Home>Nyhet>Guro Sødergren til Naturoppsynet
Et bilde som inneholder hund, person, utendørs, svart Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Guro Sødergren til Naturoppsynet

Guro Sødergren er nå ansatt i ny jobb som naturoppsyn i snø i Statens Naturoppsyn (SNO). Hun forlot i slutten av januar stillingen som verneområdeforvalter i Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR). Tidligere var kontorsted Tonstad, men nå er Bykle utgangspunktet.

Guro blir fagansvarlig for Ryfylkeheiane som sitt arbeidsområde. Der har hun et bredt spekter av kontroll og tilsyn hun skal ivareta.

Sødergren var i fjor høst innleid av SNO en periode for å ha tilsyn med villreinen. SNO benytter både snøscootere og båt ved oppdrag i fjellheimen. Når en er på oppdrag, er det som regel kollegastøtte med i felten. En opptrer sjelden alene.

Ifølge hjemmesiden til SNO er arbeidsoppgavene følgende:

Statens naturoppsyn holder oppsyn med at følgende miljølover blir fulgt på offentlig og privat grunn:

  • friluftsloven
  • naturmangfoldloven
  • motorferdselloven
  • kulturminneloven
  • viltloven
  • laks- og innlandsfiskloven
  • markaloven
  • småbåtloven

SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan.

Annonse

De viktigste oppgavene er kontroll, tilsyn, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging.

Tilsyn med landets verneområder utgjør en sentral del av virksomheten vår, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning.

Oppgaver innen rovviltforvaltning består blant annet av bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til erstatningsordningen for bufe og tamrein.

Oppsyn med naturen

Oppsynsvirksomheten er basert på egne stillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med lokale og regionale oppsynsordninger.

En viktig utfordring er å skape forståelse og respekt for regelverket. Vi legger vekt på godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn, det vil si fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, kystvakten og politiet.

Samordningen med politiet er særlig viktig når det gjelder kontrolloppgavene.

Foto: Guro Sødergren er blitt forvalter i SNO.

Guro Sødergren er glad i friluftsliv og jakt, dette bilde er hentet fra jakten i 2019.