Home>Front>Følelsesladet villreindebatt
Et bilde som inneholder pattedyr, gevir, utendørs, hjort Automatisk generert beskrivelse
Front

Følelsesladet villreindebatt

Det ble en følelsesladet og hard debatt om den rødlistede villreinens levekår og framtidsutsikter da politikerne i Sirdal kommunestyre tirsdag hadde dette som tema. Venstre beskyldte Høyre for useriøsitet. Og maskinpreparerte løyper skulle bort i enkelte dalstrøk.

Til slutt endte det med et overraskende vedtak i kommunestyret, etter gruppemøter. Høyres forslag vant fram med ti stemmer, støttet av Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet.

Arbeiderpartiet fikk sine åtte stemmer og Venstre sin ene. Det er første gang avstemmingen har fått et slikt vedtak, hvor opposisjonen vant.

Høyres flertallsvedtak er følgende:

Sirdal kommune støttar regjeringa si avgjersle om å lage tiltaksplanar for å betre tilhøva for villrein i dei nasjonale villreinområda. Kommunen er innstilt på å ta sin del av ansvaret for å setje i verk tiltak etter planen.

Tiltak må skje i samsvar med overordna retningsliner frå Staten og styret for Setesdal/Ryfylke villreinsområde. Arbeidet med tiltaka må også skje i samarbeid med dei andre kommunane i Setesdal/Ryfylke villreinområde. Grunneigarane og andre brukarar av området må og få høve til å medverka i prosessen. Løypetiltaka bør tilpassast den konkrete situasjonen i vedkommende år, og ikkje vera statiske. Statiske tiltak vil kunna redusera respekten for tiltaka.

Varaordfører Isak Liland (h) fremmet flertallsforslaget fra utvalg i teknikk, landbruk og miljø (TLM). Han vant til slutt fram med det. Han innrømmet at en måtte se på arealdisponeringen for hyttebyggingen i kommuneplan nord. Likedan at en må se på tiltaksplanene som kommer fra regjeringen innen 1. desember i år.

Annonse

Foto: Følelsesladet villreindebatt om levekår og fremtidsutsikter for villreinen.

Per Øyvind Grimsby (v) tok æren for at regjeringens arbeid startet i 2021, etter påvirkning fra Sirdal. Grimsby var overrasket og skuffet over Høyres holdning. Han berømmet administrasjonen for deres arbeid. 17.000 kvadratmeter er bygget ut til fritidsbebyggelse, mens et restareal på 11.000 kvm gjenstår.

Ansvarsfraskrivelse var ordet han brukte om Høyre etter at de hadde fattet sine vedtak om kommuneplanen i forrige periode. Grimsby vil endre sti- og løypeplanen for Jogledalen, Hønedalen og turen fra Donsen til Kvinen.

Grimsby manet til at en måtte gjøre en jobb selv og fatte vedtak. Han ville vurdere restarealet på nytt.

Et bilde som inneholder tekst, kart, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Stein Ivar Sinnes (ap) ville ha en egen sak om løypetrasseene innen 1. november.

Isak Liland tilbakeviste kritikken fra Venstre. Høyre er innstilt på å gjøre tiltak, men minnet på at det må gjøres sammen med andre kommuner. Det samme må også gjøre for både fritidsbebyggelse og løypekjøring. Og så må «elefantene», Turistforeningen og Sira-Kvina kraftselskap, samordne sine planer med de andre.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, computer

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland (sp) hadde et følelsesladet innlegg om villreinen i Sirdal kommunestyre tirsdag.

  1. Dette er vanskelig for meg, som grunneier av Grubbå, midt mellom Jogledalen og Hønedalen, stotret Siri Fidjeland (sp) fram. -Jeg er enig med Isak Liland.
  2. Jeg har levd med og mellom reinsdyr hele mitt 50 årige liv. Reinsdyrene tilpasser seg. Hytteturistene trenger løyper. Det samme gjelder turister til populære toppturer. Skal disse stoppes, vil de gå fritt og spredt i fjellet uten løyper. – Det vil skremme villreinen mer enn samlet maskinpreparert løyper, sa en engasjert Siri Fidjeland.

Ordfører Jonny Liland (ap) opplyste at den rødlistede villreinen sliter. Han mente at administrasjonen hadde vært påfallende passive i sin utredning om tiltak på kort og lang sikt. Nå forventet han ikke at det ville skje noe på fem – sju år.

Grimsby beskyldte Høyre for å bomme på arealdisponeringen. Staten skal ikke styre hyttepolitikken, det må gjøres lokalt. Og til Fidjeland repliserte han at det er mye kunnskap og forskning på passeringer og ferdsel. Ha respekt for dem.

Fidjeland svarte at hun nesten daglig ser og opplever reinsdyr. Hvis ikke dyrene får ro, da blir det verre for dem. Da vil villreinen trekke bort. Derfor er det viktig å samle turistene i løyper og ikke la dem gå fritt.

  • Dette er et spill for galleriet fra Venstre og Grimsby, svarte Isak Liland og kalte det useriøst.

Jonny Liland ville gjerne samarbeide med andre for å komme til felles tiltak, om både løyper og arealdisponering.

Så inviterte ordfører Liland gruppene til å komme til enighet om et felles forslag, men det lyktes de ikke med på denne tirsdagskvelden. Kommunestyret brukte nesten tre timer på å behandle 22 saker. De hadde det travelt fordi skoleavslutning ventet noen politiske medlemmer.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

De røde merkene viser trekksonene for reinsdyr i Setesdal/Ryfylke-heiene.