Home>Front>Vindmøllepark ved Tomannsbu
Et bilde som inneholder kart Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Vindmøllepark ved Tomannsbu

Skreå Grunneierlag eller SG Energipark, har inngått et partnerskap med svenske IOWN Energy AS om å bygge ut en vindmøllepark ved turistforeningshytta Tomannsbu, rett opp fra Tverråna i Hunnedalen. Det planlegges omkring 50 vindmøller som på Tonstad Vindpark. Energiparken ligger innenfor Sirdal kommunes grenser. En tar sikte på en årlig produksjon på ca 1,3 TWh.

Skreå Grunneierlag har dannet et felles beitelag på et område på 25.900 dekar. Dette eies av Svein Gunnar Hetland, Arnt Åge Skreå, Olav Skreå, Åse Skreå, Torunn Fosse Skreå, Ole Henrik Tjørhom, Lasse Tjørhom, Bente Tjørhom og Trine Tjørhom.

SG Energipark har hatt et møte med de folkevalgte i Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Arbeiderpartiet og Venstre hadde ikke tid og Fremskrittspartiet svarte ikke på henvendelsen.

Jonny Liland (AP) presiserer at årsak til hans fravær var 12 timers møteinnkallelse. Det er for knapp tid. Innkallelsen var til ordføreren og ikke til Arbeiderpartiet.

De politiske partiene er nå orientert og nå ønsker Hetland at innbyggerne og turistene skal bli orientert via Sirdalmedia. Ifølge Hetland er vindmøllene lite synlige, etter den analysen som er gjennomført.

  • Vi starter nå planleggingen med parken og hvor adkomstveien til parken skal legges. I tillegg må det utarbeides en konsekvensanalyse, før søknaden sendes til godkjenning hos myndigheter på forskjellige plan, sier Hetland.

Foto: Til venstre for Tomannsbu er det skravert et område for Skreå Grunneierlag på 25.900 dekar.

Annonse

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

Det planlagte området for vindparkutbygging vil komme der turistforeningens rutenett går fra Tverråna til Tomannsbu og videre til Stølen og Kvitlen.

SG Energipark og IOWN Energy AS har sendt oss en pressemelding som her gjengis:

SG ENERGIPARK

Sirdal, Norge, 19. april 2023 – Grunneiere i Sirdal er stolte av å kunngjøre sitt nylige partnerskap med IOWN Energy AS for bærekraftig utvikling av sine eiendomsverdier med vindkraft. IOWN Group er en ledende utvikler av fornybar energi i Europa og USA. Med en felles visjon om å skape en grønn fremtid har grunneiere tatt en proaktiv beslutning om å utforske potensialet for vindkraft som en fornybar energikilde i sin region.

Området ligger i Skreå og er utpekt som egnet for vindkraft. En stor del av bak grunnen for beslutningen er at vindkraft på land vil være en svært viktig komponent i fremtidens energimiks for å opprettholde og utvikle samfunnet på en bærekraftig måte.

Prosjektet, som har fått navnet SG Energipark, er i en tidlig fase med kontinuerlig innsamling av kunnskap og informasjon. Grunneierlaget ser en stor potensial i muligheten til å bruke sine arealverdier til fornybar energiproduksjon og bidra til lokalsamfunnets og Norges fremtidige energibehov og inntekter.

Prosjektet vil også føre til flere arbeidsplasser og store muligheter for kommunal næringsutvikling. Dersom vindparken blir en realitet, vil det også være muligheter for strømstøtte og deleierskap.

IOWN har kompleks erfaring innen prosjektgjennomføring, samt kompetanse og engasjement for ansvarlige fornybare energiprosjekter.

  • På grunn av IOWNs fleksibilitet og brede erfaring med å gjennomføre prosjekter og skape lokale verdier og prioritere samfunnsnytt, valgte grunneiere IOWN som rådgiver og partner for å utforske utviklingen av våre eiendomsverdier med vindkraft, sier Hetland.

Grunneierne og IOWN Energy er opptatt av å gjennomføre grundige utredninger og vurderinger for å sikre at prosjektet utvikles ansvarlig og i samsvar med alle gjeldende regelverk samt ta hensyn til lokale interesser. Kommunen har beslutningsretten, og grunneierne respekterer den demokratiske prosessen med å innhente og presentere faktabasert informasjon.

Gustav Grumert, administrerende direktør i IOWN Energy AS, understreker de gunstige forholdene i prosjektområdet. Gjennom nøye planlegging og design kan vindturbiner innpasses i landskapet på en måte som minimerer de negative konsekvensene. Lyd påvirkningen vil ligge godt under anbefalte nivåer, og vindturbinene vil gi svært begrenset visuell påvirkning fra tett befolkede områder. Vi jobber for at sammen med kommunen og lokale interesser finne en utforming som har minst mulig konsekvens.

  • Vi forstår at det er stor interesse for utformingen av vindparken og dimensjonene på vindturbinene. Med svært god vindtilgang er det sjelden behov for høyder på vindturbinene. Tilsvarende prosjekt som nylig ble realisert i Vfsn kommune, har et nav høyde på ca 100 meter og en total høyde på ca 180 meter. Samtidig er det viktig å optimalisere anlegget ut fra tilgjengelige teknologivalg. Vi vil komme tilbake til disse prosjektspesifikke detaljene senere, sier Gustav Grumert hos IOWN.

Med naturressursene vil prosjektet bidra til en grønnere fremtid for lokalsamfunnet og Norge, og samtidig vise respekt for lokalsamfunnet og nærmiljøet. Kombinert med god kompensasjon til lokalsamfunnet kan dette bli et veldig godt prosjekt. Grunneierne og IOWN har sammen tatt innledende kontakt med ulike politiske partier for å informere betingelsene og rammene for prosjektet. Prosjektet vil sikre en betydelig inntektsstrøm til kommunen og også bidra til grønn omstilling i Sirdal og Norge.

– Sammen må vi sikre velferden slik at uendelig mange fremtidige generasjoner kan bo og arbeide i Skandinavia på en bærekraftig måte. For å gjøre dette kreves et fullt bærekraftig energisystem og konkurransedyktighet på verdensmarkedet. Vår oppgave er å akselerere utviklingen mot dette felles målet, sier Grumert.