Home>Nyhet>Kommunedirektøren har ansvaret
Nyhet

Kommunedirektøren har ansvaret

Kommuneloven er klar på at dette ansvaret, personalforvaltning, ligger hos kommunedirektøren. Det er administrasjonen og jeg som øverste leder av den, som sitter med det hele ansvaret og fulle bilde av informasjon som er relevant i denne sammenheng.  Og det er jeg som til syvende og sist er ansvarlig for de vurderinger som gjøres, og de ansettelser som blir gjort, svarte Aud Sunniva Fuhr, kommunedirektør i Sirdal kommune på spørsmålet fra Siri Fidjeland (Sp):

Før jul blei det lyst ut leder for HR- og organisasjonsutvikling i Sirdal kommune. I åra framover kan det bli kamp om kvalifisert arbeidskraft og å få den rette kompetansen i fleire tenester. Så ein slik stilling kunne vore ei god investering for Sirdal kommune meiner Sirdal SP. Stemmer det at ein avslutta ansettelse prosessen, sjølv om det var fleire gode søkere? 

Kommunedirektørens svar:

Ordfører/ Kommunestyret– det er kommunedirektøren som er ansvarlig for kommunens personalpolitikk i henhold til lover og regler og det ansvaret tar kommunedirektøren.

Det er også kommunedirektøren som er ansvarlig for organiseringen av kommunens ansatte. Det følger av kommuneloven.

Kommunedirektøren setter sammen nå en strategisk toppledergruppe. Flere ansettelser på ledernivået er gjennomført. De fleste lederne har tiltrådd, noen ledere er ansatt, men ikke tiltrådd, pr. d.d. Kommunedirektøren har ansvar og tar ansvar for at HR funksjonen til enhver tid er ivaretatt. Nå ligger hovedansvaret hos kommunalsjef for virksomhetsstyring. Det er ønskelig å involvere den nye ledergruppa i de videre vurderingene av behov og hvordan dette skal organiseres framover. Samtidig må det understrekes at kommunedirektøren også skal påse at helheten blir god innenfor kommunens økonomiske rammer.

Annonse

Kommunedirektøren har ved hjelp av rekrutteringsbyrå gjennomført utlysningsrunder etter flere leder stillinger. Etter en samlet vurdering konkluderte kommunedirektøren med at det ikke var den beste totalløsningen for kommunen å ansette i HR stillingen i denne omgang.

Både kommunesektoren og Sirdal kommune opplever og vil fremover oppleve en kamp om kompetanse og arbeidskraft. Personalforvaltning, herunder ansettelser, blir et viktig element for en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunedirektøren anmoder kommunestyret om å respektere det skille kommuneloven trekker opp på dette området. Kommunaldirektøren påpeker også at Sirdal kommune neppe styrker sin posisjon i kampen om arbeidskraft dersom politisk organer utfordrere kommuneloven på dette punktet.

Foto: Kommunaldirektør Aud Sunniva Fuhr.

Siri Fidjeland (sp) hadde spørsmål under eventuelt på kommunestyret torsdag om HR- og organisasjonsutviklings-stilling.