Home>Front>Hompland får tilbake jobben
Et bilde som inneholder tekst, utendørs, bygning, bakke Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Hompland får tilbake jobben

 

Sør-Rogaland Tingrett, Egersund har 5. april avsagt en kjennelse om at enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland (65) i Sirdal kommune, får stå i stilling til saken om kommunen kunne avskjedige henne er endelig avgjort. Saken kommer opp for retten i august.

Sirdal kommune dømmes også til å betale Hompland sakskostnader på 25.000 kroner innen to uker fra kjennelsen er forkynt.

Etter flere drøftingsmøter mellom partene i høst, ble Hompland avskjediget på dagen den 20. desember i fjor. Hun meddelte kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr to dager senere at hun ville gå til søksmål mot Sirdal kommune for å få kjent avskjeden ugyldig. Samme dag ble legekontoret på Tonstad stengt på grunn av sykdom. Dette var en form for aksjon blant de ansatte etter det som skjedde.

  • Retten slår fast at både grunnlaget for kommunes vedtak og kommunedirektør Fuhr’s egen saksbehandling er så mangelfull at det er tvilsomt om avskjedsvedtaket står seg. Avgjørelsen er i tråd med arbeidstakers syn og som forventet. Hompland er glad for å være tilbake i jobb og ser frem til hovedforhandling i august, sier Homplands advokat, Magnus Buflod i Norsk Sykepleierforbund til Sirdalmedia om avgjørelsen.

Sirdal Media har forsøkt å ringe kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i kommunen uten å få svar.

Foto: Legekontoret på Tonstad.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr tar ikke telefonen etter henvendelse.

Av tingrettsdommer Ragnhild Pedersens vurderinger tar vi med følgende:

Annonse

«Retten mener, ut fra en vurdering av sakens skriftlige dokumenter, at avskjedsgrunnlaget er tvilsomt.»

Retten understreker for det første at kommunens vedtak om avskjed neppe oppfyller forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Som grunnlag for sin konklusjon viser retten til at:

«Avskjedsdokumentet inneholder verken redegjørelse for de faktiske forhold avskjeden bygger på, eller de hovedhensyn som har vært avgjørende for kommunens vurdering.»

Retten påpeker også at avskjedsdokumentet ikke inneholder noen angivelse av hvorvidt kommunen har vurdert om avskjed vil være forholdsmessig. Retten finner heller ikke at andre tidsnære beviser beskriver hvilke momenter kommunen har lagt til grunn ved en slik vurdering.

Retten vurderer deretter de konkrete forholdene kommunen har påberopt seg. Her fremgår det at:

«Retten mener videre at fremlagt dokumentasjon gir holdepunkter for at kommunen ikke har bygget sin vurdering av «de nye forholdene», som det vises til avskjedsdokumentet, på et riktig og tilstrekkelig faktisk grunnlag.»

Retten foretar deretter en konkret vurdering av grunnlagene kommunen har påberopt seg og konkluderer med at:

«Samlet mener retten – etter en foreløpig prøving – at ingen av de tre forholdene, verken isolert sett eller sett i sammenheng, gir grunnlag for avskjed.»

Retten avslutter kjennelsen med å vurdere om arbeidstaker burde få fortsette i arbeidsforholdet og uttaler:

«Retten konkluderer med at foreligger klar interesseovervekt for at fortsetter i stillingen frem til avskjedsspørsmålet er rettskraftig avgjort. Dette basert på en samlet vurdering av partenes interesser og behov, og under hensyn til at avskjedsspørsmålet på nåværende tidspunkt fremstår tvilsomt.»

Sirdal kommunes advokat i saken er Bjørn Stordrange.