Home>Nyhet>Høye kostnader til strømstøtte
Et bilde som inneholder tårn, høyspentmast, himmel, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Høye kostnader til strømstøtte

Sirdal kommune har brukt mye penger på høye strømutgifter, til innbyggerne, næringslivet og egne bygg, går det fram av årsmeldingen og regnskapet for 2022.

Strømstøtte er gitt til innbyggerne i Sirdal i to omganger; både i 2021 og 2022. Deler at tildelingen for 2021 er belastet regnskapet for 2022. Tildeling høsten 2022, var på 5 000 kroner pr innbygger, og utgjorde om lag 9 mill. kroner.

Også Sirdal kommune har merket økte strømkostnader, dette ble justert inn i budsjettregulering med 4,7 millioner kroner, men årskostnadene ble dermed 2,8 mill. kroner under budsjettert.

Fastprisavtale for strøm til næringslivskunder (tidligere Sirdalstariffen) hadde en kostnad på om lag 16 mill. kroner utover budsjettert. Kraften kjøpes inn på spot-markedet og selges ut til partene i avtalen. Sirdal kommune har en avtale med LOS som innebærer at næringslivskunder i Sirdal, etter gitte kriterier, faktureres etter fastpris for levert kraft. Differanse mellom spot og fastpris faktureres Sirdal kommune og hadde en kostnad på 20 mill. kroner i 2022.

Sirdalsgoder

Sirdalsgoder er tjenester utover lovpålagte oppgaver som kommunen har. Her inngår Heimesommer, sommerjobb for ungdom som sikrer all ungdom i Sirdal 3 uker sommerjobb i kommunen, tilskudd til spredt bebyggelse, løypekjøring, innbyggertilskudd i form av strømstøtte, stipend til ungdom, kontantstøtte, Sirdalsruta, buss Tonstad-Helleland og fastprisavtale for strøm til næringslivskunder (tidligere Sirdalstariffen).

Annonse

Regnskapet for Sirdalsgoder ble gjort opp med 26,8 millioner kroner, mot justert budsjett på 14 millioner kroner.

Foto: Strømstøtten til innbyggerne og næringslivet er betydelig.

Et bilde som inneholder utendørs, hus, konstruksjon, eiendom

Automatisk generert beskrivelse

Rådhuset til Sirdal kommune.

Stillingsrammer

Antall stillingsrammer utgjør for organisasjonen 282,2 årsverk ved utgangen av 2022.

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelse

Sykefraværet i fjor utgjorde 8,8 prosent, med desember som verste måned med 12 prosent.

Lønnsutgiftene økte med 22 millioner kroner til 202,5 millioner kroner. Regnskap for 2020, 2021 og 2022 bærer i stor grad preg av de ekstra kostnadene som relaterer seg til Covid-19. Samtidig har det skjedd en kostnadsøkning, særlig knyttet til lønnskostnader, som det er utfordrende å identifisere størrelsen av, skrives det i årsmeldingen.

Særavtaler for godtgjørelse for overtid og ekstra bemanning, særlig innenfor Pleie- og omsorg og innen Helse, gjorde store utslag med betydelig kostnadsøkning i driftsregnskapet i 2022.

Rammeområde pensjon har en merinntekt på om lag 4,5 mill. kroner mot budsjett. Sirdal kommune fører

årlig amortisering av premieavvik, slik at inntektsført premieavvik det ene året fører til amortisert kostnad i regnskapet året etter i sin helhet. For 2022 utgjør det årlige premieavviket en inntekt på 11,8 mill. kroner og amortiseringen av premieavviket fra 2021 en kostnad på 15,9 mill. kroner.

Et bilde som inneholder kjøretøy, Landkjøretøy, tekst, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kravene til brann og redning blir stadig mer omfattende.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, nummer, Font

Automatisk generert beskrivelse

Brann og ulykkesberedskap

Deltidsansatte brannmannskap på Tonstad er 16 og på Tjørhom 8. Man har tatt igjen etterslepet for feiing og tilsyn av fritidsboligenheter. I fjor var det 62 utrykninger med innsatsstyrke, samme nivå som i 2021. Kravene til brann/redning blir stadig mer omfattende, både i forhold til dokumentasjon og rapportering.

En må også komme i gang med lukking av avvik for etablering av skitten/ren sone ved Tonstad brannstasjon.

