Home>Front>Takstene øker ved bommen
Front

Takstene øker ved bommen

veiutvidelsene blir dyrere

Nå er det snaut ett år igjen av innkrevingen av bompenger på Øvstabø på fylkesvei 450. 15. april 2024 demonteres stasjonen. Likevel har Ferde søkt om å få øke takstprisene med konsumprisindeksen på 6,25 prosent.

Nye priser fra omkring begynnelsen av juni blir 68 kroner for personbiler og 90 kroner for lastebiler.

Gjesdalpakken, eller veiutbyggingen av fylkesvei 450 fra Ålgård til Sinnes, ble fullfinansiert og fullført i 2021. Et flertall i Samferdselsutvalget i Rogaland ville fortsette med bompenger ved Øvstabø i to år til.

Mindretallet ville avslutte bompengeinnkrevingen. Saken var oppe i Fylkestinget i Rogaland 25. april til endelig avgjørelse. Det betyr at innkrevingen fortsetter som planlagt i ett år til. Det vil gi 35 millioner kroner ekstra i inntekter som skal brukes til gjenstående prioriterte oppgaver.

Fylkestinget i Rogaland vedtok tirsdag at inntekter i Gjesdalpakken porteføljestyres og disponeres i følgende rekkefølge:

Et bilde som inneholder bord

Automatisk generert beskrivelse

Prosjektleder, Matthew Millington, opplyser at
neste steg er et møte med Gjesdal kommune for å avklare prosessen videre.

Foto: De ti siste måneder av bompengeinnkrevingen blir det takstøkning ved bommen på Øvstabø.

Annonse

Kurveutvidelsen ved Byrkjedal blir dyrere og mer omfattende enn først antatt.

Fylkesdirektørens vurderinger

Fylkesdirektøren vurderer de tekniske og økonomiske utfordringene som for omfattende, og anbefaler ikke å gå videre med den opprinnelig foreslåtte løsningen.

I tidligere sak fra 2022 ble totalkostnaden for alle tiltakene i porteføljen vurdert som betydelig lavere enn tilgjengelige restmidler i Gjesdalpakken. Det ble avsatt 9 mill. kr i usikkerhets-buffer til eventuelle kostnadsøkninger. Nærmere detaljering av tiltak 1 (kurveutvidelse vest for Byrkjedalstunet) viser en kostnadsøkning fra 6,5 millioner til rundt 20 millioner kroner, som er vesentlig over avsatt usikkerhetsbuffer.

Porteføljen som ble vedtatt i sak 46/2022 var basert på tidlige kostnadsvurderinger som nå viser seg å være for lave. Dersom vi går videre med det prosjektet som er prioritert på topp er det nå ikke sannsynlig at det er nok fremtidige inntekter i Gjesdalpakken til å få gjennomført alle fem prosjektene i porteføljen.

Fylkesdirektøren viser til at kurveutvidelse vest for Byrkjedalstunet løser viktige utfordringer på fv. 450, som spesielt på vinterstid er et regionalt viktig utfartsområde. Prosjektet har også høyest prioritet i porteføljen. Prosjektet er av vesentlig betydning både av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet. Til tross for høy kostnadsøkning i prosjektet mener fylkesdirektøren at tiltaket bør gjennomføres, selv om det kan medføre at ikke alle tiltakene på listen kan finansieres gjennom Gjesdalpakken.

I behandling av Handlingsprogram for samferdsel 2023-2030 i desember 2022 ble det satt av 400 millioner kroner i ordinære fylkesvegmidler til uspesifiserte skredsikringstiltak innenfor programområdet skredsikring i åtteårsperioden. To av prosjektene som har vært planlagt gjennomført med midler fra Gjesdalpakken er også trukket frem som viktige prosjekt i handlingsprogrammet. Dette gjelder fv. 450 Osafjellet og fv. 450 Giljajuvet.

Dersom disse prosjektene ikke lar seg finansiere med midler fra Gjesdalpakken, kan det være en mulighet at de gjennomføres som en del av fylkeskommunens ordinære innsats innenfor programområdet skredsikring. På bakgrunn av dette foreslår fylkesdirektøren at prioriteringslisten for Gjesdal-pakken endres, ved at fv. 450 Veg- og kryssutbedring ved Giljagården og fv. 450 Kurveutvidelse ved Hunnedalsvegen 2578 prioriteres på plass 2 og 3.

Fylkesdirektøren påpeker at kostnadstallene i tabell 2 fortsatt er usikre. Tiltak 1 er i forprosjektfasen og tiltak 2 og 3 er ikke formelt igangsatt.

Videre er det er nå en lavere usikkerhetsbuffer for de tre øverste prosjektene (under 3 millioner kr.) enn i opprinnelig portefølje.

Fylkesdirektøren vil løpende orientere om fremdrift og eventuelle behov for omdisponeringer i fremtidige kvartalsrapporter. Det jobbes hovedsakelig kun med ett tiltak om gangen for å sikre at prosjektkostnader ikke overstiger bompengeinntektene.