Home>Front>Haukelid stevner kommunen
Et bilde som inneholder utendørs, tre, vann, Flyfoto Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Haukelid stevner kommunen

Endre Haukelid, ved firmaet E. Haukelid Holding AS på Tonstad har nå stevnet Sirdal kommune for Sør-Rogaland Tingrett. Det gjelder erstatningssøksmål etter at Sirdal kommunestyre 23. januar, med ti mot ni stemmer, vedtok at tomter i Knausane Boligfelt som koster en million kroner å opparbeide, nå selges for 500.000 kroner, samtidig som det gis «byggestøtte» på 300.000 kroner. Det betyr netto 200.000 kroner pr tomt.

Endre Haukelid opplyser til Sirdalmedia onsdag kveld at det er forsøkt å komme i kontakt med kommunen angående et møte om saken.

Jeg har via advokat forsøkt å komme i kontakt med kommunedirektøren helt siden prisfastsettelse i Knausane Boligfelt ble vedtatt. Den første tiden ble vi ikke besvart verken på telefon, SMS eller mail., opplyser Endre Haukelid.

 Siden har kommunikasjon gått via kommunens advokat som kun ble besvart i brevs form. Det var ingen ønske om dialog fra deres side. I forbindelse med besvarelse på søksvarselet vi sendte dem 23.mai, som først ble besvart 20.juni av kommunens nye advokat, Per Andreas Bjørgan, vardet åpning for et møte. Det ble ikke prioritert gjennomført før feriene, men foreslått fra deres side 11.august. Vi besvarte at vi da ville sette i gang rettsprosessen med innlevering av stevningen og at vi fortsatt ønsket møte. 

 Tidspunkt for møte ble aldri fastsatt og min advokat ble deretter ikke besvart etter at stevningen ble sendt inn. Det er for så vidt naturlig at de nå ønsker å levere et tilsvar før videre dialog.           

Haukelid håper å komme i dialog med kommunen, eller forsøk på rettsmekling. Ellers blir det en vanlig privatrettslig sak mot Sirdal kommune.

Annonse

Advokatfirma Wigemyr & Co, i Kristiansand, sendte saken fra Haukelid over til Sivilombudsmannen, men de har svart at de ikke ønsket å behandle saken.

Sør-Rogaland Tingrett har nå sent et brev til Sirdal kommune ved ordfører Jonny Liland om pålegg om tilsvar til stevningen fra E. Haukelid Holding AS.

Saksøkte, Sirdal kommune, kan enten sende retten skriftlig tilsvar eller møte personlig på rettens kontor for å få satt opp tilsvaret. Unnlater saksøkte å gi skriftlig eller muntlig tilsvar innen fristen, eller tilsvaret er mangelfullt, kan retten avsi dom på grunnlag av saksøkerens framstilling av saken.

I tilsvaret skal saksøkte opplyse om det fremsatte kravet kan godtas eller bestrides, eller om saksøkte har innsigelser mot at retten behandler saken.

Så snart tilsvaret foreligger, vil retten kontakte partene for å avtale et planleggingsmøte for å legge en plan for den videre behandling av saken, sette frister og treffe nødvendige beslutninger, skriver Tingretten.

Sirdal kommune bruker advokat Per Andreas Bjørgan i advokatfirmaet Lund & Co i denne saken.

Foto: Deknen Boligfelt ligger like ved fylkesvei 42, noen tomter er bebygget.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, fjell, vei Automatisk generert beskrivelse

Deknen Boligfelt ligger like ved fylkesvei 42. 

Det er vilkårlig og i strid med god forvaltningsskikk når rammebetingelsene endres og kommunen legger ut mange tomter til svært lav pris og dermed «kupper hele markedet» skrev advokatfirmaet Wigemyr & Co, blant annet, i en rettslig vurdering om Sirdal kommunes vedtak i kommunestyret 23. januar.

Endre Haukelid mener at noen bieffekter som oppnås med Arbeiderpartiets og kommunens uforutsigbare endring i rammebetingelser er:

  • Fjerner private aktørers mulighet i boligtomtemarkedet.
  • Bremser opp for boligbygging i resten av kommunen, skjev støtteordning for distriktene som bidrar til ytterligere sentralisering.  
  • Denne saken bør være en tankevekker for andre næringsaktører, som vurderer å satse i Sirdal kommune, om at fastsatte rammebetingelser kan endres politisk over natten, uten utredning og konsekvensvurdering, selv om det ellers er veldig gode etablering- og støtteordninger.   

 

Rettslig vurdering

Advokat Solveig Løhaugen har en lang rettslig vurdering om saken og oppsummerer slik:

På denne bakgrunn klager vi på Sirdal kommunestyrets vedtak datert 23.01.2023 om å selge tomter i Knausane boligfelt for kr 500 000,-. Det er ikke i tråd med kravet til god forvaltningsskikk når kommunen selger tomter til betydelig underpris i konkurranse med private aktører, og endrer rammebetingelsene i et marked uten varsel og utredning. 

Videre tar vi med noen klipp fra vurderingen:

Fra 2010 har det vært støtteordninger som likebehandler private og kommunen som eier og selger av tomter. Og det har vært mulig for private investorer å drive lønnsom tomteutvikling. Støtteordningen har vært slik at alle selgere likebehandles. Det er vilkårlig og i strid med god forvaltningsskikk når rammebetingelsene endres og kommunen legger ut mange tomter til svært lav pris og dermed «kupper hele markedet».

Når kommunen nå velger å selge sine boligtomter til sterkt subsidierte priser, slår kommunen samtidig beina under det private boligtomtemarkedet. Ingen private aktører kan konkurrere med en kommune som bruker offentlige midler til å betale for opparbeiding av tomter. Og så selger til langt under selvkost. Det er vilkårlig opptreden fra en kommune når den bruker sine økonomiske muskler til å utkonkurrere private aktører. Det er sterkt urimelig at en næringsdrivende blir utkonkurrert av en kommune som selger tomter subsidiert av bevilgninger fra kommunens disposisjonsfond.