Home>Front>Aadne Ådneram og Favoritthytten frikjent
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Aadne Ådneram og Favoritthytten frikjent

Anken og kravet om eiendomsrett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag i gruppesøksmålet fra Ådneram Fjellgrend nådde ikke fram i Gulating Lagmannsrett. Både Aadne Ådneram og Favoritthytten ble frikjent.

Dommen var enstemmig og ble forkynt fredag. Lagdommere var Per J. Jordal, Magni Elsheim og Eivind Pundsnes.

Lagsmannsrettens ilegger ankeparten å betale i saksomkostninger til Favoritthytten og Ådneram, med henholdsvis 295.375 kroner og 182.000 kroner. I Tingretten fikk de totalt 801.950 kroner å betale i saksomkostninger.

Gruppesøksmålet fra omkring 40 hytteeiere i Ådneram Fjellgrend, var ved formann Svein Henrik Vormedal. Advokat Cecilie Engebretsen hadde saken sammen med Per Trygve Sekse.

Ankemotpartens advokater var Jørgen Christian Stabel for Favoritthytten og John Heitmann for Aadne Ådneram.

Bakgrunn for saken var at det i 2010 oppstod et spørsmål om eiendomsrett til etablert infrastruktur. Det ble videre reist spørsmål om hvorvidt utbetalinger til grunneierne fra Favoritthytten, i realiteten var ulovlig innfestingsavgift.

Annonse

I 2015 ble det reist sak for jordskifteretten med krav om rettsutgreiing. I kjennelse fra september 2016 er konkludert med at rettighetene til vei, vann og kloakkledning ligger i sambruk mellom angitte fritidseiendommer i området. Jordskifteretten hadde ikke kompetanse til å avgjøre krav om eiendomsrett til infrastrukturen.

I oktober 2018 ble det fra saksøkerne i Ådneram Fjellgrend fremmet krav om eiendomsrett til infrastruktur tilligger festerne av hyttetomter i Ådneram Fjellgrend og at festerne har rett til å kreve anleggsbidrag ved ny påkobling.

Sør-Rogaland tingrett avsa dom 27.oktober 2022 angående rett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag. Både Favoritthytten og Aadne Ådneram ble der frifunnet for dette kravet.

Gruppesøksmålet la ned påstand om at festerne av hyttetomter i Ådneram Fjellgrend, er sameiere/deltakere i fellesanlegg og infrastruktur i området slik dette er etablert i 2017, og har ved ny påkobling til fellesanlegg og infrastruktur som beskrevet, rett til å kreve forholdsmessig vederlag for utgiftene forbundet med etablering av fellesanleggene.

Det foreligger verken noen faktisk eller rettslig grunnlag for at de ankende parter skal kunne kreve vederlag når Favoritthytten bygger ytterligere hytter, enten internt på eksisterende felt eller på nye hyttefelt, og kopler disse til veier og VA-anlegg. Favoritthytten eier denne infrastrukturen, og disponerer den deretter. Det er som nevnt ikke rett at de ankende parter har betalt for infrastrukturen. Det har også vært kjent for alle parter at det ville komme langt flere fritidsboliger som skulle tilkobles anlegget.

Hovedanlegget for vann og kloakk er overtatt vederlagsfritt av Sirdal kommune. De ankende parter kan da ikke være eiere av disse. De ankende parter har heller ikke opptrådd som eiere.

Slik lagmannsretten ser det, er det ikke noe konkret holdepunkt i ordlyden i hyttekjøpsavtalen for at kjøperne gjennom å inngå avtalen får eiendomsrett til fellesareal eller infrastruktur, slik det er påstått.

Lagmannsretten kan heller ikke ellers se at det er holdepunkt i ordlyden i avtalen for at festerne skal ha eiendomsrett til fellesareal. Når det gjelder andre typer infrastruktur som fellesareal så er ikke slike nevnt i hyttekjøpsavtalen.

Foto: Aadne Ådneram ble frikjent i Gulating Lagmannsrett for kravet om eiendomsrett til infrastruktur og rett til anleggsbidrag.