Home>Nyhet>Omdømmeprosjekt for sykehuset
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bilvei, hus Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Omdømmeprosjekt for sykehuset

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr foreslår overfor Sirdal formannskap å bevilge 30.000 kroner til et omdømmeprosjekt for Flekkefjord Sykehus.

Lister næringsforening vil starte et prosjekt for å forbedre omdømme til Flekkefjord sykehus.

Næringsforeningen har tatt kontakt med First House, som er spesialister på blant annet omdømmebygging, for å bistå i prosjektet. Prosjektet skal organiseres under næringsforeningen, og ledes av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra

næringsforeningens medlemsbedrifter, samt daglig leder av Lister næringsforening.

Prosjektet vil ha en varighet fra februar til om lag 15. juni 2023. Flekkefjord sykehus er

orientert om prosjektet, men har ingen direkte medvirkning.

Annonse

Prosjektet er tenkt finansiert med midler fra Listerfondet, medlemsbedrifter, banker i

regionen, og noen av kommunene i Lister. Samlet finansieringsbehov opplyses å være

594.000 kroner. Sirdal kommune søkes om et bidrag på 50.000 kroner.

Lister Næringsforening skriver i sin søknad at medieoppslagene vedrørende bemanningen av

Flekkefjord sykehus i senere tid har skapt uro og sterk bekymring blant medlemmene i næringsforeningen.

Næringsforeningen påpeker viktigheten av å ha et fullt utbygd akuttsykehus med akuttkirurgi,

for å kunne skape trygghet for lokalbefolkningen og næringslivet i sykehusets nedslagsfelt.

Flere av medlemsbedriftene arbeider i en bransje hvor en daglig er i risiko for personskade,

hvor rask hjelp kan være avgjørende. Videre trekkes det fram at mange av medlemsbedriftene

i næringsforeningen jobber hardt for å rekruttere personell med rett kompetanse, i den

konkurransen er man ofte avhengig av å skaffe jobb til to voksne i en husholdning. Her er

Flekkefjord sykehus en viktig tilbyder av kompetansearbeidsplasser. En nedbygging av

sykehuset vil føre til tap av mange kompetansearbeidsplasser.

Etter flere negative medieoppslag i løpet av de siste årene, så mener næringsforeningen at

dette har bidratt til å svekke sykehusets omdømme. Dette fører blant annet til en utfordring

med å rekruttere nødvendig og kvalifisert personell.

På denne bakgrunn har Lister næringsforening tatt initiativ til et prosjekt som skal forbedre

omdømmet til sykehuset. De har satt ned en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra

medlemsbedrifter, som skal lede prosjektet sammen med daglig leder av næringsforeningen.

First House engasjeres, og skal bidra med å løfte synligheten og få fram kvaliteten i det

arbeidet lokalsykehuset gjør. Virkemidler som skal brukes er blant annet medieutspill,

leserinnlegg, kronikker og annet relevant arbeid. Arbeidet skal innrettes slik at det over tid

kan bidra til å styrke rekrutteringen til sykehuset.

Prosjektperioden er fra februar til midten av juni 2023. Sykehuset er orientert om prosjektet,

men har ingen direkte medvirkning

Samlet finansieringsbehov:

First House kr. 540 000

Prosjektledelse kr. 54 000

Totalt kr. 594 000

Vurdering

Flekkefjord sykehus er en viktig del av tjenestetilbudet for innbyggerne i Sirdal. At sykehuset

har rett og nødvendig kompetanse er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester. Det er

generelt en utfordring med beredskapen i regionen, hvor beredskapen er under press, et

eksempel for Sirdal i dette tilfelle er ambulansetjenesten. Kommunedirektøren anser

omdømmeprosjektet som positivt for både sykehuset, rekrutteringsarbeidet og lokalsamfunnet og beredskapen i regionen.

Konklusjon

Kommunedirektøren er positiv til initiativet fra Lister næringsforening, og foreslår å imøtekomme søknaden delvis. Dette på grunnlag av at Sirdal kommune har et betydelig lavere innbyggertall enn flere av de andre kommunene som det er søkt støtte fra.

Kommunedirektøren foreslår å innvilge et tilskudd på kr. 30 000 til omdømmeprosjektet under forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert.

Foto: Formannskapet skal behandle saken på torsdag.