Home>Nyhet>Tre årsverk til voksenopplæringen
Nyhet Nyhet forts.

Tre årsverk til voksenopplæringen

Kommunalsjef oppvekst, Elisebeth Åvesland, har behov for å undervisningsressursen for voksenopplæringen med tre årsverk. Det er hennes forslag overfor utvalg for oppvekst og levekår, formannskapet og kommunestyret i Sirdal.

Sirdal kommune har sagt ja til 50 flyktninger fra Ukraina i 2022/2023. Da vil de foresatte til barn og unge Ukrainere i Sirdal få et tilbud om å lære norsk og dermed kunne delta på aktiviteter for barn og unge og forstå informasjon og lettere delta i

lokalsamfunnet.

I de siste årene har ikke kommunen bosatt flyktninger. Av den grunn har deltakergrunnlaget gått ned på skolen, og antall årsverk har blitt redusert tilsvarende.

I 2022 økte deltakergrunnlaget på grunn av kommunens vedtak om bosetting av flyktninger,

og vil øke ytterligere i 2023. Totalt vil kommunen bosette femti flyktninger over en

Annonse

toårsperiode.

I tillegg til flyktninger med rett til opplæring, har skolen også deltakere uten rettigheter (arbeidsinnvandrere), deltakere med utgåtte rettigheter, deltakere med rett og plikt og deltakere med plikt, som vi tilbyr opplæring til.

Bakgrunn

I forbindelse med bosetting av femti flyktninger over en toårsperiode nå i 2022 og 2023, har

kommunen et større ansvar for å lede og koordinere dette arbeidet, både internt og eksternt. I

tillegg til ansvaret for bosetting av flyktninger, har kommune også ansvar for å ivareta

resten av målgruppen. Det kan være arbeidsinnvandrere, spesialelever eller deltakere som trenger grunnleggende ferdigheter. Prognosene tilsier at det kommer til å være over tretti

deltakere i høst, og flesteparten med rettigheter.

Vurdering

Voksenopplæringen må være fleksibel i møte med dagens opplæringsbehov, og imøtekomme

deltakerne i den livssituasjonen de står i. På bakgrunn av dette ser rektor for seg at

tjenestetilbudet bør være norskopplæring på kveldstid, engelskopplæring, egne seniorgrupper

og digital opplæring, samt videreføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap på dagtid.

Flyktninger fra Ukraina har rett på språkopplæring, dette kan også gjelde engelsk, derfor må

skolen ha mulighet for å kunne tilby engelskopplæring, i tillegg til opplæring i norsk.

Profilene fra Imdi tilsier at kommunen bosetter flere eldre, og i den forbindelse bør det dannes egne grupper for disse flyktningene, gjerne i andre former enn tradisjonell undervisning. Opplæringen på dagtid tar utgangspunkt i tredagersskole, seks

undervisningstimer per dag, totalt 18 timer per uke. Tilpasset opplæring bør være styrende for antall grupper. Per dags dato er behovet fire grupper, men voksenopplæringen har behov

for flere stillingshjemler for å imøtekomme behovet.

Det er pr i dag 1,7 årsverk inkludert 0,55 årsverk til ledelse/rektor.

De økonomiske konsekvensene med oppbemanning av voksenopplæringen vil være lønnskostnader inkludert sosiale kostnader. Stillingene vil ha et krav om pedagogisk utdanning og da vil kostnadsrammen avhengig av ansiennitet til de som ansettes, ligge på

ca kr 800.000 pr stilling med sosiale kostnader.

Inndekning budsjettmessig bør komme fra tilskuddsmidler fra Imdi (integrering og

mangfoldsdirektoratet). Basert på bosettingsinformasjon vil det ifølge Imdi sine tilskudd tilføre kommunen et integreringstilskudd pr.person på 189.400. Det vil si at ved bosetting av

21 nye flyktninger i 2023 tilføres kommunen et integreringstilskudd første på 3.977 400 etter

NAV sine vedtak om bosetting. Det er i tillegg et øremerket tilskudd til voksenopplæringen på

45 000 kr per person, for elever som benytter seg at tilbudet om opplæring.

Forslag til vedtak er at kommunedirektøren foreslår vedtak om økt stillingshjemler tilsvarende tre årsverk, for å imøtekomme behov ved voksenopplæringen i Sirdal kommune.

Foto: Kommunalsjef oppvekst, Elisebeth Åvesland.