Home>Front>Ny vindkraft betyr mer lokale konflikter
Et bilde som inneholder klær, mann, person, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ny vindkraft betyr mer lokale konflikter

Støy- og helseproblemer. Redusert eiendomsverdi og fraflytting. Klima reddes ikke ved å ødelegge naturen. Etablering oppleves som maktovergrep. Kostnadene sosialiseres og inntektene privatiseres. Mer konflikter i lokalmiljøene. Politisk flertall i Sirdal for nei til flere etableringer av vindkraft.

Det kom fram mange harde påstander under folkemøte i kulturhuset på Tonstad torsdag kveld. Motvind Sørvest avdeling Sirdal hadde invitert til møte og det kom mange langveis reisende fra nabokommunene til møtet. Dette er et tema som opptar både fastboende og hyttefolk.

Foto: Stor interesse for folkemøte om vindkraft.

Et bilde som inneholder klær, person, skilt, Menneskeansikt

Automatisk generert beskrivelse

Eivind Mauland.

Maktovergrep

 • Etablering av vindkraft oppleves som maktovergrep. Gjennomgang av konsesjonssakene dokumenterer at det er maktovergrep. Motstandsbevegelsen møtes ikke av faglig argumenter, men av taushet, myter og stigmatisering, var Eivind Maulands påstand da han snakket om lov forvaltning av vindkraft. Han er i dag rådgiver i Vennesla kommune.
 • Det er vår konsumvekst som driver frem de økologiske krisene. Svaret er ikke mer av det samme som skapte krisene. Mer vindkraft vil øke både klimakrisen, naturtapskrisen, ressursknapphetskrisen og avfallskrisen. Vi må starte med å redusere vårt konsum. Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen, sa Mauland og fortsatte:
 • Kostnadene sosialiseres og inntektene privatiseres. Konflikter transporteres til lokalmiljø fordi sentralt nivå ikke har utredet alternativer eller bærekraft.
 • Vi eksporterer vår naturkapital gratis til globale finansielle aktører og håper på import av høyere kraftpris. Norske husholdninger, norsk industri og vår natur årelates, sa Mauland.

Maulands bakgrunn er blant annet gjennomgang av 20 etablerte vind-industriprosesser siden våren 2019. Han irriterte seg over at vindkraft ble overført i 2008/2009 fra plan- og bygningsloven til energiloven.

Annonse

Statsrådens svar var behov for å effektivisere konsesjonsprosessene og at det var overflødig med to beslutningsprosesser og to myndigheter som begge tar stilling til arealbruken.

 • Energilovens virkeområde omfatter verken samfunnsutvikling eller arealdisponeringer.
 • Energimyndighet har siden ny plan- og bygningslov ble vedtatt i 2009 både feilinformert og drevet uhjemlet arealforvaltning.
 • Riktig myndighet for vedtak om samfunnsutvikling og arealdisponering er kommunene.
 • Riktig lov for vedtak om arealdisponering er plan- og bygningsloven.
 • Kommunal og distriktsdepartementet har gitt Motvind Norge medhold i jussen.
 • Lovrevisjonsarbeidet er iverksatt for å styrke og tydeliggjøre kommunens rolle og myndighet.
 • Olje- og energidepartementet og Regjeringen trosser Høyesterett og jussen.
 • Rettssikkerhetsskandalen er i ferd med å destabilisere vårt samfunn.

Mauland mener høyesterettsdommen i Fosensaken er toppen av et isfjell.

Et bilde som inneholder klær, tekst, mann, person

Automatisk generert beskrivelse

Robijne Verstegen.

Støyproblemer

 • Støy er et stort samfunnsproblem. Internasjonal forskning er ikke gode nok holdepunkter for vindkraftutbygging i Norge, sa Robijne Verstegen, da hun snakket om helse- og samfunnsmessige konfliktsituasjoner.

Forskning som brukes er hovedsakelig fra Belgia og Nederland. Flate land. Ikke kupert med fjelltopper slik vi har det i Norge.

 • Kun en studie er gjennomført i Norge. Den ble gjennomført blant beboere i nærheten av Lista vindkraftverk. Denne studien avdekket en større andel som var sterkt støyplaget sammenlignet med resultater fra internasjonale studier. Dette gir støtte til antagelsen om at resultatene fra internasjonale studier ikke nødvendigvis er representative i Norge, sa Verstegen som har vært planlegger i Sandnes og har vært deltaker i Vardefjellutbyggingen.

Det finnes lite forskning på helse. Men utbygginger skal følge plan- og bygningsloven. NVE driver energiplanlegging og ikke arealplanlegging, ifølge Verstegen.

 • KU-forskriften og endringer i konsesjonsvilkårene ved spesielle støyvirkninger, skal utrede helse (§21). Hvis det blir endringer av planer eller tiltak etter gjennomførte høringer skal ansvarlig myndighet påse at konsekvensene av endringene blir redegjort for før det fattes vedtak i saken, sa Verstegen.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, Tale

Automatisk generert beskrivelse

Kaare Finbak.

Sterkt påvirket

 • Dersom planene om utbygging av vindkraft i Bergeheia og Skreå blir realisert, vil både fastboende og hyttefolk i kommunen bli sterkt påvirket, sa sivilingeniør Kaare Finbak i sitt innlegg.
 • Dette kan medføre redusert trivsel, bo- og hytteglede og fare for fraflytting.

Dersom flere områder blir utbygget, kan det føre til økt konfliktnivå. Det kan også gi mindre attraktivitet og eiendomsverdi. Med vindmøller følger det også forurensning og støy. Utbyggerne jakter de beste områder og topper, for å få maksimalt ut av vindkraften. Synlig vil også veibygging og oppstillingsplasser være.

Finbak var også opptatt av redusert eiendomsverdi. Den vil påvirkes, det finnes forskjellige utredninger om dette. Tall helt ned til 40 prosent reduksjon nevnes.

Han var helt sikker på at de 350 hyttene i Hunnedalen vil bli påvirket hvis Skreå-utbyggingen kommer. Finbak kunne ønsket mer åpenhet om prosjektene fra utbyggere og grunneiere. Der foregår det meste bak lukkede dører.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Politisk flertall for nei

Ordstyrer Morten Helliesen spurte de seks partiene som styrer Sirdal kommune i dag om deres holdning.

 • Jonny Liland (ap): Vi kommer til å stemme nei til flere etableringer.
 • Per Øyvind Grimsby (v): Vi kommer også til å stemme nei.
 • Morten Ovedal (frp): Nei til vindkraftetablering.
 • Rolf M. Hompland (krf): Vi har satt avgjørelsen på vent. Vil ha mer kunnskap.
 • Isak Liland (h): Vi har en delt gruppe.
 • Thor Jørgen Tjørhom (sp): Restriktive mot flere vindkraftutbygginger og vil ta en vurdering når det kommer en melding.

Et bilde som inneholder klær, person, sko, mann

Automatisk generert beskrivelse

Jonny Liland (ap) fra venstre, Rolf M. Hompland (krf), Per Øyvind Grimsby (v), Isak Liland (h), Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Morten Ovedal (frp).