Home>Front>Maktkamp, uenighet og fryktkultur
Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Maktkamp, uenighet og fryktkultur

Maktkamp, profesjonskamp, faglig uenighet og fryktkultur. Det er sterke ord som brukes i den foreløpige rapporten fra Statsforvalteren i Agder, som gjennomførte tilsyn angående tjenestetilbudet ved korttidsavdelingen ved Sirdalsheimen de to siste dager i mai. Rapporten konkluderer med at «det foreligger brudd på kravet til forsvarlige tjenester og på ledelsens plikt til å sikre kvalitetsforbedring gjennom styring og ledelse».

Statsforvalterens videre konklusjon:

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, algebra

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Sirdal kommune har fått frist til 1. september med å komme med eventuelle innsigelser til faktagrunnlaget.

Bekymring for pasienter

Bakgrunnen for tilsynet var en anonym henvendelse som Statsforvalteren mottok 17. april fra flere sykepleiere ved korttidsavdelingen, der de beskrev bekymring for at pasienter ved avdelingen ikke får god og forsvarlig palliativ behandling.

Fungerende enhetsleder tok 16. mars kontakt med kommunedirektøren om den tilspissede situasjonen ved avdelingen. Tilbakemeldingen fra direktøren var at en slik fryktkultur kunne en ikke leve med. Det skjedde imidlertid ikke noe på en måned. Da ble Statsforvalteren kontaktet via en anonym henvendelse om forholdene.

Annonse

Under tilsynsbesøket gjennomførte Statsforvalteren intervju med seks sykepleiere, en fagarbeider, to tilsynsleger, avdelingsleder, konstituert enhetsleder, kommunalsjef og kommunedirektør, totalt 13 personer.

Sirdalmedia har fått innsyn i rapporten etter skriftlig henvendelse til Statsforvalteren i Agder. Rapporten ble innvilget i en sladdet versjon, hvor taushetsbelagte opplysninger var strøket.

Sirdalmedia har lest den ni sider lange rapporten og velger i denne omgang å gjengi deler av rapporten, men vil komme tilbake med mer informasjon når endelig rapport foreligger. Her kommer noen sitater:

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, informasjon

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, Font, skjermbilde, algebra

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, dokument

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Korttidsavdelingen ved Sirdalsheimen er kommet i fokus etter tilsyn ved avdelingen.