Home>Nyhet>Ulovlig å selge til rabattert tomtepris
Et bilde som inneholder snø, utendørs, fjell, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Ulovlig å selge til rabattert tomtepris

Advokat Solveig Løhaugen i advokatfirmaet Wigemyr & Co kommer med denne advarselen til politikerne i Sirdal. I formannskapet fredag kom det fram at Arbeiderpartiet ønsker å selge de kommunale tomtene i Knausane til sterkt redusert pris, med 500.000 kroner pr tomt. Kommunestyret skal behandle saken på torsdag.

Løhaugen representerer Haukelid Holding AS og hun skriver:

Vi er bedt om å vurdere spørsmålet om Sirdal kommune fritt kan sette den prisen som kommunen ønsker når kommunen skal selge boligtomter fra et tomteområde som Sirdal kommune eier.

Vi er forelagt Sirdal kommunes saksfremstilling i sak om Kalkyle og fremdrift og sak om forslag til tomtepriser.

En privat tilbyder av boligtomer kan fritt selge tomtene i markedet til den pris han måtte ønske. For en kommune stiller det seg annerledes. Kommunen er underlagt reglene i EØS-avtalens artikkel 61 (1), og vil ikke kunne selge fast eiendom til rabattert pris. Salg under selvkost vil være statsstøtte og ulovlig i denne situasjonen.

Kommunedirektøren synes å ha hatt dette som utgangspunkt for sitt forslag til pris i saken som er fremlagt for formannskapet 27.01.2023. Etter vår vurdering har imidlertid administrasjonen ikke tatt med alle kostnader som er relevante for å få et fullstendig bilde av reell kostnad for kommunen. Det vises eksempelvis til at kostnader til opparbeiding er fordelt på flere tomter enn det som er opparbeidet, det er ikke tatt hensyn til finanskostnader og det er heller ikke beregnet kostnader til infrastruktur på en måte som gjør at prisen blir et reelt sammenligningsgrunnlag for tomter som selges privat.

Annonse

Kommunen bør gjøre ny vurdering av sitt handlingsrom innenfor statsstøtteregelverket, og se på hvilke kostnader som skal regnes med i grunnlaget for å finne selvkost på en boligtomt i Knausane byggefelt.

Foto: Deknen Boligfelt som Haukelid Holding AS eier, ligger like over brua fra Tonstad sentrum.