Home>Front>2 millioner til kjøp og oppgradering
Et bilde som inneholder tekst, grønn Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

2 millioner til kjøp og oppgradering

Politikerne i Sirdal inviteres av administrasjonen til å bevilge to millioner kroner til kjøp av Sira-Kvina Kraftselskaps messebygning og oppgradering av bygningen, spesielt for å imøtekomme kravene om universell utforming. Formannskapet og kommunestyret skal behandle saken.

Sirdal Promenade KF skal det nye eiendomsselskapet hete. Selskapet skal eie bygget og stå for utleie av driften. En million kroner skal det betales for messebygget. Den andre millionen skal brukes til oppgradering. I tillegg skal det ansettes en daglig leder for selskapet. Næringssjef Elen Renate Liland Hove skal fungere som daglig leder inntil fast medarbeider er ansatt.

SV drift og catering AS, skal leie og drifte messebygningen. Leieavtalen løper i fem år fra 01.02.2023, med en opsjon på 5 + 5 år.

Foto. Kjøpet omfatter messebygningen og tomteareal rundt bygget (markert rødt i vedlagt kart). Det er også inngått separat avtale om kjøp av grunn (markert lilla i vedlagt kart), og om bruk av fellesarealer.

19. januar ble avtaler undertegnet av Tommy Kvello, SV drift og catering, administrerende direktør, Magne Bratland, Sira-Kvina og ordfører Jonny Liland.

For å kunne skille drift av messebygningen klart fra kommunens vanlige drift, anbefales det å

Annonse

opprette et kommunalt foretak. Det kommunale foretaket skal ha et eget styre, og en daglig

leder. Foretaket skal møte både driftsselskapet v/SV drift og catering AS og Sira-Kvina

kraftselskap i regelmessige samarbeidsmøter.

Bygningen kjøpes som den er, det kan derfor være behov for noen oppgraderinger. Leietaker

skal bidra med 450.000 kroner inn i det kommunale foretaket til tilpasning og oppgradering av

bygningen. Kommunen bør også bidra med midler, og det anbefales at 1.000.000 kroner stilles til

disposisjon for tilpasning og oppgraderinger. I henhold til leieavtalen så skal midlene brukes

etter dialog mellom driftsselskapet og det kommunale foretaket som skal eie

messebygningen.

VEDTEKTER FOR SIRDAL PROMENADE KF

§ 1 Selskapets navn

Foretakets navn er Sirdal Promenade KF

§ 2 Forretningskontor

Foretaket har sitt forretningskontor på Tonstad i Sirdal kommune

§ 3 Formål

Foretakets formål er kjøp, salg, utvikling, drift, utleie og investering i fast eiendom, samt

finansiering av dette, samt alt hva som hermed står i forbindelse

§ 4 Styret

Styret velges av kommunestyret, og skal bestå av 3 medlemmer, og 2 varamedlemmer. Styret

velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av kommunestyret. Styret skal

sørge for en tilfredsstillende organisering av foretakets virksomhet. Styrets leder skal sørge

for at det styre holder møter så ofte som det er behov for. Styret skal ellers sammenkalles når

minst ett av styrets medlemmer eller daglig leder krever dette. Styret er beslutningsdyktig når

mer enn halvdelen av medlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Styrets

beslutning treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder (nestleder i dennes

fravær) dobbeltstemme.

§ 5 Daglig leder

Foretaket skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av formannskapet. Daglig leder forestår

den daglige ledelse, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt og i henhold

til Kommuneloven kapittel 9. § 9-12, tredje ledd. Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i styret.

§ 6 Foretakets firma

Foretakets firma tegnes i fellesskap av styrets leder og ett styremedlem, eller i leders fravær

av nestleder og ett styremedlem. Styret kan gi daglig leder rett til å tegne foretakets firma.

§ 7 Diverse

Foretaket er underlagt kommunelovens kapittel 9

Sirdal kommunes næringsansvarlige har møterett i foretakets styre.

Messebygget i Stronda på Tonstad.