Home>Front>Konsesjon foreslås til 20-åring
Front Nyhet

Konsesjon foreslås til 20-åring

Aslak Tjørhom (20, blir 21 i april) har søkt Sirdal kommune om konsesjon for kjøp av gård på Handeland. Administrasjonen er positive til kjøpet og utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal behandle konsesjonssaken neste tirsdag.

Kjøpesummen er 4.550.000 kroner og det er godt under landbrukstakten på 5.110.000 kroner. Aslak er vokst opp på en gård på Tjørhom, fire kilometer nord for Handeland. Han er sønn av Marie og Arne Tjørhom.

Eier og selger av gården er Signy Surdal. I sakspapirene heter det blant annet:

Bakgrunn

Ifølge gårdskart er eiendommen samlet på 1267 dekar, hvorav 60 daa fulldyrka jord, 1 daa

overflatedyrka jord og 6 daa produktiv skog. I tillegg er eiendommen med i en felles utmark

Annonse

på 10 258 daa. Den fulldyrka jorden ligger som stort sett sammenhengende areal rundt driftssenteret på Handeland og egner seg godt for rasjonell drift.

Eiendommen har hus med garasje og driftsbygning. Ifølge søknaden har våningshuset 2 etasjer med grunnflate på 144 m2, opprinnelig hus er over 200 år gammelt, men har vært utbygd og påbygd flere ganger. Driftsbygningen er i 2 etasjer med grunnflate på 180 m2 bygd i 1960. Etter søknaden trenger begge bygningene oppussing og modernisering.

Søkers formål er i søknaden beskrevet på følgende vis:

Drive gården på en jordbruksforsvarlig måte med egen drift.

Søker har i tillegg krysset av i søknadsskjemaet for å forplikte seg til å bosette seg på

eiendommen innen ett år og bebo eiendommen i minst 5 år sammenhengende.

Foto; Gården på Handeland, til høyre ses fylkesvei 468 fra Tonstad til Sinnes. Foto: EM1.

Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse

Gnr/bnr 11/3 markert med rødt og grønt av felles utmark på andre siden av Valevatnet.

Landbruksrådgiver Sverre Thele skriver videre at det er åpenbart positivt med tilflytting. Ervervet ivaretar viktige bosettingshensyn på Handeland og mer generelt i Sirdal kommune. Gjennom bosetting ivaretas også hensynet til helhetlig ressursforvaltning, erfaringsmessig ivaretas, driftes og skjøtes eiendommer best om de er bebodd.

Eiendomsmegler 1 har stått for salget og i salgsoppgaven kan en blant annet lese:

Erstatning Sira-Kvinen:

Eiendommen mottar årlig en ulempeerstatning fra Sira-Kvina for ulempene som er påført

eiendommen i forbindelse med reguleringen av vassdragene og kraftutbyggingen. Den årlige

erstatningen er på ca. kr. 43.600,- Dette er en varig erstatning som det er anledning til å søke om

å få innløst.

Fri strømsavtale med Agder Energi:

Eiendommen har en fri strømsavtale med Agder Energi som kompensasjon for ulemper i

forbindelse med kraftutbyggingen. Fristrømsavtalen er knyttet til bolighuset p. gnr. 11 bnr. 3. Det

er Sira-Kvina som administrerer denne erstatningsordningen for Agder Energi.

Eiendommen har årlig rett på gratis bruk av 3 kilowatt timer. Fordelen med fristrøm er

skattepliktig.