Home>Front>Kjempebelastning
Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Kjempebelastning

Å være politikontakt i to kommuner, pluss vakttjeneste hver tredje helg, er en kjempebelastning, sier Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal og Bjerkreim, til Sirdalmedia.

Jon Uleberg er nå sykemeldt etter at han fra 1. mai ble beordret til å være politikontakt for både Sirdal og Bjerkreim kommune. Ifølge samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sør-Vest politidistrikt, forplikter politiet å ha åpent tre dager hver uke.

Når du er politi alene i en kommune, blir du stadig stoppet og kontaktet av publikum. Henvendelsene er mer enn de tre dager. En svært krevende jobb, når du i tillegg har vakttjeneste hver tredje helg ved Egersund politistasjon for Dalane-regionen. 150 prosent jobb er uutholdelig.

Uleberg måtte ta over politikontakt-jobben i Bjerkreim, siden vedkommende der var innvilget ett års permisjon for å jobbe i det private næringsliv.

Når det er utrykninger til brann og ulykker, er som regel Sirdal Brann & Redning først til skadestedet. Da må brannmannskapet lede arbeidet på skadestedet, noe som er politiets jobb. Det kan bety ekstra kostnader for kommunen ved å forlenge deres opphold på skadestedet, til politiet eventuelt kommer.

Brannmannskapene opplever gjerne utagerende og voldelige episoder, noe som ikke er intensjonen, og som de heller ikke har utdannelse til. I verste fall kan dette resultere i vanskeligere rekruttering til det frivillige brannvesenet i Sirdal.

Annonse

Foto: Politikontakt Jon Uleberg er nå sykemeldt fra sin jobb i politiet.

Ordfører Jonny Liland er ikke fornøyd med politisituasjonen.

Ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune, orienterte politikerne i formannskapet 25. mai om politisituasjonen.

  • Det er ikke greit, og vi kan ikke akseptere denne løsningen. Dette er brudd på samarbeidsavtalen, sa Liland som har hatt møter og korrespondanse med politiledelsen i Sør-Vest Politidistrikt.
  • Vi mener nedtrekket innebærer en svekkelse av tilstedeværelse av politi i Sirdal, at prosessen bryter med de forpliktelser som følger av nylig inngått samarbeidsavtale, både med hensyn til samhandling, men også konkrete leveranser fra politiet til lokalsamfunnet, samt at det er grunnlag for å hevde at politiet allerede før nedtrekket ikke følger Sirdal opp slik som man kunne forvente, skrev ordføreren i et brev 23. mai til politiinspektør, Siri Fisketjøn Indrebø. Og fortsatte:
  • Over tid har Sirdal kommune påpekt at politiets dimensjonering må tilpasses de store svingninger det er i «innbyggertall» i Sirdal. Vi er 1800 innbyggere, jevnt over anslår vi at vi ligger på mellom 10-12.000 som oppholder seg i kommunen i gjennomsnitt pr dag. Anslagene er at vi har om lag 35.000-40.000 som oppholder seg i Sirdal på de dager det er mest folk.
  • Både innspillene til politireformen, i samarbeidsavtalen og gjennom stadig oppmerksomhet i møter med politiet, har vi påpekt at politiressursene må følge variasjonene. Vi har oppfattet at politiet skulle sørge for det.
  • Inntrykket underbygges av den oversikt som politikontakten etter forespørsel presenterte Sirdal kommune i samarbeidsmøte. Den viser mange hendelser som avsluttes uten at patrulje er sendt. Det er kritikkverdig.
  • Oversikten vi har viser tidsrommet 11.12.22 til 08.04.23 og omfatter 26 tilfeller hvor politiet er varslet. Fellesnevneren er at ingen politipatrulje sendes. De forhold oversikten viser vurderes herfra som alvorlige. Flere tilfeller av promillekjøring medd bil og traktor uten førerkort, med passasjerer, meldinger om ulovlig snøscooterkjøring, brann, alvorlige ulykker, tyveri, stikkskader i hals, trusler om vold, hasardiøse bilkjøring med utforkjøring og manglende oppfølging av forespørsel om bistand fra NLA. Dere besitter selv den fulle oversikt.
  • Oversikten jeg er i besittelse av bygger på politiloggen, og jeg mener at dette besvarer dine to første spørsmål. Det dokumenterer at alvorlige hendelser ikke følges opp i Sirdal.