Home>Front>Fortetting med 25 hytter
Front Nyhet

Fortetting med 25 hytter

 

Karttjenester på Tonstad, sammen med Sirdal Hytteutvikling (eies av Sinneshyttå), har nå startet detaljregulering av området mellom Småtjødnan og Langetjørn. Der finnes det i dag 16 hytter og ifølge planene tas det sikte på en fortetting på 25 hytter. Grunneiere for området er Lise og Roy Kleiberg.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med ny fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, herunder kjørevei inn i området. Det legges i utgangspunktet til grunn ca. 25 nye fritidsboliger, men det vil bli gjort nærmere vurdering av dette i det videre planarbeidet.

Det går skiløype, som er del av hovedløypenettet, gjennom nordre del av planområdet. Atkomst til planområdet vil skje via Soleidalen. Ny vei inn i feltet vil starte fra eksisterende parkeringsplass øst for Småtjødnan.

Det vil bli planlagt fellesområder i form av leke- og uteoppholdsarealer. I henhold til krav fra kommunen vil planarbeidet også inkludere etablering av tomtedelingsplan for eksisterende festetomter.

Utnyttelsesgrad på nye tomter vil være i størrelsesorden 250 m2 BYA, men det vil bli gjort nærmere vurderinger av dette i det videre arbeidet. Planprosessen vil også kunne omfatte andre forhold etter innspill/nærmere vurdering.

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget før videre politisk behandling.

Annonse

Utbyggingsavtale skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.

Jøren-Ola Ousdal i Karttjenester opplyser at det vil bli utarbeidet en overordnet VA-plan (vann og avløp) som en del av planprosessen.

Ousdal opplyser at det vil ta omkring ett år å lage planen og deretter går det ett år i godkjenningsprosessen. Så først i 2025 kan det bli startet på byggeprosesser.

Foto: Planområdet ligger mellom Småtjødnan og Langetjørn.

Et bilde som inneholder kart

Automatisk generert beskrivelse

For å komme til det nye hyttefeltet kjører du inn med Fjellstuå og opp Soleidalen til Småtjdnan.