Ambulanse

Ambulansetjenesten skal overføres til Sørlandet sykehus fra årsskiftet. I 2022 var det merkostnad til vikarbruk og overtid. Ambulansetjenesten har mer kjøring i vinterhalvåret. I ferier er også en ekstra ambulanse stasjonert i Øvre Sirdal. For Sirdal er det viktig med en ambulanse som styrker den akutte beredskapen.

Flyktningsituasjonen

Ved oppstarten av dette året møtte kommunene en flyktningkrise i Europa. Sirdal kommune tok imot nærmere 20 ukrainere i 2022 og planlegger å ta imot 50 nye i 2023. I grunnskolen er det i dag 8 ukrainske elever og på voksenopplæringen har en tatt imot 24 nye lever fra Ukraina. Skolene har måtte omstille seg raskt for å ta imot og levere trygghet og opplæring til denne gruppen. Å få tak i kvalifiserte lærere har vært, og vil være, en utfordring fremover.

Helse

I budsjettreguleringen, i forbindelse med økonomirapporten for 2. tertial, fikk rammeområde tilført 11,7 mill. kroner til budsjettet. Bakgrunnen for dette var merforbruk knyttet til vikarbruk i

kommunelegetjenesten, utbetalinger knyttet til erstatnings- og personalsak og i stor grad bruk av

overtid og ekstrakostnader knyttet til samfunnsberedskap og ekstra lønnskostnader knyttet til covid-19. Regnskapsresultatet ble likevel et merforbruk på om lag 0,6 mill. kroner.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, hus

Automatisk generert beskrivelse

Pleie og omsorg hadde særavtale for 2022.

Pleie og omsorg

I budsjettreguleringen, i forbindelse med økonomirapporten for 2. tertial, fikk rammeområde tilført 6,7 millioner kroner til budsjettet. Bakgrunnen for dette var forventet merforbruk knyttet til tiltakene i forbindelse med covid-19, med bruk av vikarer og overtid.

Særavtaler for godtgjørelse for overtid og ekstra bemanning, særlig innenfor Pleie og omsorg og innen Helse gjorde store utslag, med betydelig kostnadsøkning i driftsregnskapet for 2022. De prognoser som da ble satt og de grep som da ble gjort i forhold til økonomistyring har ført til at regnskap og budsjett i stor grad samsvarer på rammeområde ved avsluttet regnskapsår.

Samferdsel

Årets kanskje største utfordring har vært å få kontrahere private brøytere til en overkommelig pris. Kommunen hadde i år ute seks ledige roder. Det var kun en anbyder på hver rode og prisene var svært mye høyere enn de tidligere har vært.

Sirdal kommune har en god, men relativt kostbar ordning med brøyting av private veier. Kommunen har flere veier som begynner å bli svært dårlige og som vil kreve store kostnader å oppgradere. Her kan som eksempel nevnes Rostølvegen.

Skildring av virksomheten

 • Produksjon og distribusjon av vann (3.105 hus/hytter tilkoblet offentlig nett).
 • Innsamling og rensing av avløpsvann inkl. drift av akkreditert renseanlegg (3.335 hus/hytter tilkoblet offentlig nett).
 • Utslippsmyndighet og tilsynsmyndighet for forurensingsforskriften.
 • Nybygging og vedlikehold av vann og avløpsanlegg.
 • Driftskontroll og helårlig vaktordninger på vann og avløp og brøytevakter.
 • Drift og vedlikehold av kommunal vei, samt brøyting av ca. 100 private veier. 46,1 km kommunal vei fordelt på 152 veier.
 • Drift og vedlikehold av 38 kommunale broer.
 • Drift og vedlikehold av ca. 1.800 veilys.
 • Drift og vedlikehold av park, sentrumsgate og lekeplasser.
 • Drift og vedlikehold av kirkegårder (4 stk), samt ansvar for gravertjenesten.
 • Bidrag til andre enheter ved behov og kapasitet, blant annet verksted.
 • Jobbing med utbygging av mobil, fiber/bredbånd blant annet i samarbeidprosjekter med DDA.
 • Prosjektansvar/prosjektdeltakelse i diverse prosjekter, eksempelvis fotballhall, boligfelt, bro, park, treningssenter, gangvei, veilys, flomvoll, pumpestasjoner, ledningsnett, VA anlegg mm.