Home>Front>32 hytter ved skitrekket
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, fjell Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

32 hytter ved skitrekket

32 frittliggende fritidsboligenheter skal bygges på baksiden av garasjeanlegget til Fidjeland skitrekk, parallelt med skitrekket. «Hyttebyen» Fidjeland vil få 500 hytter når planlegging og bygging er gjennomført. I dag er omkring halvparten bygget og tatt i bruk. Smølåsen er det største feltet med 104 fritidsboligenheter.

Reguleringsplanen for de 32 hyttene er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Eventuelle kommentarer eller merknader må være kommet til kommunen innen 1. september. Fidjeland Utbygging er utbygger og grunnen eies av brødrene Torulf, Jon og Gunnar Fidjeland.

Planforslaget for Tverrli Øst omfatter et planområde på 148 dekar. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av 32 fritidsboliger med tilhørende infrastruktur.

Foto: Dette foto viser hvor hyttene vil komme.

Et bilde som inneholder tegning, kart, sketch

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Fritidsboligene vil komme parallelt med Fidjeland Skitrekk. Alle tre skitrekkene viser på kartet.

Planforslaget er i det vesentligste i tråd med overordnet plan, kommunedelplan Sirdal Nord. Planområdet ligger i høydelaget 630-800 meter over havet (moh), med planlagt bebyggelse opp til ca 720 (moh).

Annonse

Atkomst til området vil skje via kommunal vei (Jogledalsveien) fra fylkesveien og videre via felles avkjørsel fra den kommunale veien forbi Fidjeland Skitrekk og deretter på en ny, prosjektert atkomstvei inn i feltet. Alle tomter i planen har kjøreatkomst og parkering vil følgelig skje innenfor tomtene.

For de 32 tomtene angir bestemmelsene maks BYA i størrelsesorden 180 kvadratmeter BYA. Det er ikke identifisert tomter med silhuettutfordringer innenfor planområdet. Vannforsyning og avløpsanlegg vil bli tilkoblet eksisterende infrastruktur i området som igjen er tilknyttet offentlig anlegg. Det er regulert inn fellesområder i form av et område for lek og et område for felles uteopphold.

Stavangerhytten AS skal forestå salg og bygging av hyttene i feltet.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, landskap, høyland

Automatisk generert beskrivelse

Denne visualisering viser hyttene (mørke) plassert i terrenget. Skitrekket med garasje og kafe ligger nede til høyre.