Home>Front>Høyesterett nektet å fremme ankene
Front Nyhet Nyhet forts.

Høyesterett nektet å fremme ankene

Høyesteretts ankeutvalg har nektet å fremme ankene fra gruppesøksmålet til hytteeierne i Ådneram Fjellgrend ved grupperepresentant, Svein Henrik Vormedal. Dette betyr at det nå er rettskraftig avgjort at Ånen Ådneram og hans nabo Aadne Ådneram ikke har krevd noen ulovlig innfestingsavgift av sine festere. De er kort sagt blankt frifunnet for dette og gruppesøksmålet er dømt til å betale alle sakskostnadene til både Ånen og Aadne.

Foto: Høyesterett nektet å fremme ankene fra hytteeierne i Ådneram Fjellgrend.

Aadne Ådneram.

Gruppesøksmålet fra hytteeierne i Ådneram Fjellgrend vant ikke fram med sin anke i Gulating Lagmannsrett, under forhandlingene i lagmannsretten 10. og 11. januar i år. Dom ble avsagt 20. januar og grunneierne, Ånen og Aadne Ådneram, vant dermed på ny påstanden om ulovlig innfestingsavgift.

Etter at hytteeierne i Å. Fjellgrend ikke vant fram med sin anke til Høyesterett, er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Festerne som i årevis har tilbakeholdt betaling av årlige festeavgifter må nå gjøre opp sin gjeld til Ånen eller Aadne. Festerne har kort sagt ikke hatt noen rettmessige motkrav å betale festeavgiftene med, og må dermed bære konsekvensen av dette.

Annonse

Ånen Ådneram.

I Sør-Rogaland tingrett ble grunneierne Ånen og Aadne Ådneram blankt frifunnet fra gruppemedlemmenes krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift med 300.000 kroner pr tomt.

Flertallet (to lagdommere) i lagmannsretten konkluderte med at anken skulle forkastes. Mindretallet (en lagdommer) kom til at festerne har betalt innfestingsavgift i strid med tomtefesteloven paragraf 6, andre ledd.

Innfestingsavgift

65 medlemmer av hytteforeningen, anket «krav om motregning i påstått ulovlig innfestingsavgift.» Gruppesøksmålet måtte betale saksomkostninger, 1.348.366 kroner til Ånens advokat, og 761.531 kroner Aadnes advokat, etter dommen i Tingretten.

Lagmannsretten har dømt hytteeierne i gruppesøksmålet til å betale saksomkostninger:

  • 243.021 kroner til Ånens advokat, Yngve Andersen.
  • 175.000 kroner til Aadnes advokat, John Heitmann.
  • I tingrettens dom, ble gjort en endring om at Svein Henrik Vormedal, som grupperepresentant, betaler til staten 298.375 kroner i saksomkostninger til Høyesterett. Summen for Aadne Ådneram ble redusert tilsvarende.

Hytteeiernes advokater var Cecilie Engebretsen og Per Trygve Sekse.

SLUTNING

Anken tillates ikke fremmet.

I sakskostnader for Høyesterett betaler Gruppesøksmål Ådneram fjellgrend v/ grupperepresentant Svein Henrik Vormedal til Ånen Ådneram 18 750 – attentusensyvhundreogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.

I sakskostnader for Høyesterett betaler Gruppesøksmål Ådneram fjellgrend v/ grupperepresentant Svein Henrik Vormedal til Aadne Ådneram 43 750 – førtitretusensyvhundreogfemti – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av beslutningen.