Home>Front>Driftsunderskudd og svekket økonomi
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, briller Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Driftsunderskudd og svekket økonomi

Sirdal kommunes netto driftsresultat ble minus 8,2 millioner kroner i fjor går det fram av årsmeldingen for 2022. Sirdalsvekst hadde et negativt netto driftsresultat på 3,2 millioner kroner. Totalt konsolidert regnskap for kommunen og Sirdalsvekst gir et negativt netto driftsresultat på 11,5 millioner kroner.

Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr har ansvaret for årsmeldingen og resultatet. – Det hadde vært ønskelig for kommunedirektøren å kunne lagt fram et bedre resultat i hennes første driftsår.

Kommunedirektøren la fram økonomirapporten for 2. tertial med forslag til budsjettregulering i drift med å øke bruk av disposisjonsfond. I løpet av 2022 ble disposisjonsfondet redusert med 36 millioner kroner til 109 millioner kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på om lag 27 millioner kroner. Det må dekkes inn eller finansieres enten ved låneopptak i 2023 eller ved bruk av disposisjonsfondet i 2023.

Den samlede lånegjelden for Sirdal kommune, medregnet lån til investeringer i selvkostområdene, er ved utgangen av 2022 på 412 millioner kroner. Det er en netto økning på 62 millioner kroner fra 2021.

Foto: Kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr gjør opp regnskapet for 2022 med et negativt driftsresultat på 8,2 millioner kroner eller minus 1.95 % av driftsinntektene.

Et bilde som inneholder skjermbilde, PC-spill, Programvare for videospill, 3D-modeller

Automatisk generert beskrivelse

Fotballhallen viser størst avvik.

Annonse

Den nye fotballhallen viser størst avvik i regnskapet. 57 millioner kroner er bokført mot 37 millioner kroner som er budsjettert. Avviket skyldes periodisering/tidsforskyvning av kostnadene mellom budsjettårene.

Grunnarbeidet for Knausane boligfelt kom ut med 25,8 millioner kroner, en overskridelse på 5,6 millioner kroner. Flomsikringstiltak på Tonstad er ført opp med 6,4 millioner kroner mot 4 millioner i budsjettet. Sinnes skule er sluttført med påbygging og tilbygg med en kostnad på 2,5 millioner kroner pluss 633.648 kroner til møbler. Restaurering av Indre Hauan er regnskapsført med 4,7 millioner kroner mot budsjett på 3,7 millioner kroner.

  • Et negativt netto driftsresultat slår også direkte inn på nedgangen i disposisjonsfondet og sørger for at Sirdal kommune i løpet av 2022 har svekket sin økonomi, skriver kommunedirektøren i årsmeldingen.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, skjermbilde, Font

Automatisk generert beskrivelse