsplassar og så vidare. Bortfestarane har heller ikkje hatt kostnader knytt til slik opparbeiding. Unntaket i tomtefestelova § 6 andre ledd gjeld difor ikkje.

Innfestingsavgift

65 medlemmer av hytteforeningen, anket «krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift.» Gruppesøksmålet måtte betale saksomkostninger, 1.348.366 kroner til Ånens advokat, og 761.531 kroner Aadnes advokat, etter dommen i Tingretten.

Lagmannsretten har dømt hytteeierne i gruppesøksmålet til å betale saksomkostninger:

  • 243.021 kroner til Ånens advokat, Yngve Andersen.
  • 175.000 kroner til Aadnes advokat, John Heitmann.
  • I tingrettens dom, ble gjort en endring om at Svein Henrik Vormedal, som grupperepresentant, betaler til staten 298.375 kroner i saksomkostninger til Høyesterett. Summen for Aadne Ådneram ble redusert tilsvarende.

Hytteeiernes advokater var Cecilie Engebretsen og Per Trygve Sekse.

Et bilde som inneholder person, mann, briller, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Grunneier Ånen Ådneram vant også i lagmannsretten.